Câu điều kiện là một điểm ngữ pháp quan trong trong nhiều bài thi và trong giao tiếp hằng ngày. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về câu điều kiện loại 2 bao gồm: Khái niệm, công thức, cách dùng.

Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 2

1. Khái niệm câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 là câu dùng để diễn tả một hành động, sự việc dựa vào một điều kiện không có thật ở hiện tại và sẽ không xảy ra trong tương lai.

2. Công thức câu điều kiện loại 2

 • Mệnh đề điều kiện: If + S + V-ed/V2
 • If + (HTĐ/QKĐ/QKHT)
 • Mệnh đề chính: S  + would/could/should… + V-inf
 • S + would/could/should… + V-ing.
 • Lưu ý: Người bản xứ thường sử dụng dùng “were” ở tất cả các ngôi thay cho “was”.

Ví dụ: If he were younger, he would travel more.

If I were you, I would get a new job.

3. Cách dùng câu điều kiện loại 2

3.1. Đưa ra lời khuyên

Cấu trúc phổ biến của cách dùng này là: If I were you, I would…

Ví dụ: If I were you, I would not accept becoming his subordinate.

Câu điều kiện loại II còn được dùng khi bạn muốn hỏi người khác lời khuyên.

Ví dụ: What would you do if you were me?

Lưu ý: Có thể dùng “was” cho chủ ngữ số ít hoặc số nhiều. Ví dụ như “If she was…” hay “If I was him…”, “If I was you…”. Tuy nhiên, câu nói sẽ trở nên thiếu trang trọng, thậm chí là bất lịch sự.

3.2. Đưa ra câu hỏi mang tính giả thuyết

Câu hỏi mang tính giả thuyết là kiểu mang ý nghĩa tưởng tượng không chân thực. Trường hợp này là không thực tế và thậm chí không có khả năng xảy ra trong tương lai. Cấu trúc của câu hỏi này là: What would you do if…?

Ví dụ: What would you do if you had to do this project?

Ngoài ra, bạn có thể tượng tượng rằng bạn sẽ làm gì trong một tình huống giả định nào đó bằng cấu trúc:

If you could…?

Ví dụ: If you saw someone drowning, what would you do?

3.3. Nói về một điều giả tưởng

Câu điều kiện loại 2 có thể dùng để đưa ra một tưởng tượng của bản thân về một thế giới khác, một cuộc sống khác của bạn hoặc của những người xung quanh.

Ví dụ: If I won a big prize in a lottery, I’d give up my job.

3.4. Đưa ra một yêu cầu lịch sự

It would be great if you could…

Ví dụ: It would be really great if you can call me tonight.

3.5. Đưa ra lí do vì sao bạn không thể làm gì (Từ chối đề nghị của ai đó)

Ví dụ: If there were more hours in a day, I would happily help you with this project.

4. Các biến thể của câu điều kiện loại 2

bài tập câu điều kiện loại 2
Các biến thể của câu điều kiện loại 2

4.1. Biến thể mệnh đề IF

 • If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: If you were studying, I wouldn’t disturb you.

 • If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: He would never know this secret if his mother had not revealed it.

4.2. Biến thể mệnh đề chính

 • If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing.

Ví dụ:

If she weren’t always so late, she would be promoting now.

If we won the lottery, we would be traveling the world now.

 • If + past simple, past simple.

Ví dụ:

If I spoke perfect English, I had a good job.

If you had a better job, we were able to buy a new car.

5. Bài tập về câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2
Bài tập về câu điều kiện loại 2

5.1. Bài tập 1

 1.  If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the poor.
 2.  What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?
 3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.
 4. If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it to the police.
 5. If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.
 6. They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

5.2. Bài tập 2

1. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

 1. doesn’t agree
 2. didn’t agree
 3. hadn’t agreed
 4. wouldn’t agree

2. Had you told me that this was going to happen, I __________it.

 1. would have never believed
 2. don’t believe
 3. hadn’t believed
 4. can’t believe

3. Unless you __________all of my questions, I can’t do anything to help you.

 1. answered
 2. answer
 3. would answer
 4. are answering

4. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

 1. didn’t make
 2. wouldn’t have made
 3. won’t make
 4. don’t make

5. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.

 1. I will never mention
 2. I never mention
 3. will I never mention
 4. I don’t mention

6. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

 1. spoke
 2. speak
 3. had spoken
 4. will speak

7. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

 1. had I known
 2. did I know
 3. If I know
 4. If I would know

8. __________more help, I would call my neighbor.

 1. needed
 2. should I need
 3. I have needed
 4. I should need

9. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

 1. would have visited
 2. visited
 3. had visited
 4. visit

10. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

 1. have
 2. would have
 3. had had
 4. should have

5.3. Đáp án

Bài 1:

 1. were/would try
 2. would you do/saw
 3. were/would ask
 4. found/would take
 5. were/would be
 6. would be/saw

Bài 2:

 1. C
 2. A
 3. B
 4. B
 5. A
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A
 10. C

Trên đây là tổng hợp kiến thức về câu điều kiện loại 2 do Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)  thực hiên. Hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 16 Average: 4.8]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2″,”description”:”Cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lu00e0 mu1ed9t u0111iu1ec3m ngu1eef phu00e1p quan trong trong nhiu1ec1u bu00e0i thi vu00e0 trong giao tiu1ebfp hu1eb1ng ngu00e0y. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn cho bu1ea1n u0111u1ecdc vu1ec1 cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2 bao gu1ed3m: Khu00e1i niu1ec7m, cu00f4ng thu1ee9c, cu00e1ch du00f9ng. 1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2 Cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/08/cau-dieu-kien-loai-2.png”,”width”:1280,”height”:720},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2″,”reviewBody”:”Cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lu00e0 mu1ed9t u0111iu1ec3m ngu1eef phu00e1p quan trong trong nhiu1ec1u bu00e0i thi vu00e0 trong giao tiu1ebfp hu1eb1ng ngu00e0y. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn cho bu1ea1n u0111u1ecdc vu1ec1 cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2 bao gu1ed3m: Khu00e1i niu1ec7m, cu00f4ng thu1ee9c, cu00e1ch du00f9ng.nn1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2nCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2 lu00e0 cu00e2u du00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng, su1ef1 viu1ec7c du1ef1a vu00e0o mu1ed9t u0111iu1ec1u kiu1ec7n khu00f4ng cu00f3 thu1eadt u1edf hiu1ec7n tu1ea1i vu00e0 su1ebd khu00f4ng xu1ea3y ra trong tu01b0u01a1ng lai.n2. Cu00f4ng thu1ee9c cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2nnMu1ec7nh u0111u1ec1 u0111iu1ec1u kiu1ec7n: If + S + V-ed/V2nIf + (HTu0110/QKu0110/QKHT)nMu1ec7nh u0111u1ec1 chu00ednh: Su00a0 + would/could/should… + V-infnS + would/could/should… + V-ing.nLu01b0u u00fd: Ngu01b0u1eddi bu1ea3n xu1ee9 thu01b0u1eddng su1eed du1ee5ng du00f9ng “were” u1edf tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c ngu00f4i thay cho “was”.nnVu00ed du1ee5: If he were younger, he would travel more.nIf I were you, I would get a new job.n3. Cu00e1ch du00f9ng cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2n3.1. u0110u01b0a ra lu1eddi khuyu00eannCu1ea5u tru00fac phu1ed5 biu1ebfn cu1ee7a cu00e1ch du00f9ng nu00e0y lu00e0: If I were you, I wouldu2026nVu00ed du1ee5: If I were you, I would not accept becoming his subordinate.nCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i II cu00f2n u0111u01b0u1ee3c du00f9ng khi bu1ea1n muu1ed1n hu1ecfi ngu01b0u1eddi khu00e1c lu1eddi khuyu00ean.nVu00ed du1ee5: What would you do if you were me?nLu01b0u u00fd: Cu00f3 thu1ec3 du00f9ng “was” cho chu1ee7 ngu1eef su1ed1 u00edt hou1eb7c su1ed1 nhiu1ec1u. Vu00ed du1ee5 nhu01b0 u201cIf she was…u201d hay u201cIf I was himu2026u201d, u201cIf I was youu2026u201d. Tuy nhiu00ean, cu00e2u nu00f3i su1ebd tru1edf nu00ean thiu1ebfu trang tru1ecdng, thu1eadm chu00ed lu00e0 bu1ea5t lu1ecbch su1ef1.n3.2. u0110u01b0a ra cu00e2u hu1ecfi mang tu00ednh giu1ea3 thuyu1ebftnCu00e2u hu1ecfi mang tu00ednh giu1ea3 thuyu1ebft lu00e0 kiu1ec3u mang u00fd nghu0129a tu01b0u1edfng tu01b0u1ee3ng khu00f4ng chu00e2n thu1ef1c. Tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y lu00e0 khu00f4ng thu1ef1c tu1ebf vu00e0 thu1eadm chu00ed khu00f4ng cu00f3 khu1ea3 nu0103ng xu1ea3y ra trong tu01b0u01a1ng lai. Cu1ea5u tru00fac cu1ee7a cu00e2u hu1ecfi nu00e0y lu00e0: What would you do ifu2026?nVu00ed du1ee5: What would you do if you had to do this project?nNgou00e0i ra, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu01b0u1ee3ng tu01b0u1ee3ng ru1eb1ng bu1ea1n su1ebd lu00e0m gu00ec trong mu1ed9t tu00ecnh huu1ed1ng giu1ea3 u0111u1ecbnh nu00e0o u0111u00f3 bu1eb1ng cu1ea5u tru00fac:nIf you couldu2026?nVu00ed du1ee5: If you saw someone drowning, what would you do?n3.3. Nu00f3i vu1ec1 mu1ed9t u0111iu1ec1u giu1ea3 tu01b0u1edfngnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2 cu00f3 thu1ec3 du00f9ng u0111u1ec3 u0111u01b0a ra mu1ed9t tu01b0u1edfng tu01b0u1ee3ng cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n vu1ec1 mu1ed9t thu1ebf giu1edbi khu00e1c, mu1ed9t cuu1ed9c su1ed1ng khu00e1c cu1ee7a bu1ea1n hou1eb7c cu1ee7a nhu1eefng ngu01b0u1eddi xung quanh.nVu00ed du1ee5: If I won a big prize in a lottery, Iu2019d give up my job.n3.4. u0110u01b0a ra mu1ed9t yu00eau cu1ea7u lu1ecbch su1ef1nIt would be great if you couldu2026nVu00ed du1ee5: It would be really great if you can call me tonight.n3.5. u0110u01b0a ra lu00ed do vu00ec sao bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 lu00e0m gu00ec (Tu1eeb chu1ed1i u0111u1ec1 nghu1ecb cu1ee7a ai u0111u00f3)nVu00ed du1ee5: If there were more hours in a day, I would happily help you with this project.n4. Cu00e1c biu1ebfn thu1ec3 cu1ee7a cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2nn4.1. Biu1ebfn thu1ec3 mu1ec7nh u0111u1ec1 IFnnIf + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf.nnVu00ed du1ee5: If you were studying, I wouldnu2019t disturb you.nnIf + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf.nnVu00ed du1ee5: He would never know this secret if his mother had not revealed it.n4.2. Biu1ebfn thu1ec3 mu1ec7nh u0111u1ec1 chu00ednhnnIf + S+ past simple, S + would /could/might/had tou2026. + be V-ing.nnVu00ed du1ee5:nIf she werenu2019t always so late, she would be promoting now.nIf we won the lottery, we would be traveling the world now.nnIf + past simple, past simple.nnVu00ed du1ee5:nIf I spoke perfect English, I had a good job.nIf you had a better job, we were able to buy a new car.n5. Bu00e0i tu1eadp vu1ec1 cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2nn5.1. Bu00e0i tu1eadp 1nnu00a0If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the poor.nu00a0What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?nIf I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.nIf he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it to the police.nIf she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.nThey (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.nn5.2. Bu00e0i tu1eadp 2n1. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?nndoesnu2019t agreendidnu2019t agreenhadnu2019t agreednwouldnu2019t agreenn2. Had you told me that this was going to happen, I __________it.nnwould have never believedndonu2019t believenhadnu2019t believedncanu2019t believenn3. Unless you __________all of my questions, I canu2019t do anything to help you.nnanswerednanswernwould answernare answeringnn4. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.nndidnu2019t makenwouldnu2019t have madenwonu2019t makendonu2019t makenn5. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.nnI will never mentionnI never mentionnwill I never mentionnI donu2019t mentionnn6. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?nnspokenspeaknhad spokennwill speaknn7. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.nnhad I knownndid I knownIf I knownIf I would knownn8. __________more help, I would call my neighbor.nnneedednshould I neednI have needednI should neednn9. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.nnwould have visitednvisitednhad visitednvisitnn10. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.nnhavenwould havenhad hadnshould havenn5.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i 1:nnwere/would trynwould you do/sawnwere/would asknfound/would takenwere/would benwould be/sawnnBu00e0i 2:nnCnAnBnBnAnAnAnBnAnCnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p kiu1ebfn thu1ee9c vu1ec1 cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2u00a0do Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0 thu1ef1c hiu00ean. Hy vu1ecdng su1ebd hu1eefu u00edch u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c bu1ea1n.nTham khu1ea3o thu00eam:nnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2n14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-08-03T22:54:17+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:58:45+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.8,”ratingCount”:16,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment