Câu so sánh hơn (Comparative) là gì? Các cấu trúc, cách sử dụng hay nhưng lưu ý nào cần nắm lòng? Ngay bài viết sau đây Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ giải đáp tất tần tật các câu hỏi trên nhé!

Câu so sánh hơn
Câu so sánh hơn

1. Định nghĩa câu so sánh hơn (Comparative)

So sánh hơn được hiểu là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được đưa ra cao nhất so với các vật còn lại. Khi so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau thì thường sử dụng so sánh hơn ( dùng so sánh nhất với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể)

2. Cấu trúc câu so sánh hơn

2.1. So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

Cấu trúc:

 • S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun
 • S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

Trong đó:

 • S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)
 • S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)
 • S-adj-er: Tính từ được thêm đuôi “er”
 • S-adv-er: Trạng từ được thêm đuôi “er”
 • Axiliary V: Trợ động từ
 • N (noun): Danh từ
 • O (Object): Tân ngữ
 • Pronoun: Đại từ

Ví dụ:

 • They work harder than I do. = They work harder than me
 • This book is thicker than that one

2.2. So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài

Cấu trúc:

 • S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V
 • S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

 • L-adv: Trạng từ dài
 • L-adj: Tính từ dài

Ví dụ:

 • He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.
 • My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý: So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh Ví dụ:

 • My house is far more expensive than hers.

3. Một số lưu ý khi so sánh hơn

3.1. Đối với tính từ ngắn (Short adj)

Với tính từ có 1 âm tiết:  Short, tall, long,… => Gấp đôi phụ âm nếu từ đó kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm. Ví dụ:

 • Big => Bigger
 • Hot => Hotter

Với tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng:  et, er, y, le, ure, ow, như:  simple, narrow, polite, quiet. (Ngoại lệ là guilty, eager dùng với most vì là tính từ dài). => Ta đổi y thành i nếu từ đó kết thúc bằng phụ âm y Ví dụ:

 • Happy => happier
 • Dry => drier
 • Now they are happier than they were before: Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn. Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

3.2. Đối với tính từ dài (Long adj)

Tính từ dai là tính từ có nhiều hơn một âm tiết (trừ trường hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

3.3. Các trường hợp bất quy tắc

 • Good/ well => Better
 • Bad/ badly => Worse
 • Old =>Older (về tuổi tác); Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)
 • Late => Later
 • Many/ much => More
 • Little =>Less
 • Far =>Farther (về khoảng cách); Further (nghĩa rộng ra)
 • Near => Nearer
 • Happy => Happier
 • Simple => Simpler
 • Narrow => Narrower
 • Clever => Cleverer
Một số lưu ý khi so sánh hơn
Một số lưu ý khi so sánh hơn

4. Phân biệt câu so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

4.1. Về cách dùng

So sánh hai đối tượng ta dùng cấu trúc so sánh hơn. Ví dụ:

 • He is more intelligent than me (I am) / anyone else: Anh ấy thông minh hơn tôi / tất cả mọi người.

So sánh từ ba đối tưởng trở lên ta dùng cấu trúc so sánh nhất. Ví dụ:

 • He is the most intelligent of all / of three / in the class: Anh ấy là người thông minh nhất trong số đó / trong số 3 người / trong lớp

4.2. Về cấu trúc

4.2.1. Tính từ ngắn

Short adjs => adj + er + (than) => the + adj + est Ví dụ:

 • Short => Shorter (than) => The shortest
 • Calm => Calmer => The calmest

4.2.2. Tính từ dài

Long adjs => More/ Less + adj + (than) => The mos/ leastv+ adj

 • Careful => More careful than => The more careful
 • Beautiful => Less beautiful( than) => The less beautiful

4.3. Về các trường hợp bất quy tắc

Tính từ => So sánh hơn => So sánh nhất

 • Good/ well => Better => Best
 • Bad/ badly => Worse => Worst
 • Many/ much => More => Most
 • Little => Less => Least
 • Far => Farther => Farthest
 • Near => Nearer => Nearest
 • Near => Nearer => Next
 • Late => Later => Latest
 • Late => Later => Last
 • Old => Older => Oldest
 • Old => Elder => Eldest

Chú ý Trong so sánh hơn thêm far, lots, a good deal, much, a great deal, a lot để nhấn mạnh, cộng thêm vào trước hình thức sô sánh a bit, slightly, a little để giảm nhẹ. Ví dụ:

 • He is much handsome than me: Anh ấy đẹp trai hơn tôi nhiều .

Bằng cách thêm much (nhiều), by far / far (rất nhiều), almost (hầu như), quite (tương đối) vào trước hình thức so sánh để nhấn mạnh so sánh nhất. Ví dụ:

 • He is most generous: Anh ấy rất hào phóng.

Vì mang nghĩa tuyệt đối nên nhưng tính từ sau đây thường không có dạng so sánh.

 • Supreme: Tối cao
 • Top: Cao nhất
 • Primary: Chính
 • Matchless: Không đối thủ
 • Daily: Hàng ngày
 • Prime: Căn bản
 • Absolute: Tuyệt đối
 • Perfect: Hoàn hảo
 • Empty: Trống rỗng
 • Extreme: Cực kỳ
 • Unique: Duy nhất
 • Full: No

Có thể loại bỏ chủ ngữ 2 nếu nó trùng với chủ ngữ thứ nhất nếu trước đó có as và than của mệnh đề so sánh. Lúc này than và as còn có thêm chức năng của một đại từ thay thế. Ví dụ:

 • Their marriage was as stormy as had been expected: Cuộc hôn nhân của họ sóng gió như đã được đoán trước.

Câu trên nếu được viết đầy đủ sẽ là: Their marriage was as stormy as it had been expected. Tuy nhiên do chủ ngữ ở hai vế so sánh là một nên có thể loại bỏ chủ ngữ số 2 (it). Ở mệnh đề sau than và as các tân ngữ bị loại bỏ sau các động từ. Ví dụ:

 • They sent me more than I had ordered: Họ gửi hàng nhiều hơn số lượng tôi đặt.

Câu trên nếu viết đầy đủ sẽ là: They sent me more than I had ordered it. Tuy nhiên tân ngữ it bị loại bỏ khi đứng sau than hoặc as. Khi so sánh các mục so sánh phải tương đương nhau: người – người, vật – vật Ví dụ:

 • His drawings are as perfect as his instructor: Bức tranh của anh ấy hoàn hảo như người hướng dẫn

Câu này sai vì so sánh bức tranh với người hướng dẫn. Viết chính xác chính là

 • His drawings are as perfect as his instructor: Bức tranh của anh ấy hoàn hảo như người hướng dẫn

5. Bài tập về câu so sánh hơn trong tiếng Anh

5.1. Bài tập 1

1. He is ……. singer I’ve ever met.

 1. Worse
 2. Bad
 3. The worst
 4. Badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

 1. More
 2. The most
 3. Much
 4. As

3. It is ……. in the city than it is in the country.

 1. Noisily
 2. More noisier
 3. Noisier
 4. Noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

 1. The most beautiful
 2. The more beautiful
 3. The most beautifully
 4. The more beautifully

5. He is ……. student in my class.

 1. Most hard-working
 2. More hard-working
 3. The most hard-working
 4. As hard-working

6. The English test was ……. than I thought it would be.

 1. The easier
 2. More easy
 3. Easiest
 4. Easier

7. Physics is thought to be ……. than Math.

 1. Harder
 2. The more hard
 3. Hardest
 4. The hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

 1. The biggest
 2. The bigger
 3. Bigger
 4. Biggest

9. She runs …… in my class.

 1. The slowest
 2. The most slow
 3. The slowly
 4. The most slowly

10. My house is ……. hers.

 1. Cheap than
 2. Cheaper
 3. More cheap than
 4. Cheaper than

11. My office is ……. away than mine.

 1. Father
 2. More far
 3. Farthe
 4. Farer

12. Lana is ……. than David.

 1. Handsome
 2. The more handsome
 3. More handsome
 4. The most handsome

13. She did the test ……….. I did.

 1. As bad as
 2. Badder than
 3. More badly than
 4. Worse than

14. A boat is ……. than a plane.

 1. Slower
 2. Slowest
 3. More slow
 4. More slower

15. Her new house is ……. than the old one.

 1. More comfortable
 2. Comfortably
 3. More comfortabler
 4. Comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

 1. Gooder
 2. Weller
 3. Better
 4. More good

17. Her bedroom is ……. room in her house.

 1. Tidier than
 2. The tidiest
 3. The most tidy
 4. More tidier

18. This road is ……. than that road.

 1. Narrower
 2. Narrow
 3. The most narrow
 4. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

 1. More careful than
 2. More carefully
 3. More carefully than
 4. As careful as

20. It was ……. day of the year.

 1. The colder
 2. The coldest
 3. Coldest
 4. Colder

5.2. Bài tập 2

 1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.
 2. Lana is…………… (old) than John.
 3. China is far ………… (large) than the UK.
 4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.
 5. Helen is …………… (quiet) than her sister.
 6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.
 7. My Class is …………. (big) than yours.
 8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.
 9. This box is ……………… (beautiful) than that one.
 10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. C
 2. D
 3. C
 4. C
 5. C
 6. D
 7. A
 8. A
 9. D
 10. D
 11. C
 12. C
 13. D
 14. A
 15. A
 16. C
 17. B
 18. A
 19. C
 20. B

Bài tập 2

 1. More intelligent
 2. Older
 3. Larger
 4. More colourful
 5. Quieter
 6. More boring
 7. Bigger
 8. Worse
 9. More beautiful
 10. Better
Bài tập so sánh hơn
Bài tập so sánh hơn

Trên đây là tất cả những chia sẻ của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) về câu so sánh hơn. Hy vọng những kiến thức trên đã có thể giúp cho bạn tự tin hơn trong giao tiếp hay đạt kết quả cao trong các kỳ thi!

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 15 Average: 4.7]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e2u so su00e1nh hu01a1n trong tiu1ebfng Anh (Comparative)”,”description”:”Cu00e2u so su00e1nh hu01a1n (Comparative) lu00e0 gu00ec? Cu00e1c cu1ea5u tru00fac, cu00e1ch su1eed du1ee5ng hay nhu01b0ng lu01b0u u00fd nu00e0o cu1ea7n nu1eafm lu00f2ng? Ngay bu00e0i viu1ebft sau u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu1ea3i u0111u00e1p tu1ea5t tu1ea7n tu1eadt cu00e1c cu00e2u hu1ecfi tru00ean nhu00e9! 1. u0110u1ecbnh nghu0129a cu00e2u so su00e1nh hu01a1n (Comparative) So su00e1nh hu01a1n u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u lu00e0…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/so-sanh-hon.png”,”width”:1036,”height”:651},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e2u so su00e1nh hu01a1n trong tiu1ebfng Anh (Comparative)”,”reviewBody”:”Cu00e2u so su00e1nh hu01a1n (Comparative) lu00e0 gu00ec? Cu00e1c cu1ea5u tru00fac, cu00e1ch su1eed du1ee5ng hay nhu01b0ng lu01b0u u00fd nu00e0o cu1ea7n nu1eafm lu00f2ng? Ngay bu00e0i viu1ebft sau u0111u00e2y Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd giu1ea3i u0111u00e1p tu1ea5t tu1ea7n tu1eadt cu00e1c cu00e2u hu1ecfi tru00ean nhu00e9!nn1. u0110u1ecbnh nghu0129a cu00e2u so su00e1nh hu01a1n (Comparative)nSo su00e1nh hu01a1n u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u lu00e0 cu1ea5u tru00fac so su00e1nh giu1eefa 2 hay nhiu1ec1u vu1eadt/ngu01b0u1eddi vu1edbi nhau vu1ec1 1 hay 1 vu00e0i tiu00eau chu00ed, trong su1ed1 cu00f3 1 vu1eadt u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c tiu00eau chu00ed u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a ra cao nhu1ea5t so vu1edbi cu00e1c vu1eadt cu00f2n lu1ea1i. Khi so su00e1nh 2 hay nhiu1ec1u vu1eadt/ngu01b0u1eddi vu1edbi nhau thu00ec thu01b0u1eddng su1eed du1ee5ng so su00e1nh hu01a1n ( du00f9ng so su00e1nh nhu1ea5t vu1edbi nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p so su00e1nh 1 vu1eadt vu1edbi tu1ed5ng thu1ec3)n2. Cu1ea5u tru00fac cu00e2u so su00e1nh hu01a1nn2.1. So su00e1nh hu01a1n vu1edbi tu00ednh tu1eeb ngu1eafn vu00e0 tru1ea1ng tu1eeb ngu1eafnnCu1ea5u tru00fac:nnS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounnS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VnnTrong u0111u00f3:nnS1: Chu1ee7 ngu1eef 1 (u0110u1ed1i tu01b0u1ee3ng u0111u01b0u1ee3c so su00e1nh)nS2: Chu1ee7 ngu1eef 2 (u0110u1ed1i tu01b0u1ee3ng du00f9ng u0111u1ec3 so su00e1nh vu1edbi u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng 1)nS-adj-er: Tu00ednh tu1eeb u0111u01b0u1ee3c thu00eam u0111uu00f4i u201ceru201dnS-adv-er: Tru1ea1ng tu1eeb u0111u01b0u1ee3c thu00eam u0111uu00f4i u201ceru201dnAxiliary V: Tru1ee3 u0111u1ed9ng tu1eebnN (noun): Danh tu1eebnO (Object): Tu00e2n ngu1eefnPronoun: u0110u1ea1i tu1eebnnVu00ed du1ee5:nnThey work harder than I do. = They work harder than menThis book is thicker than that onenn2.2. So su00e1nh hu01a1n vu1edbi tu00ednh tu1eeb du00e0i vu00e0 tru1ea1ng tu1eeb du00e0inCu1ea5u tru00fac:nnS1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VnS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ PronounnnTrong u0111u00f3:nnL-adv: Tru1ea1ng tu1eeb du00e0inL-adj: Tu00ednh tu1eeb du00e0innVu00ed du1ee5:nnHe is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.nMy friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.nnLu01b0u u00fd: So su00e1nh hu01a1n u0111u01b0u1ee3c nhu1ea5n mu1ea1nh bu1eb1ng cu00e1ch thu00eamu00a0muchu00a0hou1eb7cu00a0faru00a0tru01b0u1edbc hu00ecnh thu1ee9c so su00e1nh Vu00ed du1ee5:nnMy house isu00a0faru00a0more expensiveu00a0thanu00a0hers.nn3. Mu1ed9t su1ed1 lu01b0u u00fd khi so su00e1nh hu01a1nn3.1. u0110u1ed1i vu1edbi tu00ednh tu1eeb ngu1eafn (Short adj)nVu1edbi tu00ednh tu1eeb cu00f3 1 u00e2m tiu1ebft:u00a0 Short, tall, long,u2026 => Gu1ea5p u0111u00f4i phu1ee5 u00e2m nu1ebfu tu1eeb u0111u00f3 ku1ebft thu00fac bu1eb1ng nguyu00ean u00e2m + phu1ee5 u00e2m. Vu00ed du1ee5:nnBig => BiggernHot => HotternnVu1edbi tu00ednh tu1eeb cu00f3 2 u00e2m tiu1ebft ku1ebft thu00fac bu1eb1ng:u00a0 et, er, y, le, ure, ow, nhu01b0:u00a0 simple, narrow, polite, quiet. (Ngou1ea1i lu1ec7 lu00e0 guilty, eager du00f9ng vu1edbi most vu00ec lu00e0 tu00ednh tu1eeb du00e0i). => Ta u0111u1ed5i y thu00e0nh i nu1ebfu tu1eeb u0111u00f3 ku1ebft thu00fac bu1eb1ng phu1ee5 u00e2m y Vu00ed du1ee5:nnHappy => happiernDry => driernNow they are happier than they were before: Bu00e2y giu1edd hu1ecd hu1ea1nh phu00fac hu01a1n tru01b0u1edbc kiannTa thu1ea5y u201chappyu201d lu00e0 mu1ed9t tu00ednh tu1eeb cu00f3 2 u00e2m tiu1ebft nhu01b0ng khi su1eed du1ee5ng so su00e1nh hu01a1n, ta su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1n cu1ee7a tu00ednh tu1eeb ngu1eafn. Mu1ed9t su1ed1 tu00ednh tu1eeb vu00e0 tru1ea1ng tu1eeb biu1ebfn u0111u1ed5i u0111u1eb7c biu1ec7t khi su1eed du1ee5ng so su00e1nh hu01a1n vu00e0 so su00e1nh hu01a1n nhu1ea5t.n3.2. u0110u1ed1i vu1edbi tu00ednh tu1eeb du00e0i (Long adj)nTu00ednh tu1eeb dai lu00e0 tu00ednh tu1eeb cu00f3 nhiu1ec1u hu01a1n mu1ed9t u00e2m tiu1ebft (tru1eeb tru01b0u1eddng hu1ee3p 2 u00e2m tiu1ebft cu1ee7a short adj) nhu01b0: precious (quu00fd bu00e1u), difficult (khu00f3 khu0103n), beautiful (xinh u0111u1eb9p), important (quan tru1ecdng),u2026n3.3. Cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p bu1ea5t quy tu1eafcnnGood/ well => BetternBad/ badly => WorsenOld =>Older (vu1ec1 tuu1ed5i tu00e1c); Elder (vu1ec1 cu1ea5p bu1eadc hu01a1n lu00e0 tuu1ed5i tu00e1c)nLate => LaternMany/ much => MorenLittle =>LessnFar =>Farther (vu1ec1 khou1ea3ng cu00e1ch); Further (nghu0129a ru1ed9ng ra)nNear => NearernHappy => HappiernSimple => SimplernNarrowu00a0=> NarrowernCleveru00a0=> Cleverernnn4. Phu00e2n biu1ec7t cu00e2u so su00e1nh hu01a1n vu00e0 so su00e1nh nhu1ea5t trong tiu1ebfng Anhn4.1. Vu1ec1 cu00e1ch du00f9ngnSo su00e1nh hai u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng ta du00f9ng cu1ea5u tru00fac so su00e1nh hu01a1n. Vu00ed du1ee5:nnHe is more intelligent than me (I am) / anyone else: Anh u1ea5y thu00f4ng minh hu01a1n tu00f4i / tu1ea5t cu1ea3 mu1ecdi ngu01b0u1eddi.nnSo su00e1nh tu1eeb ba u0111u1ed1i tu01b0u1edfng tru1edf lu00ean ta du00f9ng cu1ea5u tru00fac so su00e1nh nhu1ea5t. Vu00ed du1ee5:nnHe is the most intelligent of all / of three / in the class: Anh u1ea5y lu00e0 ngu01b0u1eddi thu00f4ng minh nhu1ea5t trong su1ed1 u0111u00f3 / trong su1ed1 3 ngu01b0u1eddi / trong lu1edbpnn4.2. Vu1ec1 cu1ea5u tru00facn4.2.1. Tu00ednh tu1eeb ngu1eafnnShort adjs => adj + er + (than) => the + adj + est Vu00ed du1ee5:nnShort => Shorter (than) => The shortestnCalm => Calmer => The calmestnn4.2.2. Tu00ednh tu1eeb du00e0inLong adjs => More/ Less + adj + (than) => The mos/ leastv+ adjnnCareful => More careful than => The more carefulnBeautiful => Less beautiful( than) => The less beautifulnn4.3. Vu1ec1 cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p bu1ea5t quy tu1eafcnTu00ednh tu1eeb => So su00e1nh hu01a1n => So su00e1nh nhu1ea5tnnGood/ well => Better => BestnBad/ badly => Worse => WorstnMany/ much => More => MostnLittle => Less => LeastnFar => Farther => FarthestnNear => Nearer => NearestnNear => Nearer => NextnLate => Later => LatestnLate => Later => LastnOld => Older => OldestnOld => Elder => EldestnnChu00fa u00fd Trong so su00e1nh hu01a1n thu00eam far, lots, a good deal, much, a great deal, a lot u0111u1ec3 nhu1ea5n mu1ea1nh, cu1ed9ng thu00eam vu00e0o tru01b0u1edbc hu00ecnh thu1ee9c su00f4 su00e1nh a bit, slightly, a little u0111u1ec3 giu1ea3m nhu1eb9. Vu00ed du1ee5:nnHe is much handsome than me: Anh u1ea5y u0111u1eb9p trai hu01a1n tu00f4i nhiu1ec1uu00a0.nnBu1eb1ng cu00e1ch thu00eam much (nhiu1ec1u), by far / far (ru1ea5t nhiu1ec1u), almost (hu1ea7u nhu01b0), quite (tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i) vu00e0o tru01b0u1edbc hu00ecnh thu1ee9c so su00e1nh u0111u1ec3 nhu1ea5n mu1ea1nh so su00e1nh nhu1ea5t. Vu00ed du1ee5:nnHe is most generous: Anh u1ea5y ru1ea5t hu00e0o phu00f3ng.nnVu00ec mang nghu0129a tuyu1ec7t u0111u1ed1i nu00ean nhu01b0ng tu00ednh tu1eeb sau u0111u00e2y thu01b0u1eddng khu00f4ng cu00f3 du1ea1ng so su00e1nh.nnSupreme: Tu1ed1i caonTop: Cao nhu1ea5tnPrimary: Chu00ednhnMatchless: Khu00f4ng u0111u1ed1i thu1ee7nDaily: Hu00e0ng ngu00e0ynPrime: Cu0103n bu1ea3nnAbsolute: Tuyu1ec7t u0111u1ed1inPerfect: Hou00e0n hu1ea3onEmpty: Tru1ed1ng ru1ed7ngnExtreme: Cu1ef1c ku1ef3nUnique: Duy nhu1ea5tnFull: NonnCu00f3 thu1ec3 lou1ea1i bu1ecf chu1ee7 ngu1eef 2 nu1ebfu nu00f3 tru00f9ng vu1edbi chu1ee7 ngu1eef thu1ee9 nhu1ea5t nu1ebfu tru01b0u1edbc u0111u00f3 cu00f3 as vu00e0 than cu1ee7a mu1ec7nh u0111u1ec1 so su00e1nh. Lu00fac nu00e0y than vu00e0 as cu00f2n cu00f3 thu00eam chu1ee9c nu0103ng cu1ee7a mu1ed9t u0111u1ea1i tu1eeb thay thu1ebf. Vu00ed du1ee5:nnTheir marriage was as stormy as had been expected: Cuu1ed9c hu00f4n nhu00e2n cu1ee7a hu1ecd su00f3ng giu00f3 nhu01b0 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c u0111ou00e1n tru01b0u1edbc.nnCu00e2u tru00ean nu1ebfu u0111u01b0u1ee3c viu1ebft u0111u1ea7y u0111u1ee7 su1ebd lu00e0:u00a0Their marriage was as stormy as it had been expected.u00a0Tuy nhiu00ean do chu1ee7 ngu1eef u1edf hai vu1ebf so su00e1nh lu00e0 mu1ed9t nu00ean cu00f3 thu1ec3 lou1ea1i bu1ecf chu1ee7 ngu1eef su1ed1 2 (it). u1ede mu1ec7nh u0111u1ec1 sau than vu00e0 as cu00e1c tu00e2n ngu1eef bu1ecb lou1ea1i bu1ecf sau cu00e1c u0111u1ed9ng tu1eeb. Vu00ed du1ee5:nnThey sent me more than I had ordered: Hu1ecd gu1eedi hu00e0ng nhiu1ec1u hu01a1n su1ed1 lu01b0u1ee3ng tu00f4i u0111u1eb7t.nnCu00e2u tru00ean nu1ebfu viu1ebft u0111u1ea7y u0111u1ee7 su1ebd lu00e0:u00a0They sent me more than I had ordered it.u00a0Tuy nhiu00ean tu00e2n ngu1eef it bu1ecb lou1ea1i bu1ecf khi u0111u1ee9ng sau than hou1eb7c as. Khi so su00e1nh cu00e1c mu1ee5c so su00e1nh phu1ea3i tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ng nhau: ngu01b0u1eddi u2013 ngu01b0u1eddi, vu1eadt u2013 vu1eadt Vu00ed du1ee5:nnHis drawings are as perfect as his instructor: Bu1ee9c tranh cu1ee7a anh u1ea5y hou00e0n hu1ea3o nhu01b0 ngu01b0u1eddi hu01b0u1edbng du1eabnnnCu00e2u nu00e0y sai vu00ec so su00e1nh bu1ee9c tranh vu1edbi ngu01b0u1eddi hu01b0u1edbng du1eabn. Viu1ebft chu00ednh xu00e1c chu00ednh lu00e0nnHis drawings are as perfect as his instructor: Bu1ee9c tranh cu1ee7a anh u1ea5y hou00e0n hu1ea3o nhu01b0 ngu01b0u1eddi hu01b0u1edbng du1eabnnn5. Bu00e0i tu1eadp vu1ec1 cu00e2u so su00e1nh hu01a1n trong tiu1ebfng Anhn5.1. Bu00e0i tu1eadp 1n1. He is ……. singer Iu2019ve ever met.nnWorsenBadnThe worstnBadlynn2. Mary is ……. responsible as Peter.nnMorenThe mostnMuchnAsnn3. It is ……. in the city than it is in the country.nnNoisilynMore noisiernNoisiernNoisynn4. He sings u2026u2026u2026.. among the singers I have known.nnThe most beautifulnThe more beautifulnThe most beautifullynThe more beautifullynn5. He is ……. student in my class.nnMost hard-workingnMore hard-workingnThe most hard-workingnAs hard-workingnn6. The English test was ……. than I thought it would be.nnThe easiernMore easynEasiestnEasiernn7. Physics is thought to be ……. than Math.nnHardernThe more hardnHardestnThe hardestnn8. Jupiter is ……. planet in the solar system.nnThe biggestnThe biggernBiggernBiggestnn9. She runs u2026u2026 in my class.nnThe slowestnThe most slownThe slowlynThe most slowlynn10. My house is ……. hers.nnCheap thannCheapernMore cheap thannCheaper thannn11. My office is ……. away than mine.nnFathernMore farnFarthenFarernn12. Lana is ……. than David.nnHandsomenThe more handsomenMore handsomenThe most handsomenn13. She did the test u2026u2026u2026.. I did.nnAs bad asnBadder thannMore badly thannWorse thannn14. A boat is ……. than a plane.nnSlowernSlowestnMore slownMore slowernn15. Her new house is ……. than the old one.nnMore comfortablenComfortablynMore comfortablernComfortablenn16. Her sister dances u2026u2026u2026.. than me.nnGoodernWellernBetternMore goodnn17. Her bedroom is ……. room in her house.nnTidier thannThe tidiestnThe most tidynMore tidiernn18. This road is ……. than that road.nnNarrowernNarrownThe most narrownMore narrowernn19. She drives u2026u2026. Her brother.nnMore careful thannMore carefullynMore carefully thannAs careful asnn20. It was ……. day of the year.nnThe coldernThe coldestnColdestnColdernn5.2. Bu00e0i tu1eadp 2nnCats are u2026u2026u2026u2026 (intelligent) than rabbits.nLana isu2026u2026u2026u2026u2026 (old) than John.nChina is far u2026u2026u2026u2026 (large) than the UK.nMy garden is a lot u2026u2026u2026u2026u2026u2026. (colourful) than this park.nHelen is u2026u2026u2026u2026u2026 (quiet) than her sister.nMy Geography class is u2026u2026u2026u2026u2026. (boring) than my Math class.nMy Class is u2026u2026u2026u2026. (big) than yours.nThe weather this authumn is even u2026u2026u2026u2026u2026u2026 (bad) than last authumn.nThis box is u2026u2026u2026u2026u2026u2026 (beautiful) than that one.nA holiday by the mountains is u2026u2026u2026u2026u2026u2026.(good) than a holiday in the sea.nn5.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:nnCnDnCnCnCnDnAnAnDnDnCnCnDnAnAnCnBnAnCnBnnBu00e0i tu1eadp 2nnMore intelligentnOldernLargernMore colourfulnQuieternMore boringnBiggernWorsenMore beautifulnBetternnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng chia su1ebb cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) vu1ec1 cu00e2u so su00e1nh hu01a1n. Hy vu1ecdng nhu1eefng kiu1ebfn thu1ee9c tru00ean u0111u00e3 cu00f3 thu1ec3 giu00fap cho bu1ea1n tu1ef1 tin hu01a1n trong giao tiu1ebfp hay u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 cao trong cu00e1c ku1ef3 thi!nTham khu1ea3o thu00eam:nnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2n14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Mi Phan”},”datePublished”:”2021-07-17T23:23:01+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T22:00:46+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.7,”ratingCount”:15,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment