Thế nào là câu trực tiếp – câu gián tiếp? Trong câu trực tiếp gián tiếp thì các thành phần câu sẽ được thay đổi như thế nào? Để có thể nắm vững kiến thức ngữ pháp này cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tìm hiểu tất tần tật về câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh.

Câu trực tiếp gián tiếp
Câu trực tiếp gián tiếp

1. Khái niệm câu trực tiếp gián tiếp

Khi muốn nhắc lại lời nói của một ai đó, ta thường dùng câu tường thuật trực tiếp hoặc câu tường thuật gián tiếp. Câu trực tiếp (direct speech) là câu tường thuật chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Câu gián tiếp (indirect speech) là câu diễn đạt lại ý của người nói mà không cần chính xác từng từ. Với cả câu trực tiếp và câu gián tiếp sẽ bắt đầu bằng một mệnh đề tường thuật, giống như lời dẫn. Sau đó là mệnh đề được tường thuật hoặc nội dung được thuật lại.

 • Câu trực tiếp: Mệnh đề tường thuật + “mệnh đề được tường thuật” Mệnh đề được tường thuật được đặt trong dấu ngoặc kép, nhắc lại chính xác từng từ đã được nói trước đó.

Ví dụ: My brother said: “I went out last night.” (Anh tôi nói: “Tối hôm qua anh đi chơi.”)

 • Câu gián tiếp: Mệnh đề tường thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật. Với câu gián tiếp thêm từ “that” để nối giữa hai mệnh đề. Mệnh đề được tường thuật sẽ không có dấu ngoặc kép và không cần thuật lại chính xác từng từ.

Ví dụ: My sister said that she was cleaning the house. (Chị tôi nói rằng chị ấy đang dọn nhà.)

2. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Chuyền từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
Chuyền từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Cùng tìm hiểu quy tắc chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp qua ví dụ sau: Ví dụ: Vào một ngày đẹp trời, Peter nói với tôi: “My girlfriend will come here to visit me tomorrow”

Bước 1: Xác định từ tường thuật

Khi muốn tường thuật lại lời nói của Peter, bạn phải nói: “Peter nói rằng” Ta sẽ sử dụng 2 động từ là:

 • told: Bắt buộc dùng khi chúng ta thuật lại rằng Peter nói với một người thứ ba khác.
 • said: Thuật lại khi không nhắc đến người thứ 3.

Ngoài ra còn một số động từ khác như asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu trúc giống said that. Lưu ý: Từ “that” có thể sử dụng hoặc không trong câu gián tiếp. Hoàn thành bước 1, bạn sẽ được như sau; ⇒  Peter told me that my girlfriend will come here to visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của động từ về thì quá khứ

Thời điểm của mệnh đề được tường thuật không xảy ra ở thời điểm nói nữa vì đó chỉ là thuật lại lời nói trong quá khứ. Vì vậy, động từ trong câu sẽ được lùi về thì quá khứ 1 thì so với thời điểm tường thuật. Cụ thể khi từ câu trực tiếp qua câu gián tiếp thì:

 • Hiện tại đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành -> Quá khứ đơn/ tiếp diễn/ hoàn thành.
 • Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành.
 • Quá khứ tiếp diễn -> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Quá khứ hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành
 • Tương lai đơn -> Tương lai trong quá khứ
 • Tương lai gần (am/is/are + going to V) -> was/ were going to V
 • Will (các thì tương lai) -> Would
 • Shall/ Can / May -> Should / Could/ Might
 • Should / Could/ Might/ Would/ Must -> Giữ nguyên

Sau bước 2 này ta có: Peter told me that my girlfriend would come here to visit me tomorrow. (will -> would)

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Bước tiếp theo là thay đổi cách xưng, vì ta sẽ không thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào ngày mai” mà tường thuật lại lời của Peter rằng “Bạn gái của Peter sẽ đến thăm anh ấy…”. Vậy nên khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp cần để ý đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

 • I -> She/ he
 • We -> They
 • You (số ít) / you (số nhiều) -> I, he, she/ they
 • Us -> Them
 • Our -> Their
 • Myself -> Himself / herself
 • Yourself -> Himself / herself / myself
 • Ourselves -> Themselves
 • My -> His/ Her
 • Me -> Him/ Her
 • Your (số ít) / your (số nhiều) -> His, her, my / Their
 • Mine -> His/ hers
 • Yours (số ít)/ Yours (số nhiều) -> His, her, mine/ Theirs

Trong bước này ta sẽ có: Peter told me that his girlfriend would come here to visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn

Bước cuối cùng là cần đổi cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn vì lúc thời gian và địa điểm không còn xảy ra ở thời điểm tường thuật nữa nên câu gián tiếp sẽ thay đổi. Khi chuyển qua câu gián tiếp thay đổi những điểm sau:

 • Here -> There
 • Now -> Then
 • Today/ tonight -> That day/ That night
 • Yesterday -> The previous day, the day before
 • Tomorrow -> The following day, the next day
 • Ago -> Before
 • Last (week) -> The previous week, the week before
 • Next (week) -> The following week, the next week
 • This -> That
 • These -> Those

Cuối cùng sau 4 bước ta sẽ được câu gián tiếp hoàn chỉnh là: Peter told me that his girlfriend would come there to visit him the next day.

3. Cách chuyển đổi các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp

Các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp
Các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp

Lúc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp sẽ có 3 dạng chính là: dạng câu trần thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh.

3.1. Câu gián tiếp dạng câu hỏi

Ta có thể sử dụng các động từ sau: asked, wondered, wanted to know. Câu hỏi Yes/ No Khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng này cần:

 • Thêm if hoặc whether trước câu hỏi.
 • Đổi vị trí của chủ ngữ và động từ trong câu.

Công thức: S + asked/ wondered/ wanted to know + if/ whether + S +V… Ví dụ:  “Are you hungry?” My dad asked. ⇒ My dad asked if I was hungry. Câu hỏi có từ để hỏi -WH Công thức: S + asked/ wondered/ wanted to know + -WH + S +V… Ví dụ: “How is the weather?” Lilly asked ⇒ Lilly asked how the weather was.

3.2. Câu gián tiếp dạng trần thuật

Công thức: S + say(s)/ said (that) + Mệnh đề được tường thuật Ví dụ: She said to me”I haven’t finished my work” -> She told me she hadn’t finished her work.

3.3. Câu gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu cầu

Để yêu cầu một mệnh lệnh với ai đó, sử dụng các dạng động từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…Câu ra lệnh yêu cầu bắt buộc sẽ được nhấn mạnh với động từ ordered. Công thức:

 • S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to V…
 • S + ordered + somebody + to do something

Ví dụ:

 • “Open the door, please”, John said ⇒  John told me to open the door
 • He said to me angrily: “Shut down the music” ⇒ He ordered me to shut down the music.

4. Các dạng đặc biệt của câu gián tiếp

Bên cạnh 3 dạng chính trên, còn có một số trường hợp khác của câu gián tiếp như là:

 • Will/ would/ can/could dùng để diễn tả sự yêu cầu lịch sự:

Ví dụ: Aladin asked me: “Can you open the door for me?” ⇒ Aladin asked me to open the door for him.

 • Shall/ would dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

Ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Lavie asked. ⇒ Lavie offered to bring me a cup of coffee.

 • Câu cảm thán:

Ví dụ: “What an interesting novel!” She said ⇒ She exclaimed that the novel was interesting.

5. Bài tập về chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Bài tập về câu trực tiếp gián tiếp
các loại câu từ trực tiếp sang gián tiếp

5.1. Bài tập 1

Hoàn thành các câu sau:

 1. “What are they doing?” she asked. She wanted to know………………………………………………………..
 2. “Are you going to the cinema?” he asked me. He wanted to know………………………………………………………….
 3. The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted to know……………………………………………..
 4. .”How do you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………
 5. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….
 6. “Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….
 7. “How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….
 8. He asked, “Do I have to do it?” He asked……………………………………… …………………………….
 9. “Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….
 10. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….
 11. “Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….
 12. “Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted to know ………………………………………..
 13. “Why don’t you help me?” she asked him. She wanted to know ………………………………………………….
 14. “Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………
 15. “Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..
 16. “What’s the time?” he asked. He wanted to know ……………………………………………………..
 17. “When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………
 18. “Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………
 19. “Where did they live?” he asked. He wanted to know ………………………………………………….
 20. “Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….

5.2. Bài tập 2

Điền “said” hoặc “told” vào chỗ trống thích hợp trong các câu dưới đây:

 1. He …. Them that he would be there on time.
 2. I …. That I hated carrots.
 3. They …. Us the concert was starting at 6PM.
 4. She … that she would not leave without me.
 5. My friend …. Me that she had bought me a gift.
 6. She ….. she loved candies.
 7. He …. me that he would go to the library tomorrow morning.
 8. My mother …. to me that she was going to DaNang city on Friday.
 9. Jack ….. It would rain today.
 10. Julia …. Us that she could not come to join us today.

5.3. Bài tập 3

Trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp: 1. He said that he met me ______.

 1. The previous day
 2. the day
 3. the before day
 4. the day

2. Jenny wants to know ______ come back to the office.

 1. When will my boss
 2. will when my boss
 3. when my boss will
 4. when my boss would

3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.

 1. to smoke
 2. not to smoke
 3. that smoking
 4. smoking

4. Rose asked me ______ feel most interested in life.

 1. What make me
 2. if I make
 3. what made me
 4. what did make me

5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.

 1. to use
 2. not to use
 3. to using
 4. if using

6. Jane asked me ______ going to settle down in Australia.

 1. When am I
 2. when was I
 3. when I was
 4. was when I

7. My mother said that ______ when she saw me getting married.

 1. She feels happy
 2. she felt happy
 3. did she fell happy
 4. she is felt happy

8. Kate asked me what type of instrument I used most often.

 1. What
 2. when
 3. if
 4. no article

9. John told me ______ the furniture in his closet until he came home

 1. to touch
 2. that touching
 3. not to touch
 4. to touching

10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.

 1. If helping
 2. not to help
 3. whether to help
 4. to help

5.4. Đáp án

Bài tập 1: 

 1. She wanted to know what they were doing.
 2. He wanted to know if I was going to the cinema.
 3. The teacher wanted to know who spoke English.
 4. She asked me how I knew that.
 5. My friend asked me if Caron had talked to Kevin.
 6. She asked me where her umbrella was.
 7. Ron asked us how we were.
 8. He asked if he had to do it.
 9. The mother asked her daughter where she had been.
 10. She asked her boyfriend which dress he liked best.
 11. She asked me if I could meet her at the station.
 12. The teacher wanted to know who knew the answer.
 13. She wanted to know why he didn’t help her.
 14. e asked me if I had seen that car.
 15. The mother asked the twins if they had tidied up their room.
 16. He wanted to know what time it was.
 17. She asked me when we would meet again.
 18. She asked him if he was crazy.
 19. He wanted to know where they had lived.
 20. He asked her if she would be at the party.

Bài tập 2:

 1. Told
 2. Said
 3. Told
 4. Said
 5. Told
 6. Said
 7. Told
 8. Said
 9. Said
 10. Told

Bài tập 3:

 1. A
 2. D
 3. B
 4. C
 5. B
 6. C
 7. B
 8. A
 9. C
 10. D

Trên đây là toàn bộ chi tiết về câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh. Hy vọng với kiến thức ngữ pháp mà Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) chia sẻ sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua những bài thi và áp dụng chúng vào giao tiếp hàng ngày.

Tham khảo thêm:

14+ Phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Đánh giá bài viết

[Total: 8 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp trong tiu1ebfng Anh”,”description”:”Thu1ebf nu00e0o lu00e0 cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp – cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp? Trong cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp thu00ec cu00e1c thu00e0nh phu1ea7n cu00e2u su1ebd u0111u01b0u1ee3c thay u0111u1ed5i nhu01b0 thu1ebf nu00e0o? u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 nu1eafm vu1eefng kiu1ebfn thu1ee9c ngu1eef phu00e1p nu00e0y cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u tu1ea5t tu1ea7n tu1eadt vu1ec1 cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp trong…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/cau-truc-tiep-gian-tiep.png”,”width”:875,”height”:493},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp trong tiu1ebfng Anh”,”reviewBody”:”Thu1ebf nu00e0o lu00e0 cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp – cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp? Trong cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp thu00ec cu00e1c thu00e0nh phu1ea7n cu00e2u su1ebd u0111u01b0u1ee3c thay u0111u1ed5i nhu01b0 thu1ebf nu00e0o? u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 nu1eafm vu1eefng kiu1ebfn thu1ee9c ngu1eef phu00e1p nu00e0y cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u tu1ea5t tu1ea7n tu1eadt vu1ec1 cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp trong tiu1ebfng Anh.nn1. Khu00e1i niu1ec7m cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfpnKhi muu1ed1n nhu1eafc lu1ea1i lu1eddi nu00f3i cu1ee7a mu1ed9t ai u0111u00f3, ta thu01b0u1eddng du00f9ng cu00e2u tu01b0u1eddng thuu1eadt tru1ef1c tiu1ebfp hou1eb7c cu00e2u tu01b0u1eddng thuu1eadt giu00e1n tiu1ebfp. Cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp (direct speech) lu00e0 cu00e2u tu01b0u1eddng thuu1eadt chu00ednh xu00e1c u0111iu1ec1u ai u0111u00f3 diu1ec5n u0111u1ea1t (cu00f2n gu1ecdi lu00e0 tru00edch du1eabn). Cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp (indirect speech) lu00e0 cu00e2u diu1ec5n u0111u1ea1t lu1ea1i u00fd cu1ee7a ngu01b0u1eddi nu00f3i mu00e0 khu00f4ng cu1ea7n chu00ednh xu00e1c tu1eebng tu1eeb. Vu1edbi cu1ea3 cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp vu00e0 cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp su1ebd bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng mu1ed9t mu1ec7nh u0111u1ec1 tu01b0u1eddng thuu1eadt, giu1ed1ng nhu01b0 lu1eddi du1eabn. Sau u0111u00f3 lu00e0 mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt hou1eb7c nu1ed9i dung u0111u01b0u1ee3c thuu1eadt lu1ea1i.nnCu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp: Mu1ec7nh u0111u1ec1 tu01b0u1eddng thuu1eadt + u201cmu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadtu201d Mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt u0111u01b0u1ee3c u0111u1eb7t trong du1ea5u ngou1eb7c ku00e9p, nhu1eafc lu1ea1i chu00ednh xu00e1c tu1eebng tu1eeb u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c nu00f3i tru01b0u1edbc u0111u00f3.nnVu00ed du1ee5: My brother said: u201cI went out last night.u201d (Anh tu00f4i nu00f3i: u201cTu1ed1i hu00f4m qua anh u0111i chu01a1i.u201d)nnCu00e2u giu00e1n tiu1ebfp: Mu1ec7nh u0111u1ec1 tu01b0u1eddng thuu1eadt + (that) + mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt. Vu1edbi cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp thu00eam tu1eeb “that” u0111u1ec3 nu1ed1i giu1eefa hai mu1ec7nh u0111u1ec1. Mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt su1ebd khu00f4ng cu00f3 du1ea5u ngou1eb7c ku00e9p vu00e0 khu00f4ng cu1ea7n thuu1eadt lu1ea1i chu00ednh xu00e1c tu1eebng tu1eeb.nnVu00ed du1ee5: My sister said that she was cleaning the house. (Chu1ecb tu00f4i nu00f3i ru1eb1ng chu1ecb u1ea5y u0111ang du1ecdn nhu00e0.)n2. Cu00e1ch chuyu1ec3n cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp sang cu00e2u giu00e1n tiu1ebfpnnCu00f9ng tu00ecm hiu1ec3u quy tu1eafc chuyu1ec3n cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp sang cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp qua vu00ed du1ee5 sau: Vu00ed du1ee5: Vu00e0o mu1ed9t ngu00e0y u0111u1eb9p tru1eddi, Peter nu00f3i vu1edbi tu00f4i: u201cMy girlfriend will come here to visit me tomorrowu201dnBu01b0u1edbc 1: Xu00e1c u0111u1ecbnh tu1eeb tu01b0u1eddng thuu1eadtnKhi muu1ed1n tu01b0u1eddng thuu1eadt lu1ea1i lu1eddi nu00f3i cu1ee7a Peter, bu1ea1n phu1ea3i nu00f3i: u201cPeter nu00f3i ru1eb1ngu201d Ta su1ebd su1eed du1ee5ng 2 u0111u1ed9ng tu1eeb lu00e0:nntold: Bu1eaft buu1ed9c du00f9ng khi chu00fang ta thuu1eadt lu1ea1i ru1eb1ng Peter nu00f3i vu1edbi mu1ed9t ngu01b0u1eddi thu1ee9 ba khu00e1c.nsaid: Thuu1eadt lu1ea1i khi khu00f4ng nhu1eafc u0111u1ebfn ngu01b0u1eddi thu1ee9 3.nnNgou00e0i ra cu00f2n mu1ed9t su1ed1 u0111u1ed9ng tu1eeb khu00e1c nhu01b0 asked, denied, promised, u2026tuy nhiu00ean su1ebd khu00f4ng su1eed du1ee5ng cu1ea5u tru00fac giu1ed1ng said that. Lu01b0u u00fd: Tu1eeb “that” cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng hou1eb7c khu00f4ng trong cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp. Hou00e0n thu00e0nh bu01b0u1edbc 1, bu1ea1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c nhu01b0 sau; u21d2u00a0 Peter told me that my girlfriend will come here to visit me tomorrow.nBu01b0u1edbc 2: Lu00f9i thu00ec cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb vu1ec1 thu00ec quu00e1 khu1ee9nThu1eddi u0111iu1ec3m cu1ee7a mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt khu00f4ng xu1ea3y ra u1edf thu1eddi u0111iu1ec3m nu00f3i nu1eefa vu00ec u0111u00f3 chu1ec9 lu00e0 thuu1eadt lu1ea1i lu1eddi nu00f3i trong quu00e1 khu1ee9. Vu00ec vu1eady, u0111u1ed9ng tu1eeb trong cu00e2u su1ebd u0111u01b0u1ee3c lu00f9i vu1ec1 thu00ec quu00e1 khu1ee9 1 thu00ec so vu1edbi thu1eddi u0111iu1ec3m tu01b0u1eddng thuu1eadt. Cu1ee5 thu1ec3 khi tu1eeb cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp qua cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp thu00ec:nnHiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n/ tiu1ebfp diu1ec5n/ hou00e0n thu00e0nh -> Quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n/ tiu1ebfp diu1ec5n/ hou00e0n thu00e0nh.nQuu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n -> Quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh.nQuu00e1 khu1ee9 tiu1ebfp diu1ec5n -> Quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5nnQuu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh -> Quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nhnTu01b0u01a1ng lai u0111u01a1n -> Tu01b0u01a1ng lai trong quu00e1 khu1ee9nTu01b0u01a1ng lai gu1ea7n (am/is/are + going to V) -> was/ were going to VnWill (cu00e1c thu00ec tu01b0u01a1ng lai) -> WouldnShall/ Can / May -> Should / Could/ MightnShould / Could/ Might/ Would/ Must -> Giu1eef nguyu00eannnSau bu01b0u1edbc 2 nu00e0y ta cu00f3: Peter told me that my girlfriend would come here to visit me tomorrow. (will -> would)nBu01b0u1edbc 3: u0110u1ed5i u0111u1ea1i tu1eeb nhu00e2n xu01b0ng, u0111u1ea1i tu1eeb su1edf hu1eefu vu00e0 tu00ednh tu1eeb su1edf hu1eefunBu01b0u1edbc tiu1ebfp theo lu00e0 thay u0111u1ed5i cu00e1ch xu01b0ng, vu00ec ta su1ebd khu00f4ng thu1ec3 nu00f3i lu00e0 u201cBu1ea1n gu00e1i tu00f4i su1ebd u0111u1ebfn u0111u00e2y thu0103m tu00f4i vu00e0o ngu00e0y maiu201d mu00e0 tu01b0u1eddng thuu1eadt lu1ea1i lu1eddi cu1ee7a Peter ru1eb1ng u201cBu1ea1n gu00e1i cu1ee7a Peter su1ebd u0111u1ebfn thu0103m anh u1ea5yu2026u201d. Vu1eady nu00ean khi chuyu1ec3n tu1eeb tru1ef1c tiu1ebfp sang giu00e1n tiu1ebfp cu1ea7n u0111u1ec3 u00fd u0111u1ea1i tu1eeb nhu00e2n xu01b0ng, tu00ednh tu1eeb su1edf hu1eefu vu00e0 u0111u1ea1i tu1eeb su1edf hu1eefu trong mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt tu01b0u01a1ng u1ee9ng.nnI -> She/ henWe -> TheynYou (su1ed1 u00edt) / you (su1ed1 nhiu1ec1u) -> I, he, she/ theynUs -> ThemnOur -> TheirnMyself -> Himself / herselfnYourself -> Himself / herself / myselfnOurselves -> ThemselvesnMy -> His/ HernMe -> Him/ HernYour (su1ed1 u00edt) / your (su1ed1 nhiu1ec1u) -> His, her, my / TheirnMine -> His/ hersnYours (su1ed1 u00edt)/ Yours (su1ed1 nhiu1ec1u) -> His, her, mine/ TheirsnnTrong bu01b0u1edbc nu00e0y ta su1ebd cu00f3: Peter told me that his girlfriend would come here to visit him tomorrow.nBu01b0u1edbc 4: u0110u1ed5i cu1ee5m tu1eeb chu1ec9 thu1eddi gian vu00e0 nu01a1i chu1ed1nnBu01b0u1edbc cuu1ed1i cu00f9ng lu00e0 cu1ea7n u0111u1ed5i cu1ee5m tu1eeb chu1ec9 thu1eddi gian vu00e0 nu01a1i chu1ed1n vu00ec lu00fac thu1eddi gian vu00e0 u0111u1ecba u0111iu1ec3m khu00f4ng cu00f2n xu1ea3y ra u1edf thu1eddi u0111iu1ec3m tu01b0u1eddng thuu1eadt nu1eefa nu00ean cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp su1ebd thay u0111u1ed5i. Khi chuyu1ec3n qua cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp thay u0111u1ed5i nhu1eefng u0111iu1ec3m sau:nnHere -> TherenNow -> ThennToday/ tonight -> That day/ That nightnYesterday -> The previous day, the day beforenTomorrow -> The following day, the next daynAgo -> BeforenLast (week) -> The previous week, the week beforenNext (week) -> The following week, the next weeknThis -> ThatnThese -> ThosennCuu1ed1i cu00f9ng sau 4 bu01b0u1edbc ta su1ebd u0111u01b0u1ee3c cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp hou00e0n chu1ec9nh lu00e0: Peter told me that his girlfriend would come there to visit him the next day.n3. Cu00e1ch chuyu1ec3n u0111u1ed5i cu00e1c lou1ea1i cu00e2u tu1eeb tru1ef1c tiu1ebfp sang giu00e1n tiu1ebfpnnLu00fac chuyu1ec3n u0111u1ed5i tu1eeb cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp sang cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp su1ebd cu00f3 3 du1ea1ng chu00ednh lu00e0: du1ea1ng cu00e2u tru1ea7n thuu1eadt, cu00e2u hu1ecfi vu00e0 cu00e2u mu1ec7nh lu1ec7nh.n3.1. Cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp du1ea1ng cu00e2u hu1ecfinTa cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu00e1c u0111u1ed9ng tu1eeb sau: asked, wondered, wanted to know. Cu00e2u hu1ecfi Yes/ No Khi u0111u1ed5i tu1eeb cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp sang cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp u1edf du1ea1ng nu00e0y cu1ea7n:nnThu00eam if hou1eb7c whether tru01b0u1edbc cu00e2u hu1ecfi.nu0110u1ed5i vu1ecb tru00ed cu1ee7a chu1ee7 ngu1eef vu00e0 u0111u1ed9ng tu1eeb trong cu00e2u.nnCu00f4ng thu1ee9c: S + asked/ wondered/ wanted to know + if/ whether + S +Vu2026 Vu00ed du1ee5:u00a0 u201cAre you hungry?u201d My dad asked. u21d2 My dad asked if I was hungry. Cu00e2u hu1ecfi cu00f3 tu1eeb u0111u1ec3 hu1ecfi -WH Cu00f4ng thu1ee9c: S + asked/ wondered/ wanted to know + -WH + S +Vu2026 Vu00ed du1ee5: u201cHow is the weather?u201d Lilly asked u21d2 Lilly asked how the weather was.n3.2. Cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp du1ea1ng tru1ea7n thuu1eadtnCu00f4ng thu1ee9c: S + say(s)/ said (that) + Mu1ec7nh u0111u1ec1 u0111u01b0u1ee3c tu01b0u1eddng thuu1eadt Vu00ed du1ee5: She said to meu201dI havenu2019t finished my worku201d -> She told me she hadnu2019t finished her work.n3.3. Cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp du1ea1ng mu1ec7nh lu1ec7nh, yu00eau cu1ea7unu0110u1ec3 yu00eau cu1ea7u mu1ed9t mu1ec7nh lu1ec7nh vu1edbi ai u0111u00f3, su1eed du1ee5ng cu00e1c du1ea1ng u0111u1ed9ng tu1eeb sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,u2026Cu00e2u ra lu1ec7nh yu00eau cu1ea7u bu1eaft buu1ed9c su1ebd u0111u01b0u1ee3c nhu1ea5n mu1ea1nh vu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb ordered. Cu00f4ng thu1ee9c:nnS + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to Vu2026nS + ordered + somebody + to do somethingnnVu00ed du1ee5:nnu201cOpen the door, pleaseu201d, John said u21d2u00a0 John told me to open the doornHe said to me angrily: u201cShut down the musicu201d u21d2 He ordered me to shut down the music.nn4. Cu00e1c du1ea1ng u0111u1eb7c biu1ec7t cu1ee7a cu00e2u giu00e1n tiu1ebfpnBu00ean cu1ea1nh 3 du1ea1ng chu00ednh tru00ean, cu00f2n cu00f3 mu1ed9t su1ed1 tru01b0u1eddng hu1ee3p khu00e1c cu1ee7a cu00e2u giu00e1n tiu1ebfp nhu01b0 lu00e0:nnWill/ would/ can/could du00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 yu00eau cu1ea7u lu1ecbch su1ef1:nnVu00ed du1ee5: Aladin asked me: u201cCan you open the door for me?u201d u21d2 Aladin asked me to open the door for him.nnShall/ would du00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 u0111u1ec1 nghu1ecb, lu1eddi mu1eddi:nnVu00ed du1ee5: u201cShall I bring you a cup of coffee?u201d Lavie asked. u21d2 Lavie offered to bring me a cup of coffee.nnCu00e2u cu1ea3m thu00e1n:nnVu00ed du1ee5: u201cWhat an interesting novel!u201d She said u21d2 She exclaimed that the novel was interesting.n5. Bu00e0i tu1eadp vu1ec1 chuyu1ec3n cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp sang giu00e1n tiu1ebfpnn5.1. Bu00e0i tu1eadp 1nHou00e0n thu00e0nh cu00e1c cu00e2u sau:nn“What are they doing?” she asked. She wanted to know………………………………………………………..n“Are you going to the cinema?” he asked me. He wanted to know………………………………………………………….nThe teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted to know……………………………………………..n.”How do you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………n“Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….n“Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….n“How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….nHe asked, “Do I have to do it?” He asked……………………………………… …………………………….n“Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….n“Which dress do you like best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….n“Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….n“Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted to know ………………………………………..n“Why don’t you help me?” she asked him. She wanted to know ………………………………………………….n“Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………n“Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..n“What’s the time?” he asked. He wanted to know ……………………………………………………..n“When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………n“Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………n“Where did they live?” he asked. He wanted to know ………………………………………………….n“Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….nn5.2. Bu00e0i tu1eadp 2nu0110iu1ec1n u201csaidu201d hou1eb7c u201ctoldu201d vu00e0o chu1ed7 tru1ed1ng thu00edch hu1ee3p trong cu00e1c cu00e2u du01b0u1edbi u0111u00e2y:nnHe u2026. Them that he would be there on time.nI u2026. That I hated carrots.nThey u2026. Us the concert was starting at 6PM.nShe u2026 that she would not leave without me.nMy friend u2026. Me that she had bought me a gift.nShe u2026.. she loved candies.nHe u2026. me that he would go to the library tomorrow morning.nMy mother u2026. to me that she was going to DaNang city on Friday.nJack u2026.. It would rain today.nJulia u2026. Us that she could not come to join us today.nn5.3. Bu00e0i tu1eadp 3nTru1eafc nghiu1ec7m cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp: 1. He said that he met me ______.nnThe previous daynthe daynthe before daynthe daynn2. Jenny wants to know ______ come back to the office.nnWhen will my bossnwill when my bossnwhen my boss willnwhen my boss wouldnn3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.nnto smokennot to smokenthat smokingnsmokingnn4. Rose asked me ______ feel most interested in life.nnWhat make menif I makenwhat made menwhat did make menn5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.nnto usennot to usento usingnif usingnn6. Jane asked me ______ going to settle down in Australia.nnWhen am Inwhen was Inwhen I wasnwas when Inn7. My mother said that ______ when she saw me getting married.nnShe feels happynshe felt happyndid she fell happynshe is felt happynn8. Kate asked me what type of instrument I used most often.nnWhatnwhennifnno articlenn9. John told me ______ the furniture in his closet until he came homennto touchnthat touchingnnot to touchnto touchingnn10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.nnIf helpingnnot to helpnwhether to helpnto helpnn5.4. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:u00a0nnShe wanted to know what they were doing.nHe wanted to know if I was going to the cinema.nThe teacher wanted to know who spoke English.nShe asked me how I knew that.nMy friend asked me if Caron had talked to Kevin.nShe asked me where her umbrella was.nRon asked us how we were.nHe asked if he had to do it.nThe mother asked her daughter where she had been.nShe asked her boyfriend which dress he liked best.nShe asked me if I could meet her at the station.nThe teacher wanted to know who knew the answer.nShe wanted to know why he didnu2019t help her.ne asked me if I had seen that car.nThe mother asked the twins if they had tidied up their room.nHe wanted to know what time it was.nShe asked me when we would meet again.nShe asked him if he was crazy.nHe wanted to know where they had lived.nHe asked her if she would be at the party.nnBu00e0i tu1eadp 2:nnToldnSaidnToldnSaidnToldnSaidnToldnSaidnSaidnToldnnBu00e0i tu1eadp 3:nnAnDnBnCnBnCnBnAnCnDnnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tou00e0n bu1ed9 chi tiu1ebft vu1ec1 cu00e2u tru1ef1c tiu1ebfp giu00e1n tiu1ebfp trong tiu1ebfng Anh. Hy vu1ecdng vu1edbi kiu1ebfn thu1ee9c ngu1eef phu00e1p mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) chia su1ebb su1ebd giu00fap bu1ea1n du1ec5 du00e0ng vu01b0u1ee3t qua nhu1eefng bu00e0i thi vu00e0 u00e1p du1ee5ng chu00fang vu00e0o giao tiu1ebfp hu00e0ng ngu00e0y.nTham khu1ea3o thu00eam: n14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3″,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”cuong123″},”datePublished”:”2021-07-18T10:31:15+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:55:32+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:8,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment