Bạn đang lo lắng không biết cách thuyết trình tiếng Anh như thế nào để thu hút người nghe. Hãy tham khảo ngay bài viết hướng dẫn nâng cao kỹ năng thuyết trình tiếng Anh trước đám đông của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.comngay nhé.

Hướng dẫn kỹ năng thuyết trình tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối
Hướng dẫn kỹ năng thuyết trình tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối

1. Cấu trúc bài thuyết trình tiếng Anh

1.1. Phần mở đầu – Introduction

 • Phần mở đầu của bài thuyết trình tiếng Anh – giới thiệu phải ấn tượng và thu hút thì người nghe mới để ý đến bạn. Do đó phần mở đầu cũng đặc biệt quan trọng, vừa có thể giới thiệu về mình, nhóm hoặc tổ chức của bạn. Vừa phải biết cách để dẫn dắt một cách thú vị vào chủ đề chính. Người nghe có thể biết được bạn là ai và sẽ nói về chủ đề gì
 • Hơn nữa phần mở đầu suôn sẻ, lôi cuốn ấn tượng sẽ giúp bạn tự tin và thoải mái hơn để đi vào nội dung.

1.2. Phần thân bài – Body

 • Phần thân bài thuyết trình tiếng Anh bạn cần phải trình bày tất cả nội dung liên quan đến chủ đề thuyết trình mà mình đã chuẩn bị trước đó.
 • Hãy sử dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp và làm đa dạng lượng từ vựng để hoàn thiện thật tốt bài thuyết trình của mình.

1.3. Phần kết bài – Conclusion

 • Phần kết bài thuyết trình tiếng Anh bạn cần chốt lại vấn đề và nội dung bài thuyết trình một cách ngắn gọn để người nghe dễ hiểu được trọn vẹn bài thuyết trình của bạn.
 • Để tạo được không khí thú vị sau một bài thuyết trình dài bạn cần tổ chức một trò chơi nhỏ hoặc đưa ra câu hỏi đánh đố người nghe để họ nhớ được nhiều hơn về nội dung mà bạn đang trình bày

2. Các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh giúp đạt điểm cao

2.1. Mẫu câu đối với phần mở bài

2.1.1. Mẫu câu giới thiệu bản thân

 • Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều mọi người/quý vị và các bạn)
 • Chào mọi người. Tôi là Jenny Kim. (Rất vui được gặp lại tất cả các bạn.)
 • Hi, everyone. I’m Jenny Kim. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Jenny Kim. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn.)
 • On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt công ty Bee. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Mike)

2.1.2. Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình

 • I plan to say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…)
 • The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là…)
 • I’m going to talk about… (Tôi sẽ nói về…)
Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình
Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình

2.1.3. Mẫu câu giới thiệu bố cục bài thuyết trình

 • My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi gồm 3 phần)
 • Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)
 • In the first part… (Phần đầu là…)
 • I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần)
 • Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa…)
 • I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo đến…cuối cùng là…)

2.1.4. Mẫu câu giới thiệu cách đặt câu hỏi

 • Please interrupt if you have any questions. (Hãy dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi)
 • After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi)
 • If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu bạn chưa hiểu ở đâu, hãy thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi)
 • I’d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc)

2.2. Mẫu câu đối với phần thân bài

2.2.1. Mẫu câu liên kết các phần riêng lẻ, chuyển đoạn

 • Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)
 • I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)
 • Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
 • So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…)
 • Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)
 • So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)
 • Let’s turn to the next issue… (Hãy đến với vấn đề tiếp theo)
 • That completes/concludes… (Đó là kết thúc/kết luận về…)
 • To begin with… (Hãy bắt đầu với…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)
 • That’s all I want to say (Đó là những gì tôi muốn nói)
 • Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả về…)
Mẫu câu liên kết các phần riêng lẻ, chuyển đoạn
Mẫu câu liên kết các phần riêng lẻ, chuyển đoạn

2.2.2. Mẫu câu thu hút sự tập trung của người nghe

 • You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…)
 • You may want to write this next part down. (Bạn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo)
 • I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…)
 • Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…)
 • If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…)
 • Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn có thể muốn xem xét…)
 • Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn)
 • Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn)
 • If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là…)

2.2.3. Mẫu câu yêu cầu người nghe

 • This graph shows you about… (Đồ thị này cho bạn thấy về…)
 • If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy…)
 • Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
 • This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này minh họa các số liệu về…)
 • This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn về…)

2.3. Mẫu câu đối với phần kết bài

2.3.1. Mẫu câu kết luận, tóm tắt

 • Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi)
 • I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính)
 • That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 • I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính)
 • To sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận)
 • Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát các điểm mà tôi cần trình bày hôm nay)

2.3.2. Mẫu câu cảm ơn

 • Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của bạn)
 • Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến)
 • I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)

2.3.3. Mẫu câu mời đặt câu hỏi, thảo luận

 • Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận)
 • And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng)
 • So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn)
Mẫu câu mời đặt câu hỏi, thảo luận
Mẫu câu mời đặt câu hỏi, thảo luận

2.3.4. Mẫu câu trả lời câu hỏi và nhận xét

 • Thank you for your question/comment, in my opinion/as far as I know/from my point of view… (Cảm ơn câu hỏi/bình luận của bạn, theo quan điểm của tôi/theo hiểu biết của tôi/từ quan điểm của tôi…)
 • That’s a rather difficult question to answer here – it might require more research. (Đó là một câu hỏi khó có thể trả lời ở đây, có thể đòi hỏi phải nghiên cứu thêm nữa) (dùng khi bạn không muốn/không thể trả lời câu hỏi ngay lập tức)
 • I have mentioned it in my talk. Thank you for pointing that out. (Đã nói đến trong bài rồi, không giải thích thêm nữa)

3. Một vài lưu ý khi thuyết trình tiếng Anh

 • Để thuyết phục người nghe đến cuối bài thuyết trình bạn cần sắp xếp nội dung và các ý theo một bố cục rõ rành, rành mạch và logic để người nghe dễ hiểu hơn. Tránh việc nói theo văn bản, dông dài gây mất tập trung
 • Hãy thuyết trình với phong thái tự tin và chuyên nghiệp, việc này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có sự chuẩn bị và làm quen với văn bản thuyết trình trước đó. Hãy luyện tập thật nhiều nếu không tự tin với khả năng thuyết trình của mình nhé.
 • Và quan trọng nhất khi thuyết trình bằng tiếng Anh chính là phát âm, phát âm chuẩn và chính xác. Không nên nói quá nhanh hay quá chậm. Hãy nói thật rõ từ chữ và nhấn mạnh ở những ý chính.
 • Sử dụng ngôn ngữ lịch sự và thận trọng, tránh sự dụng tiếng lóng hay nói lắp.

4. Một số tips để cải thiện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn

4.1. Lên kế hoạch cho bài thuyết trình

Bạn cần phải soạn trước nội dung cho bài thuyết trình của mình như thu thập các thông tin liên quan đến bài thuyết trinh, chắt lọc các thông tin, số liệu thuyết phục. Sau đó dựa trên góc độ của mình để đưa ra được những ý kiến phù hợp mà bạn nghĩ rằng nó sẽ được nhiều người tán đồng.

Hãy cố gắng thiết kế cho mình một Powerpoint đẹp và hấp dẫn để thu hút khán giả. Ngay khi họ không nghe kịp nội dung của bạn thì vẫn sẽ hiểu thông qua slide.

4.2. Luyện tập thật nhiều trước khi thuyết trình

Nếu bạn ngại đứng trước đám đông và hoàn toàn không tự tin về bài thuyết trình của mình thì cần phải dành nhiều thời gian để luyện tập trước gương hoặc đứng trước người quen để nhờ họ đánh giá về bài thuyết trình của mình. Cần khắc phục những điểm nào.

4.3. Luôn trau dồi kiến thức và kỹ năng thuyết trình tiếng Anh của mình

Hãy luôn học thêm nhiều từ mới, cách sử dụng linh hoạt các cấu trúc và ngữ pháp tiếng Anh. Giúp cho bài thuyết trình của bạn sẽ được đánh giá cao. Bên cạnh đó phát âm tiếng Anh chuẩn sẽ giúp bạn thuyết phục người nghe tốt hơn. Chẳng ai muốn nghe một người thuyết trình phát âm không chuẩn lại còn hay lắp bắp. Vậy nên hãy tập luyện và trau đồi thật nhiều nhé.

Trên đây là kỹ năng thuyết trình tiếng Anh của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vọng sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng thuyết trình của mình tốt hơn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 4 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Nu00e2ng cao ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh tru01b0u1edbc u0111u00e1m u0111u00f4ng”,”description”:”Bu1ea1n u0111ang lo lu1eafng khu00f4ng biu1ebft cu00e1ch thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh nhu01b0 thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 thu hu00fat ngu01b0u1eddi nghe. Hu00e3y tham khu1ea3o ngay bu00e0i viu1ebft hu01b0u1edbng du1eabn nu00e2ng cao ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh tru01b0u1edbc u0111u00e1m u0111u00f4ng cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0ngay nhu00e9. 1. Cu1ea5u tru00fac bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh 1.1. Phu1ea7n mu1edf…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/ky-nang-thuyet-trinh-tieng-anh.jpg”,”width”:1200,”height”:628},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Nu00e2ng cao ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh tru01b0u1edbc u0111u00e1m u0111u00f4ng”,”reviewBody”:”Bu1ea1n u0111ang lo lu1eafng khu00f4ng biu1ebft cu00e1ch thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh nhu01b0 thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 thu hu00fat ngu01b0u1eddi nghe. Hu00e3y tham khu1ea3o ngay bu00e0i viu1ebft hu01b0u1edbng du1eabn nu00e2ng cao ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh tru01b0u1edbc u0111u00e1m u0111u00f4ng cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com)u00a0ngay nhu00e9.nn1. Cu1ea5u tru00fac bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anhn1.1. Phu1ea7n mu1edf u0111u1ea7u – IntroductionnnPhu1ea7n mu1edf u0111u1ea7u cu1ee7a bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh – giu1edbi thiu1ec7u phu1ea3i u1ea5n tu01b0u1ee3ng vu00e0 thu hu00fat thu00ec ngu01b0u1eddi nghe mu1edbi u0111u1ec3 u00fd u0111u1ebfn bu1ea1n. Do u0111u00f3 phu1ea7n mu1edf u0111u1ea7u cu0169ng u0111u1eb7c biu1ec7t quan tru1ecdng, vu1eeba cu00f3 thu1ec3 giu1edbi thiu1ec7u vu1ec1 mu00ecnh, nhu00f3m hou1eb7c tu1ed5 chu1ee9c cu1ee7a bu1ea1n. Vu1eeba phu1ea3i biu1ebft cu00e1ch u0111u1ec3 du1eabn du1eaft mu1ed9t cu00e1ch thu00fa vu1ecb vu00e0o chu1ee7 u0111u1ec1 chu00ednh. Ngu01b0u1eddi nghe cu00f3 thu1ec3 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c bu1ea1n lu00e0 ai vu00e0 su1ebd nu00f3i vu1ec1 chu1ee7 u0111u1ec1 gu00ecnHu01a1n nu1eefa phu1ea7n mu1edf u0111u1ea7u suu00f4n su1ebb, lu00f4i cuu1ed1n u1ea5n tu01b0u1ee3ng su1ebd giu00fap bu1ea1n tu1ef1 tin vu00e0 thou1ea3i mu00e1i hu01a1n u0111u1ec3 u0111i vu00e0o nu1ed9i dung.nn1.2. Phu1ea7n thu00e2n bu00e0i – BodynnPhu1ea7n thu00e2n bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh bu1ea1n cu1ea7n phu1ea3i tru00ecnh bu00e0y tu1ea5t cu1ea3 nu1ed9i dung liu00ean quan u0111u1ebfn chu1ee7 u0111u1ec1 thuyu1ebft tru00ecnh mu00e0 mu00ecnh u0111u00e3 chuu1ea9n bu1ecb tru01b0u1edbc u0111u00f3.nHu00e3y su1eed du1ee5ng linh hou1ea1t cu00e1c cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p vu00e0 lu00e0m u0111a du1ea1ng lu01b0u1ee3ng tu1eeb vu1ef1ng u0111u1ec3 hou00e0n thiu1ec7n thu1eadt tu1ed1t bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh.nn1.3. Phu1ea7n ku1ebft bu00e0i – ConclusionnnPhu1ea7n ku1ebft bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh bu1ea1n cu1ea7n chu1ed1t lu1ea1i vu1ea5n u0111u1ec1 vu00e0 nu1ed9i dung bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh mu1ed9t cu00e1ch ngu1eafn gu1ecdn u0111u1ec3 ngu01b0u1eddi nghe du1ec5 hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c tru1ecdn vu1eb9n bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a bu1ea1n.nu0110u1ec3 tu1ea1o u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng khu00ed thu00fa vu1ecb sau mu1ed9t bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh du00e0i bu1ea1n cu1ea7n tu1ed5 chu1ee9c mu1ed9t tru00f2 chu01a1i nhu1ecf hou1eb7c u0111u01b0a ra cu00e2u hu1ecfi u0111u00e1nh u0111u1ed1 ngu01b0u1eddi nghe u0111u1ec3 hu1ecd nhu1edb u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u hu01a1n vu1ec1 nu1ed9i dung mu00e0 bu1ea1n u0111ang tru00ecnh bu00e0ynn2. Cu00e1c mu1eabu cu00e2u thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh giu00fap u0111u1ea1t u0111iu1ec3m caon2.1. Mu1eabu cu00e2u u0111u1ed1i vu1edbi phu1ea7n mu1edf bu00e0in2.1.1. Mu1eabu cu00e2u giu1edbi thiu1ec7u bu1ea3n thu00e2nnnGood morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chu00e0o buu1ed5i su00e1ng/buu1ed5i chiu1ec1u mu1ecdi ngu01b0u1eddi/quu00fd vu1ecb vu00e0 cu00e1c bu1ea1n)nChu00e0o mu1ecdi ngu01b0u1eddi. Tu00f4i lu00e0 Jenny Kim. (Ru1ea5t vui u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p lu1ea1i tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c bu1ea1n.)nHi, everyone. Iu2019m Jenny Kim. Good to see you all. (Chu00e0o mu1ecdi ngu01b0u1eddi. Tu00f4i lu00e0 Jenny Kim. Ru1ea5t vui u0111u01b0u1ee3c gu1eb7p lu1ea1i tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c bu1ea1n.)nOn behalf of Bee Company. Iu2019d like to welcome you. My nameu2019s Mike. (Thay mu1eb7t cu00f4ng ty Bee. Chu00e0o mu1eebng mu1ecdi ngu01b0u1eddi. Tu00ean tu00f4i lu00e0 Mike)nn2.1.2. Mu1eabu cu00e2u giu1edbi thiu1ec7u chu1ee7 u0111u1ec1 thuyu1ebft tru00ecnhnnI plan to say a few words aboutu2026 (Tu00f4i du1ef1 u0111u1ecbnh nu00f3i vu00e0i lu1eddi vu1ec1u2026)nThe subject of my talk isu2026 (Chu1ee7 u0111u1ec1 cuu1ed9c nu00f3i chuyu1ec7n cu1ee7a tu00f4i lu00e0u2026)nIu2019m going to talk aboutu2026 (Tu00f4i su1ebd nu00f3i vu1ec1u2026)nnn2.1.3. Mu1eabu cu00e2u giu1edbi thiu1ec7u bu1ed1 cu1ee5c bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnhnnMy talk will be in three parts. (Bu00e0i nu00f3i cu1ee7a tu00f4i gu1ed3m 3 phu1ea7n)nFinally, Iu2019ll go on to talk aboutu2026 (Phu1ea7n cuu1ed1i tu00f4i su1ebd nu00f3i vu1ec1u2026)nIn the first partu2026 (Phu1ea7n u0111u1ea7u lu00e0u2026)nIu2019ve divided my presentation into three parts. (Tu00f4i chia bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh thu00e0nh 3 phu1ea7n)nThen in the second partu2026 (Sau u0111u00f3 tu1ea1i phu1ea7n giu1eefau2026)nIu2019ll start withu2026thenu2026nextu2026finallyu2026 (Tu00f4i bu1eaft u0111u1ea7u vu1edbiu2026sau u0111u00f3 lu00e0u2026tiu1ebfp theo u0111u1ebfnu2026cuu1ed1i cu00f9ng lu00e0u2026)nn2.1.4. Mu1eabu cu00e2u giu1edbi thiu1ec7u cu00e1ch u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfinnPlease interrupt if you have any questions. (Hu00e3y du1eebng tu00f4i lu1ea1i nu1ebfu bu1ea1n cu00f3 cu00e2u hu1ecfi)nAfter my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Ku1ebft thu00fac phu1ea7n tru00ecnh bu00e0y, su1ebd cu00f3 thu1eddi gian u0111u1ec3 thu1ea3o luu1eadn vu00e0 u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfi)nIf thereu2019s anything youu2019re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nu1ebfu bu1ea1n chu01b0a hiu1ec3u u1edf u0111u00e2u, hu00e3y thou1ea3i mu00e1i du1eebng tu00f4i lu1ea1i vu00e0 u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfi)nIu2019d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tu00f4i ru1ea5t vui nu1ebfu bu1ea1n u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfi khi bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh ku1ebft thu00fac)nn2.2. Mu1eabu cu00e2u u0111u1ed1i vu1edbi phu1ea7n thu00e2n bu00e0in2.2.1. Mu1eabu cu00e2u liu00ean ku1ebft cu00e1c phu1ea7n riu00eang lu1ebb, chuyu1ec3n u0111ou1ea1nnnNow letu2019s move to / turn to the first part of my talk which is aboutu2026 (Bu00e2y giu1edd, hu00e3y chuyu1ec3n sang phu1ea7n u0111u1ea7u cu1ee7a bu00e0i tru00ecnh bu00e0y, vu1ec1 vu1ea5n u0111u1ec1u2026)nIu2019d now like to change direction and talk aboutu2026 (Bu00e2y giu1edd tu00f4i muu1ed1n thay u0111u1ed5i u0111u1ecbnh hu01b0u1edbng vu00e0 nu00f3i vu1ec1u2026)nNow Iu2019d like to look atu2026(Bu00e2y giu1edd tu00f4i muu1ed1n xem xu00e9tu2026)nSo now we come to the next point, which isu2026 (Bu00e2y giu1edd chu00fang ta su1ebd u0111u1ebfn vu1edbi phu1ea7n tiu1ebfp theo, vu1ec1u2026)nOk, Iu2019ve explained howu2026 (u0110u01b0u1ee3c ru1ed3i, tu00f4i su1ebd tru00ecnh bu00e0y vu1ec1u2026)nSo, firstu2026 (Vu00ec vu1eady, u0111u1ea7u tiu00ean lu00e0u2026)nLetu2019s turn to the next issueu2026 (Hu00e3y u0111u1ebfn vu1edbi vu1ea5n u0111u1ec1 tiu1ebfp theo)nThat completes/concludesu2026 (u0110u00f3 lu00e0 ku1ebft thu00fac/ku1ebft luu1eadn vu1ec1u2026)nTo begin withu2026 (Hu00e3y bu1eaft u0111u1ea7u vu1edbiu2026)nThis leads me to my next pointu2026(u0110iu1ec1u nu00e0y du1eabn tu00f4i u0111u1ebfn vu1ea5n u0111u1ec1 ku1ebf tiu1ebfpu2026)nThatu2019s all I want to say (u0110u00f3 lu00e0 nhu1eefng gu00ec tu00f4i muu1ed1n nu00f3i)nNow I want to describeu2026 (Bu00e2y giu1edd tu00f4i muu1ed1n miu00eau tu1ea3 vu1ec1u2026)nnn2.2.2. Mu1eabu cu00e2u thu hu00fat su1ef1 tu1eadp trung cu1ee7a ngu01b0u1eddi nghennYou may already know this, but just in case you donu2019tu2026 (Cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n u0111u00e3 biu1ebft vu1ec1 nu00f3, nhu01b0ng trong tru01b0u1eddng hu1ee3p bu1ea1n chu01b0a, thu00ecu2026)nYou may want to write this next part down. (Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 muu1ed1n ghi chu00e9p phu1ea7n tiu1ebfp theo)nIu2019m going to let you in on a secretu2026 (Tu00f4i su1ebd nu00f3i cho bu1ea1n vu1ec1 mu1ed9t bu00ed mu1eadtu2026)nWhy you need to know boutu2026 (Tu1ea1i sao bu1ea1n nu00ean biu1ebft vu1ec1u2026)nIf youu2019re only going to remember one thing, it should beu2026 (Nu1ebfu bu1ea1n chu1ec9 muu1ed1n ghi nhu1edb mu1ed9t u0111iu1ec1u, u0111iu1ec1u u0111u00f3 nu00ean lu00e0u2026)nBecause time is tight, you may want to consider. (Vu00ec thu1eddi gian eo hu1eb9p, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 muu1ed1n xem xu00e9tu2026)nLet me bottom-line this for you. (Hu00e3y u0111u1ec3 tu00f4i gu1ea1ch du01b0u1edbi u0111iu1ec1u nu00e0y cho bu1ea1n)nHereu2019s whatu2019s most important about this for you. (u0110u00e2y lu00e0 phu1ea7n quan tru1ecdng nhu1ea5t du00e0nh cho bu1ea1n)nIf youu2019re only going to do one thing, it should beu2026 (Nu1ebfu bu1ea1n chu1ec9 muu1ed1n lu00e0m mu1ed9t thu1ee9, u0111iu1ec1u u0111u00f3 hu00e3y lu00e0u2026)nn2.2.3. Mu1eabu cu00e2u yu00eau cu1ea7u ngu01b0u1eddi nghennThis graph shows you aboutu2026 (u0110u1ed3 thu1ecb nu00e0y cho bu1ea1n thu1ea5y vu1ec1u2026)nIf you look at this, you will seeu2026(Nu1ebfu bu1ea1n nhu00ecn vu00e0o u0111u00f3, bu1ea1n su1ebd thu1ea5yu2026)nTake a look at thisu2026(Hu00e3y xem cu00e1i nu00e0yu2026)nThis chart illustrates the figuresu2026 (Biu1ec3u u0111u1ed3 nu00e0y minh hu1ecda cu00e1c su1ed1 liu1ec7u vu1ec1u2026)nThis graph gives you a breakdown ofu2026 (Biu1ec3u u0111u1ed3 nu00e0y cung cu1ea5p cho bu1ea1n vu1ec1u2026)nn2.3. Mu1eabu cu00e2u u0111u1ed1i vu1edbi phu1ea7n ku1ebft bu00e0in2.3.1. Mu1eabu cu00e2u ku1ebft luu1eadn, tu00f3m tu1eaftnnOkay, that ends the third part of my talk. (u0110u00e3 ku1ebft thu00fac phu1ea7n tru00ecnh bu00e0y thu1ee9 3 cu1ee7a tu00f4i)nIu2019d like to end with a summary of the main points. (Tu00f4i muu1ed1n ku1ebft thu00fac vu1edbi mu1ed9t bu1ea3n tu00f3m tu1eaft cu00e1c u0111iu1ec3m chu00ednh)nThatu2019s all I want to say aboutu2026 (u0110u00f3 lu00e0 tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng gu00ec tu00f4i muu1ed1n nu00f3i vu1ec1u2026)nIu2019d like to end by emphasizing the main points. (Tu00f4i muu1ed1n ku1ebft thu00fac bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n mu1ea1nh nhu1eefng u0111iu1ec3m chu00ednh)nTo sum up/conclude. (u0110u1ec3 tu00f3m tu1eaft, ku1ebft luu1eadn)nWell, Iu2019ve covered the points that I needed to present today. (Tu00f4i u0111u00e3 bao quu00e1t cu00e1c u0111iu1ec3m mu00e0 tu00f4i cu1ea7n tru00ecnh bu00e0y hu00f4m nay)nn2.3.2. Mu1eabu cu00e2u cu1ea3m u01a1nnnThank you for listening/your attention. (Cu1ea3m u01a1n vu00ec su1ef1 lu1eafng nghe/su1ef1 chu00fa u00fd cu1ee7a bu1ea1n)nMany thanks for coming. (Cu1ea3m u01a1n ru1ea5t nhiu1ec1u vu00ec u0111u00e3 u0111u1ebfn)nIu2019d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tu00f4i cu1ea3m u01a1n bu1ea1n vu00ec u0111u00e3 du00e0nh thu1eddi gian lu1eafng nghe bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a tu00f4i.)nn2.3.3. Mu1eabu cu00e2u mu1eddi u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfi, thu1ea3o luu1eadnnnNow we have half an hour for questions and discussion. (Bu00e2y giu1edd chu00fang ta cu00f3 nu1eeda giu1edd u0111u1ec3 u0111u1eb7t cu00e2u hu1ecfi vu00e0 thu1ea3o luu1eadn)nAnd now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Vu00e0 nu1ebfu bu00e2y giu1edd cu00f3 cu00e2u hu1ecfi nu00e0o, tu00f4i ru1ea5t su1eb5n lu00f2ng u0111u1ec3 giu1ea3i u0111u00e1p chu00fang)nSo, now Iu2019d be very interested to hear your comments. (Bu00e2y giu1edd tu00f4i ru1ea5t hu00e1o hu1ee9c u0111u1ec3 nghe bu00ecnh luu1eadn cu1ee7a cu00e1c bu1ea1n)nnn2.3.4. Mu1eabu cu00e2u tru1ea3 lu1eddi cu00e2u hu1ecfi vu00e0 nhu1eadn xu00e9tnnThank you for your question/comment, in my opinion/as far as I know/from my point of viewu2026 (Cu1ea3m u01a1n cu00e2u hu1ecfi/bu00ecnh luu1eadn cu1ee7a bu1ea1n, theo quan u0111iu1ec3m cu1ee7a tu00f4i/theo hiu1ec3u biu1ebft cu1ee7a tu00f4i/tu1eeb quan u0111iu1ec3m cu1ee7a tu00f4iu2026)nThatu2019s a rather difficult question to answer here u2013 it might require more research. (u0110u00f3 lu00e0 mu1ed9t cu00e2u hu1ecfi khu00f3 cu00f3 thu1ec3 tru1ea3 lu1eddi u1edf u0111u00e2y, cu00f3 thu1ec3 u0111u00f2i hu1ecfi phu1ea3i nghiu00ean cu1ee9u thu00eam nu1eefa) (du00f9ng khi bu1ea1n khu00f4ng muu1ed1n/khu00f4ng thu1ec3 tru1ea3 lu1eddi cu00e2u hu1ecfi ngay lu1eadp tu1ee9c)nI have mentioned it in my talk. Thank you for pointing that out. (u0110u00e3 nu00f3i u0111u1ebfn trong bu00e0i ru1ed3i, khu00f4ng giu1ea3i thu00edch thu00eam nu1eefa)nn3. Mu1ed9t vu00e0i lu01b0u u00fd khi thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anhnnu0110u1ec3 thuyu1ebft phu1ee5c ngu01b0u1eddi nghe u0111u1ebfn cuu1ed1i bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh bu1ea1n cu1ea7n su1eafp xu1ebfp nu1ed9i dung vu00e0 cu00e1c u00fd theo mu1ed9t bu1ed1 cu1ee5c ru00f5 ru00e0nh, ru00e0nh mu1ea1ch vu00e0 logic u0111u1ec3 ngu01b0u1eddi nghe du1ec5 hiu1ec3u hu01a1n. Tru00e1nh viu1ec7c nu00f3i theo vu0103n bu1ea3n, du00f4ng du00e0i gu00e2y mu1ea5t tu1eadp trungnHu00e3y thuyu1ebft tru00ecnh vu1edbi phong thu00e1i tu1ef1 tin vu00e0 chuyu00ean nghiu1ec7p, viu1ec7c nu00e0y su1ebd du1ec5 du00e0ng hu01a1n nu1ebfu bu1ea1n cu00f3 su1ef1 chuu1ea9n bu1ecb vu00e0 lu00e0m quen vu1edbi vu0103n bu1ea3n thuyu1ebft tru00ecnh tru01b0u1edbc u0111u00f3. Hu00e3y luyu1ec7n tu1eadp thu1eadt nhiu1ec1u nu1ebfu khu00f4ng tu1ef1 tin vu1edbi khu1ea3 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh nhu00e9.nVu00e0 quan tru1ecdng nhu1ea5t khi thuyu1ebft tru00ecnh bu1eb1ng tiu1ebfng Anh chu00ednh lu00e0 phu00e1t u00e2m, phu00e1t u00e2m chuu1ea9n vu00e0 chu00ednh xu00e1c. Khu00f4ng nu00ean nu00f3i quu00e1 nhanh hay quu00e1 chu1eadm. Hu00e3y nu00f3i thu1eadt ru00f5 tu1eeb chu1eef vu00e0 nhu1ea5n mu1ea1nh u1edf nhu1eefng u00fd chu00ednh.nSu1eed du1ee5ng ngu00f4n ngu1eef lu1ecbch su1ef1 vu00e0 thu1eadn tru1ecdng, tru00e1nh su1ef1 du1ee5ng tiu1ebfng lu00f3ng hay nu00f3i lu1eafp.nn4. Mu1ed9t su1ed1 tips u0111u1ec3 cu1ea3i thiu1ec7n ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh cu1ee7a bu1ea1nn4.1. Lu00ean ku1ebf hou1ea1ch cho bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnhnBu1ea1n cu1ea7n phu1ea3i sou1ea1n tru01b0u1edbc nu1ed9i dung cho bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh nhu01b0 thu thu1eadp cu00e1c thu00f4ng tin liu00ean quan u0111u1ebfn bu00e0i thuyu1ebft trinh, chu1eaft lu1ecdc cu00e1c thu00f4ng tin, su1ed1 liu1ec7u thuyu1ebft phu1ee5c. Sau u0111u00f3 du1ef1a tru00ean gu00f3c u0111u1ed9 cu1ee7a mu00ecnh u0111u1ec3 u0111u01b0a ra u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng u00fd kiu1ebfn phu00f9 hu1ee3p mu00e0 bu1ea1n nghu0129 ru1eb1ng nu00f3 su1ebd u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi tu00e1n u0111u1ed3ng.nHu00e3y cu1ed1 gu1eafng thiu1ebft ku1ebf cho mu00ecnh mu1ed9t Powerpoint u0111u1eb9p vu00e0 hu1ea5p du1eabn u0111u1ec3 thu hu00fat khu00e1n giu1ea3. Ngay khi hu1ecd khu00f4ng nghe ku1ecbp nu1ed9i dung cu1ee7a bu1ea1n thu00ec vu1eabn su1ebd hiu1ec3u thu00f4ng qua slide.n4.2. Luyu1ec7n tu1eadp thu1eadt nhiu1ec1u tru01b0u1edbc khi thuyu1ebft tru00ecnhnNu1ebfu bu1ea1n ngu1ea1i u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc u0111u00e1m u0111u00f4ng vu00e0 hou00e0n tou00e0n khu00f4ng tu1ef1 tin vu1ec1 bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh thu00ec cu1ea7n phu1ea3i du00e0nh nhiu1ec1u thu1eddi gian u0111u1ec3 luyu1ec7n tu1eadp tru01b0u1edbc gu01b0u01a1ng hou1eb7c u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc ngu01b0u1eddi quen u0111u1ec3 nhu1edd hu1ecd u0111u00e1nh giu00e1 vu1ec1 bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh. Cu1ea7n khu1eafc phu1ee5c nhu1eefng u0111iu1ec3m nu00e0o.n4.3. Luu00f4n trau du1ed3i kiu1ebfn thu1ee9c vu00e0 ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh cu1ee7a mu00ecnhnHu00e3y luu00f4n hu1ecdc thu00eam nhiu1ec1u tu1eeb mu1edbi, cu00e1ch su1eed du1ee5ng linh hou1ea1t cu00e1c cu1ea5u tru00fac vu00e0 ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh. Giu00fap cho bu00e0i thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a bu1ea1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh giu00e1 cao. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3 phu00e1t u00e2m tiu1ebfng Anh chuu1ea9n su1ebd giu00fap bu1ea1n thuyu1ebft phu1ee5c ngu01b0u1eddi nghe tu1ed1t hu01a1n. Chu1eb3ng ai muu1ed1n nghe mu1ed9t ngu01b0u1eddi thuyu1ebft tru00ecnh phu00e1t u00e2m khu00f4ng chuu1ea9n lu1ea1i cu00f2n hay lu1eafp bu1eafp. Vu1eady nu00ean hu00e3y tu1eadp luyu1ec7n vu00e0 trau u0111u1ed3i thu1eadt nhiu1ec1u nhu00e9.nTru00ean u0111u00e2y lu00e0 ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh tiu1ebfng Anh cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) hy vu1ecdng su1ebd giu00fap bu1ea1n phu00e1t triu1ec3n ku1ef9 nu0103ng thuyu1ebft tru00ecnh cu1ee7a mu00ecnh tu1ed1t hu01a1n.nTham khu1ea3o thu00eam:nnCu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 2n14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Du00e2ng Tru1ea7n”},”datePublished”:”2021-08-01T09:50:32+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T22:01:30+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:4,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment