Có bao nhiêu từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x? Cách phát âm từ có chữ x trong tiếng Anh là gì? Hãy cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x
Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x

1. Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ X thông dụng nhất

 • Xenogamy: Sự lai chéo
 • Xanthous: Vàng (da, tóc)
 • Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải)
 • Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phôn
 • Xanthlppe: Người vợ lăng loàn (tên vợ Xôcrat)
 • Xenon: Khí xenon
 • Xerophyte: Thực vật chịu hạn
 • Xenphobla: Sự bài ngoại
 • Xennolth: Đá trong khối phun trào từ núi lửa
 • Xylocarp: Quả mộc, quả gỗ
 • Xe: Ký nguyên tố xennon
 • Xenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo
 • Xerodemma: Bệnh khô da
 • Xerogrphy: Tự sao chụp tính điện
 • Xyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có linin
 • Xerophthalmia: Bệnh khô mắt
 • Xerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạn
 • Xerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụp
 • Xenophobe: Người bài ngoại
 • Xylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các thay thế các nhóm mêtyl
 • Xylograph: Bản khắc gỗ
 • Xerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây)
 • Xylography: Thuật khắc gỗ
 • Xi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

2. Cách phát âm từ có chữ X trong tiếng Anh

Chữ X trong tiếng Anh có 2 cách phát âm, đó là âm /ks/ và âm /gz/.

Nếu đi theo sau nó là âm vô thanh hoặc phụ âm “C” thì chữ “X” được phát âm là /ks/.

Ví dụ:

 • Xpectation  /ˌekspekˈteɪʃən/ (n):  Sự mong chờ
 • Axiomatic  /æksiəˈmætɪk/ (a): Rõ ràng
 • Execution  /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n): Sự thực hiện
 • Externals  /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n):  Đặc điểm bên ngoài
 • Exceptional  /ɪkˈsepʃənəl/ (a): Ngoại lệ
 • Excellent  /ˈeksələnt/ (a): Xuất xắc

Nếu theo sau là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh, và trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2 thì chữ “X” được phát âm là /gz/.

 • Exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (a) Hớn hở
 • Exacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v): Làm bực tức
 • Exact /ɪgˈzækt/ (a): Chính xác
 • Exonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v): Miễn tội
 • Exhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n): Điều làm vui vẻ
 • Exhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n): Cuộc triển lãm
 • Exhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (a): kiệt sức
Cách phát âm từ có chữ X trong tiếng Anh
Cách phát âm từ có chữ X trong tiếng Anh

Trên đây là tất cả từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ xNgoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tổng hợp được. Hy vọng đã giúp cho bạn làm giàu hơn vốn từ vựng của mình, từ đó tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày nhé!

Đánh giá bài viết

[Total: 6 Average: 4.3]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”35+ Tu1eeb tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef X thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t”,”description”:”Cu00f3 bao nhiu00eau tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef x? Cu00e1ch phu00e1t u00e2m tu1eeb cu00f3 chu1eef x trong tiu1ebfng Anh lu00e0 gu00ec? Hu00e3y cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u ngay trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y nhu00e9! 1. Cu00e1c tu1eeb tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef X thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t Xenogamy: Su01b0u0323 lai…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/Tieng-Anh-bat-dau-bang-chu-x.jpg”,”width”:970,”height”:545},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”35+ Tu1eeb tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef X thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t”,”reviewBody”:”Cu00f3 bao nhiu00eau tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef x? Cu00e1ch phu00e1t u00e2m tu1eeb cu00f3 chu1eef x trong tiu1ebfng Anh lu00e0 gu00ec? Hu00e3y cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u ngay trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y nhu00e9!nn1. Cu00e1c tu1eeb tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef X thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5tnnXenogamy: Su01b0u0323 lai cheu0301onXanthous: Vau0300ng (da, tou0301c)nXebec: Thuyu00eau0300n Xebec (Thuyu00eau0300n 3 cu00f4u0323t buu00f4u0300n cuu0309a bou0323n cu01b0u01a1u0301p biu00eau0309n u0110iu0323a Trung Hau0309i)nXylophone: u0110au0300n phiu00eau0301n gu00f4u0303, mu00f4u0323c cu00e2u0300m, u0111au0300n xy-lu00f4-phu00f4nnXanthlppe: Ngu01b0u01a1u0300i vu01a1u0323 lu0103ng loau0300n (tu00ean vu01a1u0323 Xu00f4crat)nXenon: Khiu0301 xenonnXerophyte: Thu01b0u0323c vu00e2u0323t chiu0323u hau0323nnXenphobla: Su01b0u0323 bau0300i ngoau0323inXennolth: u0110au0301 trong khu00f4u0301i phun trau0300o tu01b0u0300 nuu0301i lu01b0u0309anXylocarp: Quau0309 mu00f4u0323c, quau0309 gu00f4u0303nXe: Kyu0301 nguyu00ean tu00f4u0301 xennonnXenanthemum: Thu01b0u0323c vu00e2u0323t ku00eau0301t quau0309 cuu0309a su01b0u0323 thuu0323 phu00e2u0301n cheu0301o, cu00e2y lai cheu0301onXerodemma: Bu00eau0323nh khu00f4 danXerogrphy: Tu01b0u0323 sao chuu0323p tiu0301nh u0111iu00eau0323nnXyloid: Cou0301 gu00f4u0303, dau0323ng gu00f4u0303; cou0301 lininnXerophthalmia: Bu00eau0323nh khu00f4 mu0103u0301tnXerophilous: (Thu01b0u0323c vu00e2u0323t) thiu0301ch nghi u0111iu00eau0300u kiu00eau0323n khu00f4 hau0323n, chiu0323u hau0323nnXerox: Mau0301y sao chuu0323p; Su01b0u0323 sao chuu0301p theo kiu00eau0309u nau0300y, kiu00eau0309u kia ; sao chuu0323pnXenophobe: Ngu01b0u01a1u0300i bau0300i ngoau0323inXylene: Hu01a1u0323p chu00e2u0301t hu01b0u0303u cu01a1, du00e2u0303n xuu00e2u0301t tu01b0u0300 benzen bu0103u0300ng cau0301c thay thu00eau0301 cau0301c nhou0301m mu00eatylnXylograph: Bau0309n khu0103u0301c gu00f4u0303nXerophilous: u01afa khu00f4, chiu0323u hau0323n (cu00e2y)nXylography: Thuu00e2u0323t khu0103u0301c gu00f4u0303nXi: Mu00e2u0303u thu01b0u0301 tu01b0u0323 thu01b0u0301 11 trong bau0309ng chu01b0u0303 cau0301i Hy Lau0323pnn2. Cu00e1ch phu00e1t u00e2m tu1eeb cu00f3 chu1eef X trong tiu1ebfng AnhnChu1eef X trong tiu1ebfng Anh cu00f3 2 cu00e1ch phu00e1t u00e2m, u0111u00f3 lu00e0 u00e2m /ks/ vu00e0 u00e2m /gz/.nNu1ebfu u0111i theo sau nu00f3 lu00e0 u00e2m vu00f4 thanh hou1eb7c phu1ee5 u00e2m u201cCu201d thu00ec chu1eef u201cXu201d u0111u01b0u1ee3c phu00e1t u00e2m lu00e0 /ks/.nVu00ed du1ee5:nnXpectationu00a0 /u02ccekspeku02c8teu026au0283u0259n/ (n):u00a0 Su1ef1 mong chu1eddnAxiomaticu00a0 /u00e6ksiu0259u02c8mu00e6tu026ak/ (a): Ru00f5 ru00e0ngnExecutionu00a0 /u02cceksu026au02c8kjuu0283u0259n/ (n): Su1ef1 thu1ef1c hiu1ec7nnExternalsu00a0 /u026aku02c8stu025c:nu0259lz/ (n):u00a0 u0110u1eb7c u0111iu1ec3m bu00ean ngou00e0inExceptionalu00a0 /u026aku02c8sepu0283u0259nu0259l/ (a): Ngou1ea1i lu1ec7nExcellentu00a0 /u02c8eksu0259lu0259nt/ (a): Xuu1ea5t xu1eafcnnNu1ebfu theo sau lu00e0 nguyu00ean u00e2m hou1eb7c cu00e1c phu1ee5 u00e2m hu1eefu thanh, vu00e0 tru1ecdng u00e2m nhu1ea5n vu00e0o u00e2m tiu1ebft thu1ee9 2 thu00ec chu1eef u201cXu201d u0111u01b0u1ee3c phu00e1t u00e2m lu00e0 /gz/.nnExultantly /u026agu02c8zu028cltu0259ntli/ (a) Hu1edbn hu1edfnExacerbate /u026agu02c8zu00e6su0259beu026at/ (v): Lu00e0m bu1ef1c tu1ee9cnExact /u026agu02c8zu00e6kt/ (a): Chu00ednh xu00e1cnExonerate /u026agu02c8zu0251u02d0nu0259reu026at/ (v): Miu1ec5n tu1ed9inExhilarating /u026agu02c8zu026alu0259reu026atu026au014b/ (n): u0110iu1ec1u lu00e0m vui vu1ebbnExhibition /eksu026au02c8bu026au0283u0259n/ (n): Cuu1ed9c triu1ec3n lu00e3mnExhausted /u026agu02c8zu0251u02d0stu026ad/ (a): kiu1ec7t su1ee9cnnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ea5t cu1ea3 tu1eeb vu1ef1ngu00a0tiu1ebfng Anh bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng chu1eef x mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu1ed5ng hu1ee3p u0111u01b0u1ee3c. Hy vu1ecdng u0111u00e3 giu00fap cho bu1ea1n lu00e0m giu00e0u hu01a1n vu1ed1n tu1eeb vu1ef1ng cu1ee7a mu00ecnh, tu1eeb u0111u00f3 tu1ef1 tin hu01a1n trong giao tiu1ebfp hu1eb1ng ngu00e0y nhu00e9!”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Mi Phan”},”datePublished”:”2021-07-20T23:32:19+07:00″,”dateModified”:”2021-07-21T11:51:37+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.3,”ratingCount”:6,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment