Để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS đòi hỏi bạn phải có vốn từ vựng phong phú và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp IELTS. Để giúp bạn đọc hệ thống hóa được các cấu trúc quan trọng trong bài thi IELTS, trung tâm luyện thi IELTS ở Đà Nẵng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ tổng hợp chi tiết ngay tại bài viết dưới đây!

Cấu trúc ngữ pháp IELTS
Cấu trúc ngữ pháp IELTS

1. Cấu trúc ngữ pháp Ielts trong Writing Task 1

Trước khi bắt tay vào làm Task 1 thì nên nhận biết yêu cầu đề bài. Cần xem kỹ các cấu trúc ngữ pháp IELTS để xác định từ nào cần dùng. Dưới đây là một số cấu trúc tiêu biểu thường dùng nhiều nhất.

1.1. Cấu trúc dùng trong phần Introduction

X= the table/ chart/ graph/ diagram/ map

 1. X + (show, reals. display, illustrates, represents, indiacates) + how + clause

Example: The diagram shows how salt is removed from seawater to make it drinkable.

 • X= the able/ chart/ graph/ diagram/ map

2. X + (show, reals. display, illustrates, represents, indiacates) + that + clause (Noun/ N phrase) Example: The chart shows the figure for unemployment in two countries X = the table/ chart/ graph/ diagram/ map. 3. X + provides / gives + information about + N (on how S + V ) Example: The tables give information about the world population

1.2. Cấu trúc so sánh 

Cấu trúc so sánh hơn/kém: – More: Nhiều hơn, đi với danh từ đếm được số nhiều – Fewer: Ít hơn, đi với danh từ đếm được số nhiều – Less: Ít hơn, đi với danh từ không đếm được S + to be more + fewer / less / than + S Ví dụ: – In general, the number of male game players is more than the number of female gamers. – Fewer mobile phones were bought in 2012 than in 2013 – The number of primary students in Lao Cai in 2002 was fewer than that in 2003. – The amount of gas consumed in Vietnam is less than that in China.

1.3. Cấu trúc dùng trong câu miêu tả xu hướng, thay đổi tăng giảm

 • There + be + adj + noun + in + noun phrase
 • Noun phrase + verb + adverb
 • There + be + noun + in + noun phrase

Example:

 • There was a fall in literacy levels.
 • There has been a sharp drop in the price of gas.
 • There has been a decrease in the cost of potatoes.
 • The percentage of homes dropped dramatically.
 • There was a gradual rise in the price of gas.
 • The price of oil rose gradually.

==> Đăng ký tham gia lớp IELTS Online Ngoại Ngữ Tinh Tú để nhận ưu đãi hấp dẫn!

2. Cấu trúc ngữ pháp IELTS trong Writing Task 2

Cấu trúc ngữ pháp IELTS trong Writing Task 2
Cấu trúc ngữ pháp IELTS trong Writing Task 2

2.1. Cấu trúc câu có nghĩa tương đương – cấu trúc ngữ pháp Ielts

1.It take sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth (mất bao nhiêu thời gian để làm gì)

It took her 3 hours to get the city center = she spent 3 hour getting to the city center (Cô ấy mất 3 giờ để đến được trung tâm thành phố)

2. Understand = to be aware of (hiểu)

Do you understand the grammar structure? = are you aware of the grammar structure? (Bạn có hiểu cấu trúc ngữ pháp này không)

3. Like = to be interested in = enjoy = keen on (thích)

She likes politics = she is interested in politics (Cô ấy thích chính trị)

4. Because + clause = because of + N (Bởi vì)

He can’t move because his leg was broken = he can’t move because of his broken leg (Anh ấy không thể đi lại bởi vì anh ấy bị gãy chân)

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N (Mặc dù)

Althought she is old, she can compute very fast = Despite/In spite of her old age, she can compute very fast (Mặc dù bà ấy đã già nhưng bà ấy có thể tính toán rất nhanh)

6. Succeed in doing sth = manage to do sth (thành công trong việc gì)

We succeeded in digging the Panama cannel = we managed to dig the Panama channel (Chúng ta thành công trong việc đào kênh Panama)

7. We succeeded in digging the Panama cannel = we managed to dig the Panama channel (Chúng ta thành công trong việc đào kênh Panama)

She is so beautiful that everybody loves her = it is such a beautiful girl that everybody loves her (Cô ấy quá Xinh đẹp đến nỗi ai cũng yêu)

8. Prefer doing sth to doing sth = Would rather do sth than do sth (thích làm gì hơn làm gì)

She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at home than go out (Cô ấy thích ở nhà hơn là đi ra ngoài)

9. Can = to be able to – to be possible (Có thể)

I’m afraid I can’t come to your party next Friday = I’m afraid I’m not able to come to your party next Friday (Tôi e răng tôi không thể đến dự bữa tiệc của anh ấy vào thứ 6 tới)

10. In case + chủ từ + động từ có thể đi kèm theo sau một mệnh lệnh hoặc lời phát biểu

I don’t let her climb trees in case she tears her trousers.

2.2. Cấu trúc câu với A Case For

In case được sử dụng ở tất cả các thì và các loại câu. Xác định thì ở mệnh đề đi trước (mệnh đề không chứa in case) để có thể chia mệnh đề sau phù hợp.

Cấu trúc:

 • Thì điều kiện/ Thì quá khứ/ Hiện tại hoàn thành/ Quá khứ hoàn thành + In case + thì quá khứ/Should + nguyên mẫu
 • Tương lai/ Hiện tại/ Hiện tại hoàn thành/ + In case + thì hiện tại/Should + nguyên mẫu
 • In case được sử dụng trong thì hiện tại được dịch nghĩa là “bởi vì điều này sẽ xảy ra/bởi vì có lẽ điều này có thể xảy ra hoặc lo sợ điều này sẽ xảy ra
 • Cả thì quá khứ và thì hiện tại đều có thể thay bằng Should + Nguyên mẫu. Should ở đây được dùng trong trường hợp diễn đạt nghĩa của câu không có nhiều khả năng xảy ra, tuy nhiên cấu trúc này ít khi được sử dụng.

Ví dụ:

 • He carry a spare wheel in case he have a puncture = He carry a spare wheel in case he should have a puncture

Dịch nghĩa: Anh ấy mang theo một cái bánh xe sơ cua vì sợ sẽ bị bể lốp

 • Nam always keeps candles in the house in case there is a power cut

Dịch nghĩa: Nam luôn dự trữ sẵn nến trong nhà để đề phòng khi mất điện LƯU Ý: Trong một số trường hợp nhất định chúng ta có thể sử dụng lest thay cho in case. Chúng đều có nghĩa là lo sợ. Theo sau lest và should. Ví dụ: 

 • She doesn’t/didn’t dare to leave the house lest some should recognize her.

Dịch nghĩa: Cô ấy không rời nhà vì lo rằng sẽ có người nhận ra cô. Lest được sử dụng trong trường hợp thường ngày, chúng ta không dùng cấu trúc này trong những bài văn viết sang trọng. In case vẫn là cấu trúc thông dụng hơn bởi nó sử được cho tất cả các trường hợp.

2.3. Cấu trúc câu với Not…But rather

Nếu cấu trúc Not … but diễn tả ý không ai/sự vật/sự việc gì là không…, ta có:

S + V + NOT + N + BUT + V

-Ví dụ: There is not one of us but wishes to help you Không ai trong chúng tôi không muốn giúp bạn. There is not one of these books but is interesting.  Không có cuốn sách nào trong số chúng là không thú vị cả

NOT + S + V. BUT/BUT RATHER + S + V

OR

S + V + NOT + N1 + BUT/BUT RATHER + N2

Ví dụ: Not I don’t want to help you, but I’m too busy.  Không phải tôi không muốn giúp bạn mà là tôi quá bận The house was repaired not by me but by my father  Căn nhà đã được sửa nhưng không phải bởi tôi mà là bố tôi

2.4. Cấu trúc câu với Let alone, Much less, Not to mention, Never mind

LET ALONE 

 • Cấu trúc Let alone nghĩa là: Huống chi mà
 • Let alone sẽ tuân thủ theo cấu trúc song song

Ví dụ:

 • I hardly have time to go to the gym these days, let alone study Spanish
 • The baby can’t even walk yet, let alone run!
 • I don’t have enough money to buy a new mobile phone, let alone a car
 • I would struggle to do 20 push ups, let alone 50

LƯU Ý:

 • Nếu để ý bạn sẽ thấy tất cả các câu ví dụ trên ở vế trước là cụm danh từ thì sau let alone cũng sẽ là cụm danh từ
 • Nếu là động từ thì sau let alone cũng là động từ, đó chính là tuân theo cấu trúc song song.

MUCH LESS – cấu trúc ngữ pháp Ielts

Cấu trúc phủ định song song Negative… even/ still less/ much less + noun/ vẻb in simple from: Không … mà lại càng không Ví dụ: These students don’t like reading novel, much less textbook. Những học sinh này còn chẳng thích đọc tiểu thuyết chứ chưa nói đến sách giáo khoa. It’s unbelieveable how he could have survived such a freefail, much less live to tell about it on television. Thật không thể tin được anh ta lại có thể sống sót sau cú rơi tự do đó, chứ đừng nói đến chuyện lên tivi kể về nó.

Not to mention

Not to mention
Not to mention

Not to mention the fact that + S + V: Đó là chưa kể đến việc Not to mention + noun Phrase: Đó là chưa kể đến (Điều gì, cái gì…). Được sử dụng với ý nghĩa là nên nhớ đến một ảnh hưởng/ tác động nào đó cộng thêm vào những cái đang có.

Ví dụ: Rooms were very affordabale, not to mention comfortable, cosy and clean I’m growing a moustache much to the annoyancr of my mother, not to mention my girlfriend Being in a relationship is not easy, not to mention marriage.

2.5. Cấu trúc câu diễn tả mục đích với To, For, In order to, So as to, So that, in order that, In order for

So that/In order that

Mệnh đề + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V Nếu mệnh đề có not hoặc ở thể phủ định thì dùng won’t/wouldn’t. Trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can’t/couldn’t Ví dụ:

 • I study hard so that I can pass the exam (Tôi chăm chỉ học tập để vượt qua kỳ thi)
 • I hide the toy so that my mother can’t see it. ( Tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )
 • I study hard so that I won’t fail the exam. (Tôi học chăm chỉ để không bị rớt trong kỳ thi.)

In order to/ So as to/ To – cấu trúc ngữ pháp Ielts

Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

LƯU Ý:

 • Nếu có NOT thì để NOT trước TO. Tuy nhiên, mẫu TO không áp dụng cho trường hợp có NOT.
 • Nếu có 2 chủ ngữ khác nhau thì chủ ngữ nằm ở câu sau biến thành For sb

Ví dụ: I study hard. I don’t want to fail the exam. -> -> I study hard in order not to fail the exam. (đúng) -> I study hard so as not to /to fail the exam.(đúng) -> I study hard not to fail the exam. (sai) I study hard. I want to pass the exam. -> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.

In order for

Cấu trúc in oder for (Để ai đó làm gì): In order for + someone/something + to do something

Ví dụ: Trees have been planted in the school in order for students to play with. Trên sân trường đã được trồng thêm nhiều cây xanh để học sinh có chỗ vui chơi. She tries to get good results on her tests in order for her parents to be proud. Cô ấy cố gắng đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra để cha mẹ mình tự hảo.

2.6. Cấu trúc câu khuyên dùng

 • Câu điều kiện (conditional sentence)
 • Chủ động (active)
 • Bị động (passive)
 • Câu đơn (simple sentence)
 • Câu ghép (compound sentence)
 • Câu phức (complex sentence).
 • Mệnh đề quan hệ (relative clause)

Một số cấu trúc câu bạn nên áp dụng vào bài viết:

 • When S+V+O, S1+V1+O1

When a language dies out, a whole way of life disappears with it.

 • By doing something, S + V + O

Example: By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.

 • S+V+O. This allows/urges/encourage smth/smb to do smth (This will discourage smb from doing smth).

Example: The utilisation of cheap labour helps companies to reduce the production cost. This encourages business expansion.

 • If S+V+O, S+V+O

Example: If air travel is restricted, people would opt for other means of transport such as buses and cars.

 • S+V+O, giving rise to something
Example: Advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society.
 • Compared to those who +S+V+O, S1+V1+O1
Example: Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities.
  • As / While A + Verb, B + verb (at the same time). [linking words]
Example: As the number of females working in Los Angeles Police Department stood at 100 in 2014, the amount of males stood at 800.

3. Một số cấu trúc ngữ pháp IELTS khác

Một số cấu trúc ngữ pháp IELTS khác
Một số cấu trúc ngữ pháp IELTS khác

Would rather (‘d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive): (thích làm gì hơn làm gì)

EX: I’d rather learn English than learn Math.

To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì… làm gì..)

EX: She prevented us from parking our motorbike here.

Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qúa khứ và bây giờ không làm nữa)

EX. I used to go climbing with my peers when I was young.

To waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì

EX: Peter always wastes time playing computer games on a daily basis

S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)

EX: This structure is too hard for me to remember.

To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)

EX: I am used to going to school by bus.

Trên đây là một số cấu trúc ngữ pháp Ielts giúp bạn đạt được điểm cao. Hy vọng bài viết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ có ích cho bạn. Chúc bạn có một kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 7 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”61+ Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTS quan tru1ecdng bu1ea1n cu1ea7n nu1eafm”,”description”:”u0110u1ec3 u0111u1ea1t u0111iu1ec3m cao trong ku1ef3 thi IELTS u0111u00f2i hu1ecfi bu1ea1n phu1ea3i cu00f3 vu1ed1n tu1eeb vu1ef1ng phong phu00fa vu00e0 nu1eafm vu1eefng cu00e1c cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTS. u0110u1ec3 giu00fap bu1ea1n u0111u1ecdc hu1ec7 thu1ed1ng hu00f3a u0111u01b0u1ee3c cu00e1c cu1ea5u tru00fac quan tru1ecdng trong bu00e0i thi IELTS, trung tu00e2m luyu1ec7n thi IELTS u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/04/cau-truc-ngu-phap-ielts.jpg”,”width”:1200,”height”:630},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”61+ Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTS quan tru1ecdng bu1ea1n cu1ea7n nu1eafm”,”reviewBody”:”u0110u1ec3 u0111u1ea1t u0111iu1ec3m cao trong ku1ef3 thi IELTS u0111u00f2i hu1ecfi bu1ea1n phu1ea3i cu00f3 vu1ed1n tu1eeb vu1ef1ng phong phu00fa vu00e0 nu1eafm vu1eefng cu00e1c cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTS. u0110u1ec3 giu00fap bu1ea1n u0111u1ecdc hu1ec7 thu1ed1ng hu00f3a u0111u01b0u1ee3c cu00e1c cu1ea5u tru00fac quan tru1ecdng trong bu00e0i thi IELTS, trung tu00e2m luyu1ec7n thi IELTS u1edf u0110u00e0 Nu1eb5ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd tu1ed5ng hu1ee3p chi tiu1ebft ngay tu1ea1i bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y!nn1. Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p Ielts trong Writing Task 1nTru01b0u1edbc khi bu1eaft tay vu00e0o lu00e0m Task 1 thu00ec nu00ean nhu1eadn biu1ebft yu00eau cu1ea7u u0111u1ec1 bu00e0i. Cu1ea7n xem ku1ef9 cu00e1c cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTSu00a0u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh tu1eeb nu00e0o cu1ea7n du00f9ng. Du01b0u1edbi u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t su1ed1 cu1ea5u tru00fac tiu00eau biu1ec3u thu01b0u1eddng du00f9ng nhiu1ec1u nhu1ea5t.n1.1. Cu1ea5u tru00fac du00f9ng trong phu1ea7n IntroductionnX= the table/ chart/ graph/ diagram/ mapnnX + (show, reals. display, illustrates, represents, indiacates) + how + clausennExample: The diagram shows how salt is removed from seawater to make it drinkable.nnX= the able/ chart/ graph/ diagram/ mapnn2. X + (show, reals. display, illustrates, represents, indiacates) + that + clause (Noun/ N phrase) Example: The chart shows the figure for unemployment in two countries X = the table/ chart/ graph/ diagram/ map. 3. X + provides / gives + information about + N (on how S + V ) Example: The tables give information about the world populationn1.2. Cu1ea5u tru00fac so su00e1nhu00a0nCu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1n/ku00e9m: – More: Nhiu1ec1u hu01a1n, u0111i vu1edbi danh tu1eeb u0111u1ebfm u0111u01b0u1ee3c su1ed1 nhiu1ec1u – Fewer: u00cdt hu01a1n, u0111i vu1edbi danh tu1eeb u0111u1ebfm u0111u01b0u1ee3c su1ed1 nhiu1ec1u – Less: u00cdt hu01a1n, u0111i vu1edbi danh tu1eeb khu00f4ng u0111u1ebfm u0111u01b0u1ee3c S + to be more + fewer / less / than + S Vu00ed du1ee5: – In general, the number of male game players is more than the number of female gamers. – Fewer mobile phones were bought in 2012 than in 2013 – The number of primary students in Lao Cai in 2002 was fewer than that in 2003. – The amount of gas consumed in Vietnam is less than that in China.n1.3. Cu1ea5u tru00fac du00f9ng trong cu00e2u miu00eau tu1ea3 xu hu01b0u1edbng, thay u0111u1ed5i tu0103ng giu1ea3mnnThere + be + adj + noun + in + noun phrasenNoun phrase + verb + adverbnThere + be + noun + in + noun phrasennExample:nnThere was a fall in literacy levels.nThere has been a sharp drop in the price of gas.nThere has been a decrease in the cost of potatoes.nThe percentage of homes dropped dramatically.nThere was a gradual rise in the price of gas.nThe price of oil rose gradually.nn==> u0110u0103ng ku00fd tham gia lu1edbp IELTS Online Ngoại Ngữ Tinh Tú u0111u1ec3 nhu1eadn u01b0u u0111u00e3i hu1ea5p du1eabn!n2. Cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTS trong Writing Task 2nn2.1. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u cu00f3 nghu0129a tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ng – cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p Ieltsn1.It take sb khou1ea3ng thu1eddi gian to do sth = sb spend khou1ea3ng thu1eddi gian doing sth (mu1ea5t bao nhiu00eau thu1eddi gian u0111u1ec3 lu00e0m gu00ec)nIt took her 3 hours to get the city center = she spent 3 hour getting to the city center (Cu00f4 u1ea5y mu1ea5t 3 giu1edd u0111u1ec3 u0111u1ebfn u0111u01b0u1ee3c trung tu00e2m thu00e0nh phu1ed1)n2. Understand = to be aware of (hiu1ec3u)nDo you understand the grammar structure? = are you aware of the grammar structure? (Bu1ea1n cu00f3 hiu1ec3u cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p nu00e0y khu00f4ng)n3. Like = to be interested in = enjoy = keen on (thu00edch)nShe likes politics = she is interested in politics (Cu00f4 u1ea5y thu00edch chu00ednh tru1ecb)n4. Because + clause = because of + N (Bu1edfi vu00ec)nHe can’t move because his leg was broken = he can’t move because of his broken leg (Anh u1ea5y khu00f4ng thu1ec3 u0111i lu1ea1i bu1edfi vu00ec anh u1ea5y bu1ecb gu00e3y chu00e2n)n5. Although + clause = despite + N = in spite of + N (Mu1eb7c du00f9)nAlthought she is old, she can compute very fast = Despite/In spite of her old age, she can compute very fast (Mu1eb7c du00f9 bu00e0 u1ea5y u0111u00e3 giu00e0 nhu01b0ng bu00e0 u1ea5y cu00f3 thu1ec3 tu00ednh tou00e1n ru1ea5t nhanh)n6. Succeed in doing sth = manage to do sth (thu00e0nh cu00f4ng trong viu1ec7c gu00ec)nWe succeeded in digging the Panama cannel = we managed to dig the Panama channel (Chu00fang ta thu00e0nh cu00f4ng trong viu1ec7c u0111u00e0o ku00eanh Panama)n7. We succeeded in digging the Panama cannel = we managed to dig the Panama channel (Chu00fang ta thu00e0nh cu00f4ng trong viu1ec7c u0111u00e0o ku00eanh Panama)nShe is so beautiful that everybody loves her = it is such a beautiful girl that everybody loves her (Cu00f4 u1ea5y quu00e1 Xinh u0111u1eb9p u0111u1ebfn nu1ed7i ai cu0169ng yu00eau)n8. Prefer doing sth to doing sth = Would rather do sth than do sth (thu00edch lu00e0m gu00ec hu01a1n lu00e0m gu00ec)nShe prefers staying at home to going out = She’d rather stay at home than go out (Cu00f4 u1ea5y thu00edch u1edf nhu00e0 hu01a1n lu00e0 u0111i ra ngou00e0i)n9. Can = to be able to – to be possible (Cu00f3 thu1ec3)nI’m afraid I can’t come to your party next Friday = I’m afraid I’m not able to come to your party next Friday (Tu00f4i e ru0103ng tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 u0111u1ebfn du1ef1 bu1eefa tiu1ec7c cu1ee7a anh u1ea5y vu00e0o thu1ee9 6 tu1edbi)n10. In case + chu1ee7 tu1eeb + u0111u1ed9ng tu1eeb cu00f3 thu1ec3 u0111i ku00e8m theo sau mu1ed9t mu1ec7nh lu1ec7nh hou1eb7c lu1eddi phu00e1t biu1ec3unI don’t let her climb trees in case she tears her trousers.n2.2. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u vu1edbi A Case FornIn case u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u1edf tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c thu00ec vu00e0 cu00e1c lou1ea1i cu00e2u. Xu00e1c u0111u1ecbnh thu00ec u1edf mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111i tru01b0u1edbc (mu1ec7nh u0111u1ec1 khu00f4ng chu1ee9a in case) u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 chia mu1ec7nh u0111u1ec1 sau phu00f9 hu1ee3p.nCu1ea5u tru00fac:nnThu00ec u0111iu1ec1u kiu1ec7n/ Thu00ec quu00e1 khu1ee9/ Hiu1ec7n tu1ea1i hou00e0n thu00e0nh/ Quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh + In case + thu00ec quu00e1 khu1ee9/Should + nguyu00ean mu1eabunTu01b0u01a1ng lai/ Hiu1ec7n tu1ea1i/ Hiu1ec7n tu1ea1i hou00e0n thu00e0nh/ + In case + thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i/Should + nguyu00ean mu1eabunIn case u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng trong thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01b0u1ee3c du1ecbch nghu0129a lu00e0 “bu1edfi vu00ec u0111iu1ec1u nu00e0y su1ebd xu1ea3y ra/bu1edfi vu00ec cu00f3 lu1ebd u0111iu1ec1u nu00e0y cu00f3 thu1ec3 xu1ea3y ra hou1eb7c lo su1ee3 u0111iu1ec1u nu00e0y su1ebd xu1ea3y ranCu1ea3 thu00ec quu00e1 khu1ee9 vu00e0 thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i u0111u1ec1u cu00f3 thu1ec3 thay bu1eb1ng Should + Nguyu00ean mu1eabu. Should u1edf u0111u00e2y u0111u01b0u1ee3c du00f9ng trong tru01b0u1eddng hu1ee3p diu1ec5n u0111u1ea1t nghu0129a cu1ee7a cu00e2u khu00f4ng cu00f3 nhiu1ec1u khu1ea3 nu0103ng xu1ea3y ra, tuy nhiu00ean cu1ea5u tru00fac nu00e0y u00edt khi u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng.nnVu00ed du1ee5:nnHe carry a spare wheel in case he have a puncture = He carry a spare wheel in case he should have a puncturennDu1ecbch nghu0129a: Anh u1ea5y mang theo mu1ed9t cu00e1i bu00e1nh xe su01a1 cua vu00ec su1ee3 su1ebd bu1ecb bu1ec3 lu1ed1pnnNam always keeps candles in the house in case there is a power cutnnDu1ecbch nghu0129a: Nam luu00f4n du1ef1 tru1eef su1eb5n nu1ebfn trong nhu00e0 u0111u1ec3 u0111u1ec1 phu00f2ng khi mu1ea5t u0111iu1ec7n Lu01afU u00dd: Trong mu1ed9t su1ed1 tru01b0u1eddng hu1ee3p nhu1ea5t u0111u1ecbnh chu00fang ta cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng lest thay cho in case. Chu00fang u0111u1ec1u cu00f3 nghu0129a lu00e0 lo su1ee3. Theo sau lest vu00e0 should. Vu00ed du1ee5:u00a0nnShe doesn’t/didn’t dare to leave the house lest some should recognize her.nnDu1ecbch nghu0129a: Cu00f4 u1ea5y khu00f4ng ru1eddi nhu00e0 vu00ec lo ru1eb1ng su1ebd cu00f3 ngu01b0u1eddi nhu1eadn ra cu00f4. Lest u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng trong tru01b0u1eddng hu1ee3p thu01b0u1eddng ngu00e0y, chu00fang ta khu00f4ng du00f9ng cu1ea5u tru00fac nu00e0y trong nhu1eefng bu00e0i vu0103n viu1ebft sang tru1ecdng. In case vu1eabn lu00e0 cu1ea5u tru00fac thu00f4ng du1ee5ng hu01a1n bu1edfi nu00f3 su1eed u0111u01b0u1ee3c cho tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p.n2.3. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u vu1edbi Not…But rathernNu1ebfu cu1ea5u tru00fac Not … but diu1ec5n tu1ea3 u00fd khu00f4ng ai/su1ef1 vu1eadt/su1ef1 viu1ec7c gu00ec lu00e0 khu00f4ng…, ta cu00f3:nS + V + NOT + N + BUT + Vn-Vu00ed du1ee5: There is not one of us but wishes to help you Khu00f4ng ai trong chu00fang tu00f4i khu00f4ng muu1ed1n giu00fap bu1ea1n. There is not one of these books but is interesting.u00a0 Khu00f4ng cu00f3 cuu1ed1n su00e1ch nu00e0o trong su1ed1 chu00fang lu00e0 khu00f4ng thu00fa vu1ecb cu1ea3nNOT + S + V. BUT/BUT RATHER + S + VnORnS + V + NOT + N1 + BUT/BUT RATHER + N2nVu00ed du1ee5: Not I don’t want to help you, but I’m too busy.u00a0 Khu00f4ng phu1ea3i tu00f4i khu00f4ng muu1ed1n giu00fap bu1ea1n mu00e0 lu00e0 tu00f4i quu00e1 bu1eadn The house was repaired not by me but by my fatheru00a0 Cu0103n nhu00e0 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c su1eeda nhu01b0ng khu00f4ng phu1ea3i bu1edfi tu00f4i mu00e0 lu00e0 bu1ed1 tu00f4in2.4. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u vu1edbi Let alone, Much less, Not to mention, Never mindnLET ALONEu00a0nnCu1ea5u tru00fac Let alone nghu0129a lu00e0: Huu1ed1ng chi mu00e0nLet alone su1ebd tuu00e2n thu1ee7 theo cu1ea5u tru00fac song songnnVu00ed du1ee5:nnI hardly have time to go to the gym these days, let alone study SpanishnThe baby can’t even walk yet, let alone run!nI don’t have enough money to buy a new mobile phone, let alone a carnI would struggle to do 20 push ups, let alone 50nnLu01afU u00dd:nnNu1ebfu u0111u1ec3 u00fd bu1ea1n su1ebd thu1ea5y tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c cu00e2u vu00ed du1ee5 tru00ean u1edf vu1ebf tru01b0u1edbc lu00e0 cu1ee5m danh tu1eeb thu00ec sau let alone cu0169ng su1ebd lu00e0 cu1ee5m danh tu1eebnNu1ebfu lu00e0 u0111u1ed9ng tu1eeb thu00ec sau let alone cu0169ng lu00e0 u0111u1ed9ng tu1eeb, u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 tuu00e2n theo cu1ea5u tru00fac song song.nnMUCH LESS – cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IeltsnCu1ea5u tru00fac phu1ee7 u0111u1ecbnh song song Negative… even/ still less/ much less + noun/ vu1ebbb in simple from: Khu00f4ng … mu00e0 lu1ea1i cu00e0ng khu00f4ng Vu00ed du1ee5: These students don’t like reading novel, much less textbook. Nhu1eefng hu1ecdc sinh nu00e0y cu00f2n chu1eb3ng thu00edch u0111u1ecdc tiu1ec3u thuyu1ebft chu1ee9 chu01b0a nu00f3i u0111u1ebfn su00e1ch giu00e1o khoa. It’s unbelieveable how he could have survived such a freefail, much less live to tell about it on television. Thu1eadt khu00f4ng thu1ec3 tin u0111u01b0u1ee3c anh ta lu1ea1i cu00f3 thu1ec3 su1ed1ng su00f3t sau cu00fa ru01a1i tu1ef1 do u0111u00f3, chu1ee9 u0111u1eebng nu00f3i u0111u1ebfn chuyu1ec7n lu00ean tivi ku1ec3 vu1ec1 nu00f3.nNot to mentionnnNot to mention the fact that + S + V: u0110u00f3 lu00e0 chu01b0a ku1ec3 u0111u1ebfn viu1ec7c Not to mention + noun Phrase: u0110u00f3 lu00e0 chu01b0a ku1ec3 u0111u1ebfn (u0110iu1ec1u gu00ec, cu00e1i gu00ec…). u0110u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng vu1edbi u00fd nghu0129a lu00e0 nu00ean nhu1edb u0111u1ebfn mu1ed9t u1ea3nh hu01b0u1edfng/ tu00e1c u0111u1ed9ng nu00e0o u0111u00f3 cu1ed9ng thu00eam vu00e0o nhu1eefng cu00e1i u0111ang cu00f3.nVu00ed du1ee5: Rooms were very affordabale, not to mention comfortable, cosy and clean I’m growing a moustache much to the annoyancr of my mother, not to mention my girlfriend Being in a relationship is not easy, not to mention marriage.n2.5. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u diu1ec5n tu1ea3 mu1ee5c u0111u00edch vu1edbi To, For, In order to, So as to, So that, in order that, In order fornSo that/In order thatnMu1ec7nh u0111u1ec1 + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V Nu1ebfu mu1ec7nh u0111u1ec1 cu00f3 not hou1eb7c u1edf thu1ec3 phu1ee7 u0111u1ecbnh thu00ec du00f9ng won’t/wouldn’t. Tru1eeb nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00f3 u00fd ngu0103n cu1ea5m thu00ec mu1edbi du00f9ng can’t/couldn’t Vu00ed du1ee5:nnI study hard so that I can pass the exam (Tu00f4i chu0103m chu1ec9 hu1ecdc tu1eadp u0111u1ec3 vu01b0u1ee3t qua ku1ef3 thi)nI hide the toy so that my mother canu2019t see it. ( Tu00f4i giu1ea5u mu00f3n u0111u1ed3 chu01a1i u0111u1ec3 mu1eb9 tu00f4i khu00f4ng thu1ec3 thu1ea5y nu00f3 -> ngu0103n khu00f4ng cho thu1ea5y )nI study hard so that I wonu2019t fail the exam. (Tu00f4i hu1ecdc chu0103m chu1ec9 u0111u1ec3 khu00f4ng bu1ecb ru1edbt trong ku1ef3 thi.)nnIn order to/ So as to/ To – cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IeltsnMu1ec7nh u0111u1ec1 + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.nLu01afU u00dd:nnNu1ebfu cu00f3 NOT thu00ec u0111u1ec3 NOT tru01b0u1edbc TO. Tuy nhiu00ean, mu1eabu TO khu00f4ng u00e1p du1ee5ng cho tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00f3 NOT.nNu1ebfu cu00f3 2 chu1ee7 ngu1eef khu00e1c nhau thu00ec chu1ee7 ngu1eef nu1eb1m u1edf cu00e2u sau biu1ebfn thu00e0nh For sbnnVu00ed du1ee5: I study hard. I donu2019t want to fail the exam. -> -> I study hard in order not to fail the exam. (u0111u00fang) -> I study hard so as not to /to fail the exam.(u0111u00fang) -> I study hard not to fail the exam. (sai) I study hard. I want to pass the exam. -> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.nIn order fornCu1ea5u tru00fac in oder for (u0110u1ec3 ai u0111u00f3 lu00e0m gu00ec): In order for + someone/something + to do somethingnVu00ed du1ee5: Trees have been planted in the school in order for students to play with. Tru00ean su00e2n tru01b0u1eddng u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c tru1ed3ng thu00eam nhiu1ec1u cu00e2y xanh u0111u1ec3 hu1ecdc sinh cu00f3 chu1ed7 vui chu01a1i. She tries to get good results on her tests in order for her parents to be proud. Cu00f4 u1ea5y cu1ed1 gu1eafng u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 cao trong cu00e1c bu00e0i kiu1ec3m tra u0111u1ec3 cha mu1eb9 mu00ecnh tu1ef1 hu1ea3o.n2.6. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u khuyu00ean du00f9ngnnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n (conditional sentence)nChu1ee7 u0111u1ed9ng (active)nBu1ecb u0111u1ed9ng (passive)nCu00e2u u0111u01a1n (simple sentence)nCu00e2u ghu00e9p (compound sentence)nCu00e2u phu1ee9c (complex sentence).nMu1ec7nh u0111u1ec1 quan hu1ec7 (relative clause)nnMu1ed9t su1ed1 cu1ea5u tru00fac cu00e2u bu1ea1n nu00ean u00e1p du1ee5ng vu00e0o bu00e0i viu1ebft:nnWhen S+V+O, S1+V1+O1nnWhen a language dies out, a whole way of life disappears with it.nnBy doing something, S + V + OnnExample:u00a0By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.nnS+V+O. This allows/urges/encourage smth/smb to do smth (This will discourage smb from doing smth).nnExample: The utilisation of cheap labour helps companies to reduce the production cost. This encourages business expansion.nn If S+V+O, S+V+OnnExample: If air travel is restricted, people would opt for other means of transport such as buses and cars.nnS+V+O, giving rise to somethingnnExample: Advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society.nnCompared to those who +S+V+O, S1+V1+O1nnExample: Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities.nnnnAs / While A + Verb, B + verb (at the same time). [linking words]nnnnExample:u00a0As the number of females working in Los Angeles Police Department stood at 100 in 2014, the amount of males stood at 800.n3. Mu1ed9t su1ed1 cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p IELTS khu00e1cnnWould rather (u2018d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive): (thu00edch lu00e0m gu00ec hu01a1n lu00e0m gu00ec)\nEX: Iu2019d rather learn English than learn Math.nTo prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngu0103n cu1ea3n ai/ cu00e1i gu00ecu2026 lu00e0m gu00ec..)nEX: She prevented us from parking our motorbike here.nUsed to + V (infinitive): (Thu01b0u1eddng lu00e0m gu00ec trong qu00faa khu1ee9 vu00e0 bu00e2y giu1edd khu00f4ng lu00e0m nu1eefa)nEX. I used to go climbing with my peers when I was young.nTo waste + time/ money + V-ing: tu1ed1n tiu1ec1n hou1eb7c thu1eddi gian lu00e0m gu00ecnEX: Peter always wastes time playing computer games on a daily basisnS + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quu00e1u2026.u0111u1ec3 cho ai lu00e0m gu00ecu2026)nEX: This structure is too hard for me to remember.nTo be/get Used to + V-ing: (quen lu00e0m gu00ec)nEX: I am used to going to school by bus.nTru00ean u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t su1ed1 cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p Ielts giu00fap bu1ea1n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m cao. Hy vu1ecdng bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd cu00f3 u00edch cho bu1ea1n. Chu00fac bu1ea1n cu00f3 mu1ed9t ku1ebft quu1ea3 cao trong ku1ef3 thi su1eafp tu1edbi.nTham khu1ea3o thu00eam:nnCu1ea5u tru00fac u0111u1ec1 thi IELTS [Mu1edbi nhu1ea5t 2021]n19+ Su00e1ch ngu1eef phu00e1p IELTS cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7un9+ Su00e1ch ngu1eef phu00e1p IELTS tu1eeb cu01a1 bu1ea3n u0111u1ebfn nu00e2ng cao tu1ed1t nhu1ea5t hiu1ec7n nay”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-05-05T15:02:50+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T20:35:34+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:7,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment