Nắm vững công thức, cách dùng của thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)mới vận dụng làm bài tập và giao tiếp hiệu quả. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) xin gửi tới bạn đọc trọn bộ công thức của thì hiện tại đơn và kèm theo ví dụ vận dụng dễ hiểu.

Công thức thì quá khứ đơn
Thì quá khứ đơn

1. Định nghĩa thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Thì quá khứ đơn diễn tả sự việc, hiện tượng xảy ra trong quá khứ và kết thúc ở quá khứ, không kéo dài đến hiện tại và tương lai.

2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Trong câu có chứa những từ sau là dấu hiệu của thì quá khứ đơn:

 • Yesterday: Hôm qua Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ, two weeks ago: cách đây 2 tuần…)
 • At, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)
 • When + mệnh đề chia thì quá khứ đơn: khi (when I was a kid,…)

3. Công thức thì quá khứ đơn

3.1. Công thức thì quá khứ đơn với động từ To Be

3.1.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + was/ were +…

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ
 • S = I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + was
 • S = We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

Ví dụ:

 • The children were in the garden.
 • It was cloudy yesterday.

3.1.2. Thể phủ định

Cấu trúc:

S + was/ were + not …

Lưu ý:

 • was not = wasn’t
 • were not = weren’t

Ví dụ: They were not in London from Monday to Thursday of last week.

3.1.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc:

 • Was/ Were (+not) + S +…?

Trả lời:

Yes, S + was/ were.

No, S + wasn’t/ weren’t.

 • WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

Ví dụ:

Were they happy last holiday?

What was the weather like yesterday?

3.2. Công thức thì quá khứ đơn với động từ thường

3.2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + V-ed/ V-2 +…

Trong đó:

 • S (Subject): Chủ ngữ
 • V-ed/ V-2: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc).

Ví dụ: Joni went to the zoo five days ago.

Tyler visited his grandmother last month.

3.2.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + did not + V(nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Ví dụ: She didn’t go to the church five days ago.

3.2.3. Thể nghi vấn

 • Câu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V(nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./ No, S + didn’t.

 • Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S (+ not) + V(nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Ví dụ:

Did you go to work yesterday?

Where did she go?

4. Cách dùng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn
Cách dùng thì quá khứ đơn

4.1. Diễn tả một loạt hành động liên tiếp nhau xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

 • I was very tired, so I left the party early.
 • It was warm, so I took off my coat.
 • The window was open and a bird flew into the room.

4.2. Diễn tả một hành động đã kết thúc trong quá khứ và có thời điểm xác định

Ví dụ:

 • The Wright brothers flew the first airplane in 1903.
 • I think I heard a strange sound outside the door one minute ago.
 • They had dinner at 9 o´clock.

4.3. Diễn tả một hành động diễn ra thường xuyên lặp đi lặp lại trong quá khứ và bây giờ không diễn ra nữa

 • When I was in middle school, I used to play soccer.
 • She usually came to the library, but now she reads e-books.
 • He worked out quite often before he fell sick.

4.4. Diễn tả một hành động đã xảy ra trong 1 thời gian dài trong quá khứ và đã kết thúc

 • Susie was a teacher for 10 years.
 • Tony worked for that company for 2 years.
 • I learned at high school from 2014 to 2017.

4.5. Diễn tả hành động chen ngang vào hành động khác diễn ra trong quá khứ

 • She was eating, the phone rang.
 • The policeman caught the thief while he was escaping.
 • The children were playing football when their mother came back home.

5. Cách chia động từ ở thì quá khứ đơn

 • Thêm đuôi “-ed” vào sau động từ hợp quy tắc như played, worked, watched,…
 • Động từ tận cùng là “e” thì ta chỉ cần thêm “d” như tired, smiled, agreed,…
 • Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm và trước phụ âm là MỘT nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”: stop – stopped, shop – shopped, tap – tapped,…
 • Có một số từ không áp dụng quy tắc đó: commit – committed, travel – travelled,  prefer – preferred,…
 • Đối với động từ tận cùng là “y”:

Trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) thì ta cộng thêm “ed”: play – played, stay – stayed,…

Trước “y” là phụ âm (còn lại ) thì ta đổi “y” thành “i + ed”: study – studied, cry – cried,…

6. Một số bài tập và đáp án về thì quá khứ đơn

6.1. Bài tập 1:

Điền và chia thì các từ cho sẵn vào câu thích hợp:

buy        catch       cost        fall         hurt        throw      sell        spend        teach       ·write

 1. ‘How did you learn to drive?’ ‘My father _____ me.’
 2. Mozart _______ more than 600 pieces of music.
 3. We couldn’t afford to keep our car, so we _______ it.
 4. Dave _______ down the stairs this morning and _______ his leg.
 5. Joe _______ the ball to Sue, who _______ it.
 6. Annie _______ a lot of money yesterday. She _______ a dress which _______ $100.

6.2. Bài tập 2:

Hoàn thành các câu và chia từ đúng dạng:

 1. The bed was very comfortable. I ________ (sleep) well.
 2. The window was open and a bird ________ (fly) into the room.
 3. We were very tired, so we ________ (leave) the party early.
 4. lt was hard carrying the bags. They ________ (be) very heavy.
 5. lt was warm, so I ________ (take) off my coat.
 6. The film wasn’t very good. I ________ (enjoy) it much.
 7. I knew Sarah was busy, so I ________ (disturb) her.
 8. The villa wasn’t very expensive. lt ________ (cost) much to stay there.
 9. He was in a hurry, so he ________ (have) time to phone you.

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

 • 1. taught
 • 2. wrote
 • 3. sold
 • 4. fell – hurt
 • 5. threw – caught
 • 6. spent – bought – cost

Bài tập 2:

 • 1. slept
 • 2.flew
 • 3. left
 • 4. were
 • 5. took
 • 6. didn’t enjoy
 • 7. didn’t disturb
 • 8. didn’t cost
 • 9. didn’t have

Trên đây là toàn bộ công thức và một số bài tập vận dụng về thì quá khứ đơnNgoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) chia sẻ tới các bạn. Hy vọng sẽ bổ sung kiến thức về ngữ pháp tiếng anh trên con đường chinh phục tri thức.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 6 Average: 4.7]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (Simple Past Tense)”,”description”:”Nu1eafm vu1eefng cu00f4ng thu1ee9c, cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (Simple Past Tense)mu1edbi vu1eadn du1ee5ng lu00e0m bu00e0i tu1eadp vu00e0 giao tiu1ebfp hiu1ec7u quu1ea3. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) xin gu1eedi tu1edbi bu1ea1n u0111u1ecdc tru1ecdn bu1ed9 cu00f4ng thu1ee9c cu1ee7a thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n vu00e0 ku00e8m theo vu00ed du1ee5 vu1eadn du1ee5ng du1ec5 hiu1ec3u. 1. u0110u1ecbnh nghu0129a thu00ec…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/dau-hieu-nhan-biet-thi-qua-khu-don.jpg”,”width”:1464,”height”:824},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (Simple Past Tense)”,”reviewBody”:”Nu1eafm vu1eefng cu00f4ng thu1ee9c, cu00e1ch du00f9ng cu1ee7a thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (Simple Past Tense)mu1edbi vu1eadn du1ee5ng lu00e0m bu00e0i tu1eadp vu00e0 giao tiu1ebfp hiu1ec7u quu1ea3. Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) xin gu1eedi tu1edbi bu1ea1n u0111u1ecdc tru1ecdn bu1ed9 cu00f4ng thu1ee9c cu1ee7a thu00ec hiu1ec7n tu1ea1i u0111u01a1n vu00e0 ku00e8m theo vu00ed du1ee5 vu1eadn du1ee5ng du1ec5 hiu1ec3u.nn1. u0110u1ecbnh nghu0129a thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (Simple Past Tense)nThu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n diu1ec5n tu1ea3 su1ef1 viu1ec7c, hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng xu1ea3y ra trong quu00e1 khu1ee9 vu00e0 ku1ebft thu00fac u1edf quu00e1 khu1ee9, khu00f4ng ku00e9o du00e0i u0111u1ebfn hiu1ec7n tu1ea1i vu00e0 tu01b0u01a1ng lai.n2. Du1ea5u hiu1ec7u nhu1eadn biu1ebft thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nnTrong cu00e2u cu00f3 chu1ee9a nhu1eefng tu1eeb sau lu00e0 du1ea5u hiu1ec7u cu1ee7a thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n:nnYesterday: Hu00f4m qua Last night: Tu1ed1i quanLast week: Tuu1ea7n tru01b0u1edbcnLast month: Thu00e1ng tru01b0u1edbcnLast year: Nu0103m ngou00e1inAgo: cu00e1ch u0111u00e2y. (two hours ago: cu00e1ch u0111u00e2y 2 giu1edd, two weeks ago: cu00e1ch u0111u00e2y 2 tuu1ea7nu2026)nAt, on, inu2026 (at 6 ou2019clock, on Monday, in June,u2026)nWhen + mu1ec7nh u0111u1ec1 chia thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n: khi (when I was a kid,u2026)nn3. Cu00f4ng thu1ee9c thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nn3.1. Cu00f4ng thu1ee9c thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb To Ben3.1.1. Thu1ec3 khu1eb3ng u0111u1ecbnhnCu1ea5u tru00fac:nS + was/ were +u2026nTrong u0111u00f3:nnS (subject): Chu1ee7 ngu1eefnS = I/ He/ She/ It/ Danh tu1eeb su1ed1 u00edt + wasnS = We/ You/ They/ Danh tu1eeb su1ed1 nhiu1ec1u + werennVu00ed du1ee5:nnThe children were in the garden.nIt was cloudy yesterday.nn3.1.2. Thu1ec3 phu1ee7 u0111u1ecbnhnCu1ea5u tru00fac:nS + was/ were + not …nLu01b0u u00fd:nnwas not = wasnu2019tnwere not = werenu2019tnnVu00ed du1ee5: They were not in London from Monday to Thursday of last week.n3.1.3. Thu1ec3 nghi vu1ea5nnCu1ea5u tru00fac:nnWas/ Were (+not) + S +u2026?nnTru1ea3 lu1eddi:nYes, S + was/ were.nNo, S + wasnu2019t/ werenu2019t.nnWH-word + was/ were + S (+ not) +u2026?nnVu00ed du1ee5:nWere they happy last holiday?nWhat was the weather like yesterday?n3.2. Cu00f4ng thu1ee9c thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n vu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb thu01b0u1eddngn3.2.1. Thu1ec3 khu1eb3ng u0111u1ecbnhnCu1ea5u tru00fac: S + V-ed/ V-2 +u2026nTrong u0111u00f3:nnS (Subject): Chu1ee7 ngu1eefnV-ed/ V-2: u0110u1ed9ng tu1eeb chia thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n (theo quy tu1eafc hou1eb7c bu1ea5t quy tu1eafc).nnVu00ed du1ee5: Joni went to the zoo five days ago.nTyler visited his grandmother last month.n3.2.2. Thu1ec3 phu1ee7 u0111u1ecbnhnCu1ea5u tru00fac: S + did not + V(nguyu00ean mu1eabu)nLu01b0u u00fd: did not = didnu2019tnVu00ed du1ee5: She didnu2019t go to the church five days ago.n3.2.3. Thu1ec3 nghi vu1ea5nnnCu00e2u hu1ecfi Yes/ No questionnnCu1ea5u tru00fac: Did + S + V(nguyu00ean thu1ec3)?nTru1ea3 lu1eddi: Yes, S + did./ No, S + didnu2019t.nnCu00e2u hu1ecfi WH- questionnnCu1ea5u tru00fac: WH-word + did + S (+ not) + V(nguyu00ean mu1eabu)?nTru1ea3 lu1eddi: S + V-ed +u2026nVu00ed du1ee5:nDid you go to work yesterday?nWhere did she go?n4. Cu00e1ch du00f9ng thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nnn4.1. Diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t lou1ea1t hu00e0nh u0111u1ed9ng liu00ean tiu1ebfp nhau xu1ea3y ra trong quu00e1 khu1ee9.nVu00ed du1ee5:nnI was very tired, so I left the party early.nIt was warm, so I took off my coat.nThe window was open and a bird flew into the room.nn4.2. Diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u00e3 ku1ebft thu00fac trong quu00e1 khu1ee9 vu00e0 cu00f3 thu1eddi u0111iu1ec3m xu00e1c u0111u1ecbnhnVu00ed du1ee5:nnThe Wright brothers flew the first airplane in 1903.nI think I heard a strange sound outside the door one minute ago.nThey had dinner at 9 ou00b4clock.nn4.3. Diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng diu1ec5n ra thu01b0u1eddng xuyu00ean lu1eb7p u0111i lu1eb7p lu1ea1i trong quu00e1 khu1ee9 vu00e0 bu00e2y giu1edd khu00f4ng diu1ec5n ra nu1eefannWhen I was in middle school, I used to play soccer.nShe usually came to the library, but now she reads e-books.nHe worked out quite often before he fell sick.nn4.4. Diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng u0111u00e3 xu1ea3y ra trong 1 thu1eddi gian du00e0i trong quu00e1 khu1ee9 vu00e0 u0111u00e3 ku1ebft thu00facnnSusie was a teacher for 10 years.nTony worked for that company for 2 years.nI learned at high school from 2014 to 2017.nn4.5. Diu1ec5n tu1ea3 hu00e0nh u0111u1ed9ng chen ngang vu00e0o hu00e0nh u0111u1ed9ng khu00e1c diu1ec5n ra trong quu00e1 khu1ee9nnShe was eating, the phone rang.nThe policeman caught the thief while he was escaping.nThe children were playing football when their mother came back home.nn5. Cu00e1ch chia u0111u1ed9ng tu1eeb u1edf thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nnnThu00eam u0111uu00f4i u201c-edu201d vu00e0o sau u0111u1ed9ng tu1eeb hu1ee3p quy tu1eafc nhu01b0 played, worked, watched,…nu0110u1ed9ng tu1eeb tu1eadn cu00f9ng lu00e0 u201ceu201d thu00ec ta chu1ec9 cu1ea7n thu00eam u201cdu201d nhu01b0 tired, smiled, agreed,…nu0110u1ed9ng tu1eeb cu00f3 Mu1ed8T u00e2m tiu1ebft, tu1eadn cu00f9ng lu00e0 Mu1ed8T phu1ee5 u00e2m vu00e0 tru01b0u1edbc phu1ee5 u00e2m lu00e0 Mu1ed8T nguyu00ean u00e2m thu00ec ta nhu00e2n u0111u00f4i phu1ee5 u00e2m cuu1ed1i ru1ed3i thu00eam u201c-edu201d: stop u2013 stopped, shop u2013 shopped, tap u2013 tapped,u2026nCu00f3 mu1ed9t su1ed1 tu1eeb khu00f4ng u00e1p du1ee5ng quy tu1eafc u0111u00f3: commit u2013 committed, travel u2013 travelled,u00a0 prefer u2013 preferred,u2026nu0110u1ed1i vu1edbi u0111u1ed9ng tu1eeb tu1eadn cu00f9ng lu00e0 u201cyu201d:nnTru01b0u1edbc u201cyu201d lu00e0 Mu1ed8T nguyu00ean u00e2m (a,e,i,o,u) thu00ec ta cu1ed9ng thu00eam u201cedu201d: play u2013 played, stay u2013 stayed,u2026nTru01b0u1edbc u201cyu201d lu00e0 phu1ee5 u00e2m (cu00f2n lu1ea1i ) thu00ec ta u0111u1ed5i u201cyu201d thu00e0nh u201ci + edu201d: study u2013 studied, cry u2013 cried,u2026n6. Mu1ed9t su1ed1 bu00e0i tu1eadp vu00e0 u0111u00e1p u00e1n vu1ec1 thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1nn6.1. Bu00e0i tu1eadp 1:nu0110iu1ec1n vu00e0 chia thu00ec cu00e1c tu1eeb cho su1eb5n vu00e0o cu00e2u thu00edch hu1ee3p:nbuyu00a0 u00a0 u00a0 u00a0 catch u00a0 u00a0 u00a0 costu00a0 u00a0 u00a0 u00a0 fall u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 hurtu00a0 u00a0 u00a0 u00a0 throwu00a0 u00a0 u00a0 sellu00a0 u00a0 u00a0 u00a0 spendu00a0 u00a0 u00a0 u00a0 teach u00a0 u00a0 u00a0 u00b7writennu2018How did you learn to drive?u2019 u2018My father _____ me.u2019nMozart _______ more than 600 pieces of music.nWe couldnu2019t afford to keep our car, so we _______ it.nDave _______ down the stairs this morning and _______ his leg.nJoe _______ the ball to Sue, who _______ it.nAnnie _______ a lot of money yesterday. She _______ a dress which _______ $100.nn6.2. Bu00e0i tu1eadp 2:nHou00e0n thu00e0nh cu00e1c cu00e2u vu00e0 chia tu1eeb u0111u00fang du1ea1ng:nnThe bed was very comfortable. I ________ (sleep) well.nThe window was open and a bird ________ (fly) into the room.nWe were very tired, so we ________ (leave) the party early.nlt was hard carrying the bags. They ________ (be) very heavy.nlt was warm, so I ________ (take) off my coat.nThe film wasnu2019t very good. I ________ (enjoy) it much.nI knew Sarah was busy, so I ________ (disturb) her.nThe villa wasnu2019t very expensive. lt ________ (cost) much to stay there.nHe was in a hurry, so he ________ (have) time to phone you.nn6.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:nn1. taughtn2. wroten3. soldn4. fell u2013 hurtn5. threw u2013 caughtn6. spent u2013 bought u2013 costnnBu00e0i tu1eadp 2:nn1. sleptn2.flewn3. leftn4. weren5. tookn6. didnu2019t enjoyn7. didnu2019t disturbn8. didnu2019t costn9. didnu2019t havennTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tou00e0n bu1ed9 cu00f4ng thu1ee9c vu00e0 mu1ed9t su1ed1 bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng vu1ec1 thu00ec quu00e1 khu1ee9 u0111u01a1n mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) chia su1ebb tu1edbi cu00e1c bu1ea1n. Hy vu1ecdng su1ebd bu1ed5 sung kiu1ebfn thu1ee9c vu1ec1 ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng anh tru00ean con u0111u01b0u1eddng chinh phu1ee5c tri thu1ee9c.nTham khu1ea3o thu00eam:nn14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-07-03T23:41:34+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:50:30+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:4.7,”ratingCount”:6,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment