Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp đặc biệt trong tiếng Anh. Mỗi từ của nó có tới hàng ngàn chữ. Những từ này rất khó để phát âm không chỉ đối với người học và cả người bản xứ. Do đó bài viết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.comsẽ giải đáp cho bạn về những từ tiếng Anh dài nhất.

10+ Từ tiếng Anh dài nhất thế giới
10+ Từ tiếng Anh dài nhất thế giới

1. Tổng hợp các từ tiếng Anh dài nhất

 • Antidisestablishmentarianism: Từ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là “sự phản đối việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước” theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài phát biểu của mình.
 • Honorificabilitudinitatibus: Từ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm “Love’s Labour’s Lost” của Shakespeare, với nghĩa là “vinh quang”. Nó là một trong những lâu nhất trong ngôn ngữ Tiếng Anh mà cứ một phụ âm lại xen lẽ với một nguyên âm.
 • Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic: Từ này gồm 52 ký tự. Tiến sĩ Edward Strother đã sử dụng nó để mô tả vùng biển Bath của Anh.
 • Floccinaucihihilipilification: Từ này gồm 30 ký tự, có nghĩa là “hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định”
 • Pseudopseudohypoparathyroidism: Từ này gồm 30 ký tự này là một loại bệnh do rối loạn gien di truyền, nguyên nhân gây ra bởi sự thiếu hụt canxi.
 • Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis: Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi”
 • Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon: Từ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ này mang nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò.
 • Titin’s Chemical Name: Từ này gồm 189.819 kí tự, và chúng ta khó mà có thể viết hết chúng ra được. Nếu viết hết ra thì nó trông giống như một cuốn tiểu thuyết ngắn. Nó là tên nguyên tố hóa học Titin.
 • Supercalifragilisticexpialidocious: Từ này gồm 34 ký tự, được nhắc đến trong vở nhạc kịch Mary Poppins bởi nhà soạn nhạc Richard và Robert Sherman. Robert B. Sherman, tác giả ca khúc Supercalifragilisticexpialidocious trong phim Mary Poppins (1964) và nhiều nhạc phẩm kinh điển trong phim hoạt hình Disney.Từ này mang nghĩa là “tốt” hoặc nó có thể thay thế cho mọi từ khác nếu bạn quên từ mình định nói, thì người khác vẫn sẽ hiểu bạn định nói gì.
 • Từ dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl-
  alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl-
  glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl-
  leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl-
  serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy-
  lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
  prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly-
  lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy-
  lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl-
  glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany-
  lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl-
  prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy-
  lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine
  Những ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axít enzyme

2. Một số điều thú vị về độ dài từ vựng trong tiếng Anh:

Một số điều thú vị về độ dài từ vựng trong tiếng Anh
Một số điều thú vị về độ dài từ vựng trong tiếng Anh
 • Bạn có thể gõ một từ dài nhất có nghĩa chỉ với dòng trên cùng của bàn phím – “ Typewriter ”. ( máy đánh chữ hoặc “ người sáng tạo ra con chữ ” – tên một nghề trong ngành PR/ Quảng cáo)
 • Một số tài liệu cổ đã có viết “ I ” là một trong những từ đã được con người sử dụng từ thời xưa. “ I ” vừa là từ ngắn nhất, lại được sử dụng lâu nhất và thường xuyên nhất.
 • Có một câu đố vui tiếng Anh hỏi bạn từ nào dài nhất ?
  Nếu bạn trả lời những từ trong bài viết ngày hôm nay là sai rồi. Chúc mừng nha. Đáp án của câu hỏi đó là “ Smile ”. Bởi vì “ Smile ” có từ “ mile ” tức là “ dặm ” – đơn vị đo độ dài của nước Anh và MỹThuật ngữ tiếng Anh ngắn nhất mà chỉ có nguyên âm là “ Eunoia ” – chỉ trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường, tỉnh táo của con người.
 • “ I am ” vừa là một đại từ xưng hô nhưng cũng là một câu hoàn chỉnh có nghĩa ngắn nhất trong tiếng Anh. ( “ Là tôi ! ” )
 • Các từ có chứa đuôi “ ology ” phần lớn là những thuật ngữ tên gọi của các ngành khoa học nghiên cứu. Mà các tên này thường không ngắn gọn cho lắm. Chỉ có “ Oology ” là ngắn nhất – đây là tên một lĩnh vực khoa học về việc thu thập trứng chim.

Trên đây là 10+ từ tiếng Anh dài nhất Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) đã tổng hợp được hy vọng sẽ giúp bạn đạt được điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết

[Total: 3 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”10+ Tu1eeb tiu1ebfng Anh du00e0i nhu1ea5t thu1ebf giu1edbi”,”description”:”Tiu1ebfng Anh lu00e0 ngu00f4n ngu1eef thu00f4ng du1ee5ng tru00ean thu1ebf giu1edbi. Tuy nhiu00ean cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u1eb7c biu1ec7t trong tiu1ebfng Anh. Mu1ed7i tu1eeb cu1ee7a nu00f3 cu00f3 tu1edbi hu00e0ng ngu00e0n chu1eef. Nhu1eefng tu1eeb nu00e0y ru1ea5t khu00f3 u0111u1ec3 phu00e1t u00e2m khu00f4ng chu1ec9 u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi hu1ecdc vu00e0 cu1ea3 ngu01b0u1eddi bu1ea3n xu1ee9. Do u0111u00f3 bu00e0i viu1ebft nu00e0y…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/08/tu-tieng-anh-dai-nhat.jpg”,”width”:1920,”height”:1080},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”10+ Tu1eeb tiu1ebfng Anh du00e0i nhu1ea5t thu1ebf giu1edbi”,”reviewBody”:”Tiu1ebfng Anh lu00e0 ngu00f4n ngu1eef thu00f4ng du1ee5ng tru00ean thu1ebf giu1edbi. Tuy nhiu00ean cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u1eb7c biu1ec7t trong tiu1ebfng Anh. Mu1ed7i tu1eeb cu1ee7a nu00f3 cu00f3 tu1edbi hu00e0ng ngu00e0n chu1eef. Nhu1eefng tu1eeb nu00e0y ru1ea5t khu00f3 u0111u1ec3 phu00e1t u00e2m khu00f4ng chu1ec9 u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi hu1ecdc vu00e0 cu1ea3 ngu01b0u1eddi bu1ea3n xu1ee9. Do u0111u00f3 bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0su1ebd giu1ea3i u0111u00e1p cho bu1ea1n vu1ec1 nhu1eefng tu1eeb tiu1ebfng Anh du00e0i nhu1ea5t.nn1. Tu1ed5ng hu1ee3p cu00e1c tu1eeb tiu1ebfng Anh du00e0i nhu1ea5tnnAntidisestablishmentarianism: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 28 ku00fd tu1ef1, cu00f3 nghu0129a lu00e0 u201csu1ef1 phu1ea3n u0111u1ed1i viu1ec7c tu00e1ch nhu00e0 thu1edd ra khu1ecfi nhu00e0 nu01b0u1edbcu201d theo giu1ea3i thu00edch cu1ee7a Dictionary.com. Thu1ee7 tu01b0u1edbng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) u0111u00e3 tu1eebng tru00edch du1eabn tu1eeb nu00e0y trong mu1ed9t bu00e0i phu00e1t biu1ec3u cu1ee7a mu00ecnh.nHonorificabilitudinitatibus: Tu1eeb nu00e0y cu00f3 27 ku00fd tu1ef1, xuu1ea5t hiu1ec7n trong tu00e1c phu1ea9m u201cLove’s Labour’s Lostu201d cu1ee7a Shakespeare, vu1edbi nghu0129a lu00e0 u201cvinh quangu201d. Nu00f3 lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng lu00e2u nhu1ea5t trong ngu00f4n ngu1eef Tiu1ebfng Anh mu00e0 cu1ee9 mu1ed9t phu1ee5 u00e2m lu1ea1i xen lu1ebd vu1edbi mu1ed9t nguyu00ean u00e2m.nAequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 52 ku00fd tu1ef1. Tiu1ebfn su0129 Edward Strother u0111u00e3 su1eed du1ee5ng nu00f3 u0111u1ec3 mu00f4 tu1ea3 vu00f9ng biu1ec3n Bath cu1ee7a Anh.nFloccinaucihihilipilification: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 30 ku00fd tu1ef1, cu00f3 nghu0129a lu00e0 u201chu00e0nh u0111u1ed9ng hay thu00f3i quen tu1eeb chu1ed1i giu00e1 tru1ecb cu1ee7a mu1ed9t su1ed1 thu1ee9 nhu1ea5t u0111u1ecbnhu201dnPseudopseudohypoparathyroidism: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 30 ku00fd tu1ef1 nu00e0y lu00e0 mu1ed9t lou1ea1i bu1ec7nh do ru1ed1i lou1ea1n gien di truyu1ec1n, nguyu00ean nhu00e2n gu00e2y ra bu1edfi su1ef1 thiu1ebfu hu1ee5t canxi.nPneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 45 ku00fd tu1ef1, xuu1ea5t hiu1ec7n trong phiu00ean bu1ea3n thu1ee9 8 cu1ee7a tu1eeb u0111iu1ec3n Webster, cu00f3 nghu0129a lu00e0 u201cbu1ec7nh ho du1ecb u1ee9ng do hu00edt phu1ea3i nhiu1ec1u bu1ee5iu201dnLopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon: Tu1eeb tiu1ebfng Anh gu1ed3m 182 ku00fd tu1ef1 nu00e0y cu00f3 xuu1ea5t xu1ee9 tu1eeb tiu1ebfng Hy Lu1ea1p, trong vu1edf hu00e0i ku1ecbch u201cEcclesiazusaeu201d cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Aristophanes (448- 385) ngu01b0u1eddi Hy Lu1ea1p. Tu1eeb nu00e0y mang nghu0129a lu00e0 cu00e1c lou1ea1i thu1ee9c u0103n nhiu1ec1u gia vu1ecb chu1ebf biu1ebfn tu1eeb rau vu00e0 thu1ecbt bu00f2.nTitinu2019s Chemical Name: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 189.819 ku00ed tu1ef1, vu00e0 chu00fang ta khu00f3 mu00e0 cu00f3 thu1ec3 viu1ebft hu1ebft chu00fang ra u0111u01b0u1ee3c. Nu1ebfu viu1ebft hu1ebft ra thu00ec nu00f3 tru00f4ng giu1ed1ng nhu01b0 mu1ed9t cuu1ed1n tiu1ec3u thuyu1ebft ngu1eafn. Nu00f3 lu00e0 tu00ean nguyu00ean tu1ed1 hu00f3a hu1ecdc Titin.nSupercalifragilisticexpialidocious: Tu1eeb nu00e0y gu1ed3m 34 ku00fd tu1ef1, u0111u01b0u1ee3c nhu1eafc u0111u1ebfn trong vu1edf nhu1ea1c ku1ecbch Mary Poppins bu1edfi nhu00e0 sou1ea1n nhu1ea1c Richard vu00e0 Robert Sherman. Robert B. Sherman, tu00e1c giu1ea3 ca khu00fac Supercalifragilisticexpialidocious trong phim Mary Poppins (1964) vu00e0 nhiu1ec1u nhu1ea1c phu1ea9m kinh u0111iu1ec3n trong phim hou1ea1t hu00ecnh Disney.Tu1eeb nu00e0y mang nghu0129a lu00e0 u201ctu1ed1tu201d hou1eb7c nu00f3 cu00f3 thu1ec3 thay thu1ebf cho mu1ecdi tu1eeb khu00e1c nu1ebfu bu1ea1n quu00ean tu1eeb mu00ecnh u0111u1ecbnh nu00f3i, thu00ec ngu01b0u1eddi khu00e1c vu1eabn su1ebd hiu1ec3u bu1ea1n u0111u1ecbnh nu00f3i gu00ec.nTu1eeb du00e0i kinh khu1ee7ng du01b0u1edbi u0111u00e2y cu00f3 tu1ed5ng cu1ed9ng 1913 ku00fd tu1ef1: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl-nalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl-nglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl-nleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl-nserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy-nlalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-nprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly-nlthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy-nlalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl-nglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany-nlleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl-nprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy-nlleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserinenNhu1eefng ku00fd tu1ef1 liu00ean tiu1ebfp du00e0i lou1eb1ng ngou1eb1ng tru00ean lu00e0 tu00ean hou00e1 hu1ecdc cu1ee7a mu1ed9t chu1ea5t chu1ee9a 267 lou1ea1i amino axu00edt enzymenn2. Mu1ed9t su1ed1 u0111iu1ec1u thu00fa vu1ecb vu1ec1 u0111u1ed9 du00e0i tu1eeb vu1ef1ng trong tiu1ebfng Anh:nnnBu1ea1n cu00f3 thu1ec3 gu00f5 mu1ed9t tu1eeb du00e0i nhu1ea5t cu00f3 nghu0129a chu1ec9 vu1edbi du00f2ng tru00ean cu00f9ng cu1ee7a bu00e0n phu00edm u2013 u201c Typewriter u201d. ( mu00e1y u0111u00e1nh chu1eef hou1eb7c u201c ngu01b0u1eddi su00e1ng tu1ea1o ra con chu1eef u201d – tu00ean mu1ed9t nghu1ec1 trong ngu00e0nh PR/ Quu1ea3ng cu00e1o)nMu1ed9t su1ed1 tu00e0i liu1ec7u cu1ed5 u0111u00e3 cu00f3 viu1ebft u201c I u201d lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng tu1eeb u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c con ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng tu1eeb thu1eddi xu01b0a. u201c I u201d vu1eeba lu00e0 tu1eeb ngu1eafn nhu1ea5t, lu1ea1i u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng lu00e2u nhu1ea5t vu00e0 thu01b0u1eddng xuyu00ean nhu1ea5t.nCu00f3 mu1ed9t cu00e2u u0111u1ed1 vui tiu1ebfng Anh hu1ecfi bu1ea1n tu1eeb nu00e0o du00e0i nhu1ea5t ?nNu1ebfu bu1ea1n tru1ea3 lu1eddi nhu1eefng tu1eeb trong bu00e0i viu1ebft ngu00e0y hu00f4m nay lu00e0 sai ru1ed3i. Chu00fac mu1eebng nha. u0110u00e1p u00e1n cu1ee7a cu00e2u hu1ecfi u0111u00f3 lu00e0 u201c Smile u201d. Bu1edfi vu00ec u201c Smile u201d cu00f3 tu1eeb u201c mile u201d tu1ee9c lu00e0 u201c du1eb7m u201d – u0111u01a1n vu1ecb u0111o u0111u1ed9 du00e0i cu1ee7a nu01b0u1edbc Anh vu00e0 Mu1ef9Thuu1eadt ngu1eef tiu1ebfng Anh ngu1eafn nhu1ea5t mu00e0 chu1ec9 cu00f3 nguyu00ean u00e2m lu00e0 u201c Eunoia u201d u2013 chu1ec9 tru1ea1ng thu00e1i tinh thu1ea7n hou00e0n tou00e0n bu00ecnh thu01b0u1eddng, tu1ec9nh tu00e1o cu1ee7a con ngu01b0u1eddi.nnu201c I am u201d vu1eeba lu00e0 mu1ed9t u0111u1ea1i tu1eeb xu01b0ng hu00f4 nhu01b0ng cu0169ng lu00e0 mu1ed9t cu00e2u hou00e0n chu1ec9nh cu00f3 nghu0129a ngu1eafn nhu1ea5t trong tiu1ebfng Anh. ( u201c Lu00e0 tu00f4i ! u201d )nCu00e1c tu1eeb cu00f3 chu1ee9a u0111uu00f4i u201c ology u201d phu1ea7n lu1edbn lu00e0 nhu1eefng thuu1eadt ngu1eef tu00ean gu1ecdi cu1ee7a cu00e1c ngu00e0nh khoa hu1ecdc nghiu00ean cu1ee9u. Mu00e0 cu00e1c tu00ean nu00e0y thu01b0u1eddng khu00f4ng ngu1eafn gu1ecdn cho lu1eafm. Chu1ec9 cu00f3 u201c Oology u201d lu00e0 ngu1eafn nhu1ea5t u2013 u0111u00e2y lu00e0 tu00ean mu1ed9t lu0129nh vu1ef1c khoa hu1ecdc vu1ec1 viu1ec7c thu thu1eadp tru1ee9ng chim.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 10+ tu1eeb tiu1ebfng Anh du00e0i nhu1ea5tu00a0mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u00e3 tu1ed5ng hu1ee3p u0111u01b0u1ee3c hy vu1ecdng su1ebd giu00fap bu1ea1n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m cao trong cu00e1c ku1ef3 thi su1eafp tu1edbi.”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-08-30T20:28:52+07:00″,”dateModified”:”2021-08-31T11:13:31+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:3,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment