Có thể bạn vẫn chưa biết được cách dùng của câu phức thì hôm nay trong bài viết này của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) để biết được cách dùng cũng như định nghĩa chi tiết về câu phức nhé!

Câu phức là gì? Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh
Câu phức là gì? Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh

1. Câu phức là gì?

Câu phức là sự kết hợp giữa một mệnh đề độc lập (Independent clause) và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc (dependent clauses) sẽ tạo ra một câu Phức. Để thành thạo dạng câu này, các bạn buộc phải phân biệt được đâu là Independent clause và đâu là Dependent clause. Vị trí của Dependent clause rất quan trọng. Mặc dù nó không làm thay đổi nghĩa của câu nhưng sẽ quyết định xem câu của chúng ta nên có dấu phẩy (comma) hay không, qua đó quyết định tính đúng sai về mặt văn phạm của câu.

2. Khi nào nên dùng câu phức?

Có nhiều bạn vẫn không biết khi nào nên dùng câu phức thì hãy lưu ý trong một đoạn văn, câu đầu tiên bắt đầu thường là câu chủ đề (topic sentence) sẽ là câu đơn. Những câu tiếp theo nên dùng câu phức để triển khai đủ ý và dễ hiểu cho người đọc.

Việc sử dụng linh hoạt cả câu đơn và câu phức. Thể hiện bạn người có hiểu biết, vận dụng được các loại câu khác nhau.

3. Câu phức trong tiếng Anh

3.1. Câu phức tổng hợp

Câu phức tổng hợp là câu tổng hợp là câu có chứa ít nhất hai mệnh đề độc lập như (như câu ghép) và có ít nhất một mệnh đề phụ thuộc như câu phức.

Ví dụ:

 • The man was mean because he was lonely, but his attitude only made his situation worse. (Người đàn ông xấu tính vì anh ta cô đơn, nhưng thái độ của anh ta chỉ làm cho tình hình của anh ta tồi tệ hơn.)
 • Even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream. (Ngay cả khi trẻ đói, trẻ sẽ không bao giờ ăn bột yến mạch mà sẽ luôn ăn kem.)
 • The dog needed a new leash, and he couldn’t go for a walk until he had one. (Con chó cần một sợi dây xích mới và nó không thể đi dạo cho đến khi có dây xích.)

3.2. Cách viết câu phức trong IELTS Writing

3.2.1. Câu phức với Because of, as và since

Khi người ta muốn thể hiện một lý do nào đó của sự việc thì thường dùng nhất là “because”, “as” hoặc “since. Chúng ta cũng có thể dùng “because of” đối với trường hợp vế sau không phải là 1 câu mà là một danh từ hay 1 cụm danh từ.

Ví dụ:

 • She has an accident because of her carelessness.
 • I moved to Ha Noi city because of my job.
 • I pass the exam because of her help.
Cách viết câu phức trong IELTS Writing
Cách viết câu phức trong IELTS Writing

3.2.2. Mệnh đề độc lập và phụ thuộc trong câu phức

 • Mệnh đề là một nhóm từ có chứa S + V.
 • Mệnh đề phụ thuộc là một mệnh đề chính cần một mệnh đề khác bổ trợ để ý nghĩa câu được trở nên đầy đủ hơn.
 • Một mệnh đề độc lập tự bản thân nó có thể tạo nên một câu hoàn chỉnh có nghĩa.

Ví dụ:

….because it is raining so hard.

Với ví dụ trên, ta cần thêm một mệnh đề độc lập để hoàn thiện đầy đủ ý của câu, như là:

I go to market by car.

Ta sẽ nối mệnh đề độc lập này với mệnh đề phụ thuộc, chúng ta có một câu phức có ý nghĩa và rõ ràng:

I go to market by car because it is raining so hard.

3.2.3. Một số liên từ thường sử dụng trong câu phức

Các liên từ thường được sử dụng trong câu phức như:

 • After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though
 • Because, before
 • Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever, while
 • Even if, even though, if
 • In order to, in case, once
 • Since, so that, that, though

3.2.4. Chuyển câu đơn thành câu phức

Relative Clause (Mệnh đề quan hệ)

Mệnh đề quan hệ được sử dụng để bổ trợ cho 1 danh từ, cung cấp thêm thông tin về danh từ đó.

Các đại từ quan hệ như Who, Which, That, Where, How được dùng để tạo nên mệnh đề quan hệ đi ngay phía sau danh từ nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

Câu bình thường: Animal experimentation should be banned. Animal experimentation is legal in most countries.

Câu dùng mệnh đề quan hệ: Animal experimentation, which is legal in most countries, should be banned.

Lưu ý: Mệnh đề quan hệ có thể nằm ngay bất kì nơi nào trong câu, ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa nên mệnh đề này có thể nằm trong mệnh đề độc lập.

Mệnh đề danh từ

 • Cấu trúc: S + V + what, when, where, how, that,… + S + V.

​Mệnh đề đề danh từ thường bắt đầu với các từ để hỏi như là: what, when, where, why, how, … và từ “that”. Mệnh này thường nằm ở vị trí danh từ, mang chức năng và nhiệm vụ không khác gì một danh từ trong câu.

Ví dụ:

 • Câu đơn: I don’t agree with her decision -> (n).
 • Câu sự dùng mệnh đề danh từ: I don’t agree with what she decided -> (noun clause).

Lưu ý:

Mệnh đề danh từ là một mệnh đề phụ thuộc, nó sẽ không có nghĩa nếu đứng một mình. Vì vậy, luôn có một mệnh đề độc lập đi kèm với mệnh đề danh từ.

Ví dụ:

I believe /that he would come for you. (mđ độc lập)/ (mđ danh từ)

3.3. Lưu ý khi đặt dấu phẩy

Trong trường hợp câu ghép hoặc câu phức không sử dụng liên từ thì thay vào đó bạn có thể sử dụng dấu phẩy. Mệnh đề thường có ít nhất 2 vế trong câu để bổ trợ cho nhau về mặt ngữ nghĩa. Trong đó có ít nhất 1 vế độc lập và một vế phụ thuộc

Bạn có thể đặt vế câu phụ thuộc ở bất kỳ vị trí nào trong câu như đầu câu, giữa câu và cuối câu. Trường hợp mệnh đề phụ thuộc đặt ở đầu câu, bạn có thể sử dụng dấu phẩy. Tuy nhiên, khi mệnh đề phụ thuộc nằm ở vị trí khác bạn sẽ không được dùng dấu phẩy.

4. Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh

Nhìn chung câu phức và câu ghép tương đối giống nhau. Tuy nhiên, câu ghép có thể sử dụng thay bằng liên từ “and”. Hai mệnh đề trong câu ghép có thể tách rời nhau mà không cần bổ sung ý nghĩa cho nhau.

Ví dụ về câu ghép:

 • My father is a worker and my mother is a teacher. (Cha tôi là một công nhân và mẹ tôi là một giáo viên.)
 • I have lunch and I go to school. (Tôi ăn trưa và tôi đi học.)

Như bạn thấy thì những câu này không bao hàm ý nghĩa lẫn nhau. Vì vậy khi nhận biết câu ghép và câu phức trong tiếng Anh bạn nên dịch nghĩa chúng trước rồi mới xác định.

Đối với câu ghép. Trường hợp câu quá ngắn bạn không cần sử dụng liên từ “and” mà thay vào đó là dấu phẩy. khi làm như vậy nghĩa của câu cũng thay đổi và có thể giúp cho câu văn, câu nói của bnaj trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh
Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh

5. Bài tập

5.1. Bài tập 1

Xác định đâu là câu đơn, câu ghép và câu phức trong các câu sau:

 1. Walking through the wood, I saw a bear that was following me.
 2. When you swim, you have to keep my eyes closed underwater.
 3. You are not the one who’s worthy of this prize.
 4. Neither the speed nor the design of this car appeals to me.
 5. The training rooms of these athletes smell of grease and gasoline.
 6. The ones who rule the world with their pens are much mightier than those who rule the world with their swords.
 7. Most of the students are law majors, and they all have excellent degrees.
 8. If he doesn’t get this job, he will start his own business.
 9. I really like her even though I know that she has already had a boyfriend.
 10. This is the girl whom I have told you about.
 11. In case you were wondering, I have moved to Vancouver; this is due to my husband’s job change.
 12. Nick said that he was so disappointed and tired that he would not try again.

5.2. Bài tập 2

Viết lại các câu sau:

 1. Hoa was born in Doc So craft village. She knows the process of making pottery. (BECAUSE)
 2. The artisan moulded the cooper to make a bronze drum. (SO THAT)
 3. I was cleaning out my cupboards. I found these photos. (WHILE)
 4. I told the absolute truth. No one would believe me ( BUT)
 5. I attended a knitting workshop last Sunday. I don’t know how to knit a scarf. (ALTHOUGH)
 6. I was not enjoying the party. I wanted to leave early. (AS)
 7. I’m learning Japanese. I like learning Japanese.
 8. You want to knit a hat for your friend. You should watch tutorials on YouTube. (BEFORE)

5.3. Bài tập 3

1. I almost missed my flight ___________ there was a long queue in the duty-free shop.

 1. although
 2. since
 3. despite
 4. because of

2. They decided not to go out for a meal _____________ they were too tired

 1. so
 2. because
 3. but
 4. if

3. They were driving to Dallas _____________ they caught an accident.

 1. when
 2. while
 3. before
 4. as soon as

4. I want to be well-groomed ______other people think nice things about me.

 1. in order to
 2. so as not to
 3. so that
 4. as soon as

5. ___________I met the Gills, I had been gardening for nearly ten years.

 1. As soon as
 2. Although
 3. After
 4. Before

6. In spite of his hard work, he could not finish the job.

 1. As hard as he work
 2. Though he worked hard
 3. Despite he worked hard
 4. Although hard work

7. ________ she was asleep, thieves broke in and stole her handbag.

 1. In order that
 2. Although
 3. Because of
 4. While

8. All people should join hand in protecting the environment ___________ we can gain better health.

 1. in order that
 2. when
 3. because
 4. even though

9. ____________ her poverty, she feels happy

 1. Although
 2. Because
 3. If
 4. In spite of

10. Tony went to work although he didn’t feel very well.

 1. that he did not feel very well
 2. despite of the fact not feeling well
 3. because he did not feel very well
 4. despite not feeling very well

5.4. Đáp án

Bài tập 1

 1. câu phức
 2. câu phức
 3. câu đơn
 4. câu phức tổng hợp
 5. câu đơn
 6. câu phức
 7. câu phức
 8. câu phức
 9. câu phức
 10. câu phức
 11. câu phức
 12. câu ghép

Bài tập 2

 1. Because Hoa was born in Doc So craft village, she knows the process of making pottery.
 2. The artisan moulded the cooper so that I could make a bronze drum
 3. While I was cleaning out my cupboards, I found these photos.
 4. I told the absolute truth, but no one would believe me
 5. Although I attended a knitting workshop last Sunday, I don’t know how to knit a scarf.
 6. I wanted to leave early as I wasn’t enjoying the party.
 7. I’m learning Japanese and I like it.
 8. Before you want to knit a hat for your friend, you should watch tutorials on YouTube

Bài tập 3

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. D
 6. B
 7. A
 8. B

Trên đây là tổng hợp những cách dùng và định về câu phức của Ngoại Ngữ Tinh Tú hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn đạt được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 11 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e2u phu1ee9c lu00e0 gu00ec? Cu00e1ch phu00e2n biu1ec7t vu1edbi cu00e2u ghu00e9p trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n vu1eabn chu01b0a biu1ebft u0111u01b0u1ee3c cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a cu00e2u phu1ee9c thu00ec hu00f4m nay trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u1ec3 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c cu00e1ch du00f9ng cu0169ng nhu01b0 u0111u1ecbnh nghu0129a chi tiu1ebft vu1ec1 cu00e2u phu1ee9c nhu00e9! 1. Cu00e2u phu1ee9c lu00e0 gu00ec? Cu00e2u phu1ee9c lu00e0 su1ef1 ku1ebft hu1ee3p giu1eefa mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/cau-phuc-tieng-anh.jpg”,”width”:980,”height”:532},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e2u phu1ee9c lu00e0 gu00ec? Cu00e1ch phu00e2n biu1ec7t vu1edbi cu00e2u ghu00e9p trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n vu1eabn chu01b0a biu1ebft u0111u01b0u1ee3c cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a cu00e2u phu1ee9c thu00ec hu00f4m nay trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) u0111u1ec3 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c cu00e1ch du00f9ng cu0169ng nhu01b0 u0111u1ecbnh nghu0129a chi tiu1ebft vu1ec1 cu00e2u phu1ee9c nhu00e9!nn1. Cu00e2u phu1ee9c lu00e0 gu00ec?nCu00e2u phu1ee9c lu00e0 su1ef1 ku1ebft hu1ee3p giu1eefa mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp (Independent clause) vu00e0 mu1ed9t hay nhiu1ec1u mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c (dependent clauses) su1ebd tu1ea1o ra mu1ed9t cu00e2u Phu1ee9c. u0110u1ec3 thu00e0nh thu1ea1o du1ea1ng cu00e2u nu00e0y, cu00e1c bu1ea1n buu1ed9c phu1ea3i phu00e2n biu1ec7t u0111u01b0u1ee3c u0111u00e2u lu00e0 Independent clause vu00e0 u0111u00e2u lu00e0 Dependent clause. Vu1ecb tru00ed cu1ee7a Dependent clause ru1ea5t quan tru1ecdng. Mu1eb7c du00f9 nu00f3 khu00f4ng lu00e0m thay u0111u1ed5i nghu0129a cu1ee7a cu00e2u nhu01b0ng su1ebd quyu1ebft u0111u1ecbnh xem cu00e2u cu1ee7a chu00fang ta nu00ean cu00f3 du1ea5u phu1ea9y (comma) hay khu00f4ng, qua u0111u00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh tu00ednh u0111u00fang sai vu1ec1 mu1eb7t vu0103n phu1ea1m cu1ee7a cu00e2u.n2. Khi nu00e0o nu00ean du00f9ng cu00e2u phu1ee9c?nCu00f3 nhiu1ec1u bu1ea1n vu1eabn khu00f4ng biu1ebft khi nu00e0o nu00ean du00f9ng cu00e2u phu1ee9c thu00ec hu00e3y lu01b0u u00fd trong mu1ed9t u0111ou1ea1n vu0103n, cu00e2u u0111u1ea7u tiu00ean bu1eaft u0111u1ea7u thu01b0u1eddng lu00e0 cu00e2u chu1ee7 u0111u1ec1 (topic sentence) su1ebd lu00e0 cu00e2u u0111u01a1n. Nhu1eefng cu00e2u tiu1ebfp theo nu00ean du00f9ng cu00e2u phu1ee9c u0111u1ec3 triu1ec3n khai u0111u1ee7 u00fd vu00e0 du1ec5 hiu1ec3u cho ngu01b0u1eddi u0111u1ecdc.nViu1ec7c su1eed du1ee5ng linh hou1ea1t cu1ea3 cu00e2u u0111u01a1n vu00e0 cu00e2u phu1ee9c. Thu1ec3 hiu1ec7n bu1ea1n ngu01b0u1eddi cu00f3 hiu1ec3u biu1ebft, vu1eadn du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c cu00e1c lou1ea1i cu00e2u khu00e1c nhau.n3. Cu00e2u phu1ee9c trong tiu1ebfng Anhn3.1. Cu00e2u phu1ee9c tu1ed5ng hu1ee3pnCu00e2u phu1ee9c tu1ed5ng hu1ee3p lu00e0 cu00e2u tu1ed5ng hu1ee3p lu00e0 cu00e2u cu00f3 chu1ee9a u00edt nhu1ea5t hai mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp nhu01b0 (nhu01b0 cu00e2u ghu00e9p) vu00e0 cu00f3 u00edt nhu1ea5t mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c nhu01b0 cu00e2u phu1ee9c.nVu00ed du1ee5:nnThe man was mean because he was lonely, but his attitude only made his situation worse. (Ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng xu1ea5u tu00ednh vu00ec anh ta cu00f4 u0111u01a1n, nhu01b0ng thu00e1i u0111u1ed9 cu1ee7a anh ta chu1ec9 lu00e0m cho tu00ecnh hu00ecnh cu1ee7a anh ta tu1ed3i tu1ec7 hu01a1n.)nEven if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream. (Ngay cu1ea3 khi tru1ebb u0111u00f3i, tru1ebb su1ebd khu00f4ng bao giu1edd u0103n bu1ed9t yu1ebfn mu1ea1ch mu00e0 su1ebd luu00f4n u0103n kem.)nThe dog needed a new leash, and he couldnu2019t go for a walk until he had one. (Con chu00f3 cu1ea7n mu1ed9t su1ee3i du00e2y xu00edch mu1edbi vu00e0 nu00f3 khu00f4ng thu1ec3 u0111i du1ea1o cho u0111u1ebfn khi cu00f3 du00e2y xu00edch.)nn3.2. Cu00e1ch viu1ebft cu00e2u phu1ee9c trong IELTS Writingn3.2.1. Cu00e2u phu1ee9c vu1edbi Because of, as vu00e0 sincenKhi ngu01b0u1eddi ta muu1ed1n thu1ec3 hiu1ec7n mu1ed9t lu00fd do nu00e0o u0111u00f3 cu1ee7a su1ef1 viu1ec7c thu00ec thu01b0u1eddng du00f9ng nhu1ea5t lu00e0 u201cbecauseu201d, u201casu201d hou1eb7c u201csince. Chu00fang ta cu0169ng cu00f3 thu1ec3 du00f9ng u201cbecause ofu201d u0111u1ed1i vu1edbi tru01b0u1eddng hu1ee3p vu1ebf sau khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 1 cu00e2u mu00e0 lu00e0 mu1ed9t danh tu1eeb hay 1 cu1ee5m danh tu1eeb.nVu00ed du1ee5:nnShe has an accident because of her carelessness.nI moved to Ha Noi city because of my job.nI pass the exam because of her help.nnn3.2.2. Mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp vu00e0 phu1ee5 thuu1ed9c trong cu00e2u phu1ee9cnnMu1ec7nh u0111u1ec1 lu00e0 mu1ed9t nhu00f3m tu1eeb cu00f3 chu1ee9a S + V.nMu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c lu00e0 mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 chu00ednh cu1ea7n mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 khu00e1c bu1ed5 tru1ee3 u0111u1ec3 u00fd nghu0129a cu00e2u u0111u01b0u1ee3c tru1edf nu00ean u0111u1ea7y u0111u1ee7 hu01a1n.nMu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp tu1ef1 bu1ea3n thu00e2n nu00f3 cu00f3 thu1ec3 tu1ea1o nu00ean mu1ed9t cu00e2u hou00e0n chu1ec9nh cu00f3 nghu0129a.nnVu00ed du1ee5:nu2026.because it is raining so hard.nVu1edbi vu00ed du1ee5 tru00ean, ta cu1ea7n thu00eam mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp u0111u1ec3 hou00e0n thiu1ec7n u0111u1ea7y u0111u1ee7 u00fd cu1ee7a cu00e2u, nhu01b0 lu00e0:nI go to market by car.nTa su1ebd nu1ed1i mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp nu00e0y vu1edbi mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c, chu00fang ta cu00f3 mu1ed9t cu00e2u phu1ee9c cu00f3 u00fd nghu0129a vu00e0 ru00f5 ru00e0ng:nI go to market by car because it is raining so hard.n3.2.3. Mu1ed9t su1ed1 liu00ean tu1eeb thu01b0u1eddng su1eed du1ee5ng trong cu00e2u phu1ee9cnCu00e1c liu00ean tu1eeb thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng trong cu00e2u phu1ee9c nhu01b0:nnAfter, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as thoughnBecause, beforenUnless, until, when, whenever, whereas, where, wherever, whilenEven if, even though, ifnIn order to, in case, oncenSince, so that, that, thoughnn3.2.4. Chuyu1ec3n cu00e2u u0111u01a1n thu00e0nh cu00e2u phu1ee9cnRelative Clause (Mu1ec7nh u0111u1ec1 quan hu1ec7)nMu1ec7nh u0111u1ec1 quan hu1ec7 u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 bu1ed5 tru1ee3 cho 1 danh tu1eeb, cung cu1ea5p thu00eam thu00f4ng tin vu1ec1 danh tu1eeb u0111u00f3.nCu00e1c u0111u1ea1i tu1eeb quan hu1ec7 nhu01b0 Who, Which, That, Where, How u0111u01b0u1ee3c du00f9ng u0111u1ec3 tu1ea1o nu00ean mu1ec7nh u0111u1ec1 quan hu1ec7 u0111i ngay phu00eda sau danh tu1eeb nu00f3 bu1ed5 nghu0129a.nVu00ed du1ee5:nCu00e2u bu00ecnh thu01b0u1eddng: Animal experimentation should be banned. Animal experimentation is legal in most countries.nCu00e2u du00f9ng mu1ec7nh u0111u1ec1 quan hu1ec7: Animal experimentation, which is legal in most countries, should be banned.nLu01b0u u00fd: Mu1ec7nh u0111u1ec1 quan hu1ec7 cu00f3 thu1ec3 nu1eb1m ngay bu1ea5t ku00ec nu01a1i nu00e0o trong cu00e2u, ngay sau danh tu1eeb mu00e0 nu00f3 bu1ed5 nghu0129a nu00ean mu1ec7nh u0111u1ec1 nu00e0y cu00f3 thu1ec3 nu1eb1m trong mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp.nMu1ec7nh u0111u1ec1 danh tu1eebnnCu1ea5u tru00fac: S + V + what, when, where, how, that,u2026 + S + V.nnu200bMu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ec1 danh tu1eeb thu01b0u1eddng bu1eaft u0111u1ea7u vu1edbi cu00e1c tu1eeb u0111u1ec3 hu1ecfi nhu01b0 lu00e0: what, when, where, why, how, u2026 vu00e0 tu1eeb u201cthatu201d. Mu1ec7nh nu00e0y thu01b0u1eddng nu1eb1m u1edf vu1ecb tru00ed danh tu1eeb, mang chu1ee9c nu0103ng vu00e0 nhiu1ec7m vu1ee5 khu00f4ng khu00e1c gu00ec mu1ed9t danh tu1eeb trong cu00e2u.nVu00ed du1ee5:nnCu00e2u u0111u01a1n: I donu2019t agree with her decision -> (n).nCu00e2u su1ef1 du00f9ng mu1ec7nh u0111u1ec1 danh tu1eeb: I donu2019t agree with what she decided -> (noun clause).nnLu01b0u u00fd:nMu1ec7nh u0111u1ec1 danh tu1eeb lu00e0 mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c, nu00f3 su1ebd khu00f4ng cu00f3 nghu0129a nu1ebfu u0111u1ee9ng mu1ed9t mu00ecnh. Vu00ec vu1eady, luu00f4n cu00f3 mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u1ed9c lu1eadp u0111i ku00e8m vu1edbi mu1ec7nh u0111u1ec1 danh tu1eeb.nVu00ed du1ee5:nI believe /that he would come for you. (mu0111 u0111u1ed9c lu1eadp)/ (mu0111 danh tu1eeb)n3.3. Lu01b0u u00fd khi u0111u1eb7t du1ea5u phu1ea9ynTrong tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00e2u ghu00e9p hou1eb7c cu00e2u phu1ee9c khu00f4ng su1eed du1ee5ng liu00ean tu1eeb thu00ec thay vu00e0o u0111u00f3 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng du1ea5u phu1ea9y. Mu1ec7nh u0111u1ec1 thu01b0u1eddng cu00f3 u00edt nhu1ea5t 2 vu1ebf trong cu00e2u u0111u1ec3 bu1ed5 tru1ee3 cho nhau vu1ec1 mu1eb7t ngu1eef nghu0129a. Trong u0111u00f3 cu00f3 u00edt nhu1ea5t 1 vu1ebf u0111u1ed9c lu1eadp vu00e0 mu1ed9t vu1ebf phu1ee5 thuu1ed9cnBu1ea1n cu00f3 thu1ec3 u0111u1eb7t vu1ebf cu00e2u phu1ee5 thuu1ed9c u1edf bu1ea5t ku1ef3 vu1ecb tru00ed nu00e0o trong cu00e2u nhu01b0 u0111u1ea7u cu00e2u, giu1eefa cu00e2u vu00e0 cuu1ed1i cu00e2u. Tru01b0u1eddng hu1ee3p mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c u0111u1eb7t u1edf u0111u1ea7u cu00e2u, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng du1ea5u phu1ea9y. Tuy nhiu00ean, khi mu1ec7nh u0111u1ec1 phu1ee5 thuu1ed9c nu1eb1m u1edf vu1ecb tru00ed khu00e1c bu1ea1n su1ebd khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c du00f9ng du1ea5u phu1ea9y.n4. Phu00e2n biu1ec7t cu00e2u phu1ee9c vu00e0 cu00e2u ghu00e9p trong tiu1ebfng AnhnNhu00ecn chung cu00e2u phu1ee9c vu00e0 cu00e2u ghu00e9p tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i giu1ed1ng nhau. Tuy nhiu00ean, cu00e2u ghu00e9p cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng thay bu1eb1ng liu00ean tu1eeb “and”. Hai mu1ec7nh u0111u1ec1 trong cu00e2u ghu00e9p cu00f3 thu1ec3 tu00e1ch ru1eddi nhau mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n bu1ed5 sung u00fd nghu0129a cho nhau.nVu00ed du1ee5 vu1ec1 cu00e2u ghu00e9p:nnMy father is a worker and my mother is a teacher. (Cha tu00f4i lu00e0 mu1ed9t cu00f4ng nhu00e2n vu00e0 mu1eb9 tu00f4i lu00e0 mu1ed9t giu00e1o viu00ean.)nI have lunch and I go to school. (Tu00f4i u0103n tru01b0a vu00e0 tu00f4i u0111i hu1ecdc.)nnNhu01b0 bu1ea1n thu1ea5y thu00ec nhu1eefng cu00e2u nu00e0y khu00f4ng bao hu00e0m u00fd nghu0129a lu1eabn nhau. Vu00ec vu1eady khi nhu1eadn biu1ebft cu00e2u ghu00e9p vu00e0 cu00e2u phu1ee9c trong tiu1ebfng Anh bu1ea1n nu00ean du1ecbch nghu0129a chu00fang tru01b0u1edbc ru1ed3i mu1edbi xu00e1c u0111u1ecbnh.nu0110u1ed1i vu1edbi cu00e2u ghu00e9p. Tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00e2u quu00e1 ngu1eafn bu1ea1n khu00f4ng cu1ea7n su1eed du1ee5ng liu00ean tu1eeb “and” mu00e0 thay vu00e0o u0111u00f3 lu00e0 du1ea5u phu1ea9y. khi lu00e0m nhu01b0 vu1eady nghu0129a cu1ee7a cu00e2u cu0169ng thay u0111u1ed5i vu00e0 cu00f3 thu1ec3 giu00fap cho cu00e2u vu0103n, cu00e2u nu00f3i cu1ee7a bnaj tru1edf nu00ean ngu1eafn gu1ecdn vu00e0 du1ec5 hiu1ec3u hu01a1n.nn5. Bu00e0i tu1eadpn5.1. Bu00e0i tu1eadp 1nXu00e1c u0111u1ecbnh u0111u00e2u lu00e0 cu00e2u u0111u01a1n, cu00e2u ghu00e9p vu00e0 cu00e2u phu1ee9c trong cu00e1c cu00e2u sau:nnWalking through the wood, I saw a bear that was following me.nWhen you swim, you have to keep my eyes closed underwater.nYou are not the one whou2019s worthy of this prize.nNeither the speed nor the design of this car appeals to me.nThe training rooms of these athletes smell of grease and gasoline.nThe ones who rule the world with their pens are much mightier than those who rule the world with their swords.nMost of the students are law majors, and they all have excellent degrees.nIf he doesnu2019t get this job, he will start his own business.nI really like her even though I know that she has already had a boyfriend.nThis is the girl whom I have told you about.nIn case you were wondering, I have moved to Vancouver; this is due to my husbandu2019s job change.nNick said that he was so disappointed and tired that he would not try again.nn5.2. Bu00e0i tu1eadp 2nViu1ebft lu1ea1i cu00e1c cu00e2u sau:nnHoa was born in Doc So craft village. She knows the process of making pottery. (BECAUSE)nThe artisan moulded the cooper to make a bronze drum. (SO THAT)nI was cleaning out my cupboards. I found these photos. (WHILE)nI told the absolute truth. No one would believe me ( BUT)nI attended a knitting workshop last Sunday. I donu2019t know how to knit a scarf. (ALTHOUGH)nI was not enjoying the party. I wanted to leave early. (AS)nIu2019m learning Japanese. I like learning Japanese.nYou want to knit a hat for your friend. You should watch tutorials on YouTube. (BEFORE)nn5.3. Bu00e0i tu1eadp 3n1. I almost missed my flight ___________ there was a long queue in the duty-free shop.nnalthoughnsincendespitenbecause ofnn2. They decided not to go out for a meal _____________ they were too tirednnsonbecausenbutnifnn3. They were driving to Dallas _____________ they caught an accident.nnwhennwhilenbeforenas soon asnn4. I want to be well-groomed ______other people think nice things about me.nnin order tonso as not tonso thatnas soon asnn5. ___________I met the Gills, I had been gardening for nearly ten years.nnAs soon asnAlthoughnAfternBeforenn6. In spite of his hard work, he could not finish the job.nnAs hard as he worknThough he worked hardnDespite he worked hardnAlthough hard worknn7. ________ she was asleep, thieves broke in and stole her handbag.nnIn order thatnAlthoughnBecause ofnWhilenn8. All people should join hand in protecting the environment ___________ we can gain better health.nnin order thatnwhennbecauseneven thoughnn9. ____________ her poverty, she feels happynnAlthoughnBecausenIfnIn spite ofnn10. Tony went to work although he didnu2019t feel very well.nnthat he did not feel very wellndespite of the fact not feeling wellnbecause he did not feel very wellndespite not feeling very wellnn5.4. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1nncu00e2u phu1ee9cncu00e2u phu1ee9cncu00e2u u0111u01a1nncu00e2u phu1ee9c tu1ed5ng hu1ee3pncu00e2u u0111u01a1nncu00e2u phu1ee9cncu00e2u phu1ee9cncu00e2u phu1ee9cncu00e2u phu1ee9cncu00e2u phu1ee9cncu00e2u phu1ee9cncu00e2u ghu00e9pnnBu00e0i tu1eadp 2nnBecause Hoa was born in Doc So craft village, she knows the process of making pottery.nThe artisan moulded the cooper so that I could make a bronze drumnWhile I was cleaning out my cupboards, I found these photos.nI told the absolute truth, but no one would believe menAlthough I attended a knitting workshop last Sunday, I donu2019t know how to knit a scarf.nI wanted to leave early as I wasnu2019t enjoying the party.nIu2019m learning Japanese and I like it.nBefore you want to knit a hat for your friend, you should watch tutorials on YouTubennBu00e0i tu1eadp 3nnCnDnAnBnDnBnAnBnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p nhu1eefng cu00e1ch du00f9ng vu00e0 u0111u1ecbnh vu1ec1 cu00e2u phu1ee9cu00a0cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Túu00a0hy vu1ecdng su1ebd giu00fap u00edch cho bu1ea1n. Chu00fac bu1ea1n u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c ku1ebft quu1ea3 cao trong cu00e1c ku1ef3 thi su1eafp tu1edbi.nTham khu1ea3o thu00eam:nnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2n14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-07-24T17:32:40+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T22:03:51+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:11,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment