Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense) là một trong những thì khá khó và áp dụng nhiều trong đề thi. Cùng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tìm hiểu công thức, cách dùng và các bài tập vận dụng trong thì này nhé.

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)

1. Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Trong câu có một số từ sau thì ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

 • Until then: Cho đến lúc đó
 • By the time: Đến lúc
 • Prior to that time: Thời điểm trước đó
 • Before, after: Trước, sau

3. Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Công thức Past Perfect Continuous Tense

3.1. Thể khẳng định

 • Cấu trúc: S + had + been + V-ing +…
 • Trong đó: S (subject): Chủ ngữ
 • had: trợ động từ
 • been: phân từ hai của động từ “to be”
 • V-ing: động từ thêm “-ing”f

3.2. Thể phủ định

 • Cấu trúc: S + had + not + been + V-ing
 • Lưu ý: had not = hadn’t

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

 • Cấu trúc: Had + S + been + V-ing +… ?
 • Trả lời: Yes, S + had.
 • No, S + hadn’t.

Câu hỏi WH- question

 • Cấu trúc: WH-word + had + S + been + V-ing +…?
 • Trả lời: S + had + been + V-ing…

4. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

4.1. Diễn tả 1 hành động xảy ra kéo dài liên tục trước 1 hành động khác trong quá khứ

 • We had been sleeping for 12 hours when he woke us up.
 • It had been raining and the road was covered in water.

4.2. Diễn tả 1 hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ

 • They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived.
 • We had been looking for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4.3. Dùng để nhấn mạnh hành động kết quả để lại trong quá khứ

 • I was really tired because I had been studying.
 • Frank Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain too long

5. Phân biệt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và thì quá khứ hoàn thành

5.1. Về công thức

The past perfect

 • S + had + V-3
 • S + hadn’t + V-3
 • Had + S + V-3 ?
 • How /Wh-question + had + S + V-3?

The past perfect continuous

 • S + had been + V-ing
 • S + hadn’t been + V-ing
 • Had + S + been + V-ing ?
 • How /Wh-question + had + S + been + V-ing?

5.2. Về cách dùng

The past perfect

 • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.
 • Dùng để mô tả hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ.
 • Dùng trong câu điều kiện loại 3 và mệnh đề wish trái với quá khứ.
 • Trong câu có các từ: When, by the time, until, before, after

The past perfect continuous

 • Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn).
 • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục đến một hành động khác trong quá khứ.
 • Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một số bài tập và đáp án thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài tập và đáp án
Bài tập luyện tập có đáp án

6.1. Bài tập 1

 1. When we got home, Lisa was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film). ……………………………………………………………………
 2. Nam woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where she was. (he/dream)……………………………………………………………………..
 3. She was disappointed when she had to cancel her holiday. (she/look/forward to it)………………………………………………………………………
 4. Two friends came into the house. They had tennis and they were both very tired. (they/play/tennis)……………………………………………………………………..
 5. We were very tired when we arrived home. (we/work/hard all day)………………………………………………………………………

6.2. Bài tập 2

 1. When she arrived, everybody was sitting around the table with their mouths full. They _____ (eat).
 2. It was very noisy next door. My neighbors __________ (have) a party.
 3. When he arrived, everybody was sitting around the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ___________ (eat).
 4. Sam was sitting on the ground. She was out of breath. She __________ (run)
 5. Jame and Lily went for a walk. Lily had difficulty keeping up with him because Jame ________ (walk) so fast.
 6. Tom was on his hands and knees on the floor. He _________ (look) for his contact lens.
 7. When I arrived, Peter __________ (wait) for me. He was annoyed with me because I was late and he __________ (wait) for a long time.

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. She had been watching a film.
 2. He had been dreaming.
 3. She had been looking forward to it.
 4. They had been playing tennis.
 5. We had been working hard all day.

Bài tập 2:

 1. were eating.
 2. were having.
 3. had been eating.
 4. had been running.
 5. was walking.
 6. was looking.
 7. was waiting/had been waiting.

Trên đây là tất cả công thức và ví dụ vận dụng về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễnNgoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tổng hợp. Hy vọng sẽ giúp bạn trang bị thêm kiến thức để vận dụng vào bài tập hay tình huống giao tiếp hằng ngày.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 3 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n (Past Perfect Continuous Tense)”,”description”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n (Past Perfect Continuous Tense) lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng thu00ec khu00e1 khu00f3 vu00e0 u00e1p du1ee5ng nhiu1ec1u trong u0111u1ec1 thi. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u cu00f4ng thu1ee9c, cu00e1ch du00f9ng vu00e0 cu00e1c bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng trong thu00ec nu00e0y nhu00e9. 1. u0110u1ecbnh nghu0129a thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp…”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/07/qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-4life-english-center.png”,”width”:900,”height”:600},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n (Past Perfect Continuous Tense)”,”reviewBody”:”Thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n (Past Perfect Continuous Tense) lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng thu00ec khu00e1 khu00f3 vu00e0 u00e1p du1ee5ng nhiu1ec1u trong u0111u1ec1 thi. Cu00f9ng Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu00ecm hiu1ec3u cu00f4ng thu1ee9c, cu00e1ch du00f9ng vu00e0 cu00e1c bu00e0i tu1eadp vu1eadn du1ee5ng trong thu00ec nu00e0y nhu00e9.nn1. u0110u1ecbnh nghu0129a thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n (Past Perfect Continuous Tense)nThu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n (Past perfect continuous tense) du00f9ng u0111u1ec3 diu1ec5n tu1ea3 mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng, su1ef1 viu1ec7c u0111u00e3 u0111ang xu1ea3y ra trong quu00e1 khu1ee9 vu00e0 ku1ebft thu00fac tru01b0u1edbc mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng cu0169ng xu1ea3y ra trong quu00e1 khu1ee9.n2. Du1ea5u hiu1ec7u nhu1eadn biu1ebft thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5nnTrong cu00e2u cu00f3 mu1ed9t su1ed1 tu1eeb sau thu00ec ta su1eed du1ee5ng thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n:nnUntil then: Cho u0111u1ebfn lu00fac u0111u00f3nBy the time: u0110u1ebfn lu00facnPrior to that time: Thu1eddi u0111iu1ec3m tru01b0u1edbc u0111u00f3nBefore, after: Tru01b0u1edbc, saunn3. Cu00f4ng thu1ee9c thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5nnn3.1. Thu1ec3 khu1eb3ng u0111u1ecbnhnnCu1ea5u tru00fac: S + had + been + V-ing +u2026nTrong u0111u00f3: S (subject): Chu1ee7 ngu1eefnhad: tru1ee3 u0111u1ed9ng tu1eebnbeen: phu00e2n tu1eeb hai cu1ee7a u0111u1ed9ng tu1eeb u201cto beu201dnV-ing: u0111u1ed9ng tu1eeb thu00eam u201c-ingu201dfnn3.2. Thu1ec3 phu1ee7 u0111u1ecbnhnnCu1ea5u tru00fac: S + had + not + been + V-ingnLu01b0u u00fd: had not = hadnu2019tnn3.3. Thu1ec3 nghi vu1ea5nnCu00e2u hu1ecfi Yes/No questionnnCu1ea5u tru00fac: Had + S + been + V-ing +u2026 ?nTru1ea3 lu1eddi: Yes, S + had.nNo, S + hadnu2019t.nnCu00e2u hu1ecfi WH- questionnnCu1ea5u tru00fac: WH-word + had + S + been + V-ing +u2026?nTru1ea3 lu1eddi: S + had + been + V-ingu2026nn4. Cu00e1ch du00f9ng thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5nnn4.1. Diu1ec5n tu1ea3 1 hu00e0nh u0111u1ed9ng xu1ea3y ra ku00e9o du00e0i liu00ean tu1ee5c tru01b0u1edbc 1 hu00e0nh u0111u1ed9ng khu00e1c trong quu00e1 khu1ee9nnWe had been sleeping for 12 hours when he woke us up.nIt had been raining and the road was covered in water.nn4.2. Diu1ec5n tu1ea3 1 hu00e0nh u0111u1ed9ng xu1ea3y ra ku00e9o du00e0i liu00ean tu1ee5c tru01b0u1edbc mu1ed9t thu1eddi u0111iu1ec3m xu00e1c u0111u1ecbnh trong quu00e1 khu1ee9nnThey had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived.nWe had been looking for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.nn4.3. Du00f9ng u0111u1ec3 nhu1ea5n mu1ea1nh hu00e0nh u0111u1ed9ng ku1ebft quu1ea3 u0111u1ec3 lu1ea1i trong quu00e1 khu1ee9nnI was really tired because I had been studying.nFrank Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain too longnn5. Phu00e2n biu1ec7t thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n vu00e0 thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nhn5.1. Vu1ec1 cu00f4ng thu1ee9cnThe past perfectnnS + had + V-3nS + hadn’t + V-3nHad + S + V-3 ?nHow /Wh-question + had + S + V-3?nnThe past perfect continuousnnS + had been + V-ingnS + hadn’t been + V-ingnHad + S + been + V-ing ?nHow /Wh-question + had + S + been + V-ing?nn5.2. Vu1ec1 cu00e1ch du00f9ngnThe past perfectnnDiu1ec5n u0111u1ea1t mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng xu1ea3y ra tru01b0u1edbc mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng khu00e1c trong quu00e1 khu1ee9.nDu00f9ng u0111u1ec3 mu00f4 tu1ea3 hu00e0nh u0111u1ed9ng tru01b0u1edbc mu1ed9t thu1eddi gian xu00e1c u0111u1ecbnh trong quu00e1 khu1ee9.nDu00f9ng trong cu00e2u u0111iu1ec1u kiu1ec7n lou1ea1i 3 vu00e0 mu1ec7nh u0111u1ec1 wish tru00e1i vu1edbi quu00e1 khu1ee9.nTrong cu00e2u cu00f3 cu00e1c tu1eeb: When, by the time, until, before, afternnThe past perfect continuousnnDiu1ec5n u0111u1ea1t mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng xu1ea3y ra tru01b0u1edbc mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng khu00e1c trong quu00e1 khu1ee9 (nhu1ea5n mu1ea1nh tu00ednh tiu1ebfp diu1ec5n).nDiu1ec5n u0111u1ea1t mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng ku00e9o du00e0i liu00ean tu1ee5c u0111u1ebfn mu1ed9t hu00e0nh u0111u1ed9ng khu00e1c trong quu00e1 khu1ee9.nTrong cu00e2u cu00f3 cu00e1c tu1eeb: since, for, how longu2026nn6. Mu1ed9t su1ed1 bu00e0i tu1eadp vu00e0 u0111u00e1p u00e1n thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5nnn6.1. Bu00e0i tu1eadp 1nnWhen we got home, Lisa was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film). ……………………………………………………………………nNam woke up in the middle of the night. He was frightened and didnu2019t know where she was. (he/dream)……………………………………………………………………..nShe was disappointed when she had to cancel her holiday. (she/look/forward to it)………………………………………………………………………nTwo friends came into the house. They had tennis and they were both very tired. (they/play/tennis)……………………………………………………………………..nWe were very tired when we arrived home. (we/work/hard all day)………………………………………………………………………nn6.2. Bu00e0i tu1eadp 2nnWhen she arrived, everybody was sitting around the table with their mouths full. They _____ (eat).nIt was very noisy next door. My neighbors __________ (have) a party.nWhen he arrived, everybody was sitting around the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ___________ (eat).nSam was sitting on the ground. She was out of breath. She __________ (run)nJame and Lily went for a walk. Lily had difficulty keeping up with him because Jame ________ (walk) so fast.nTom was on his hands and knees on the floor. He _________ (look) for his contact lens.nWhen I arrived, Peter __________ (wait) for me. He was annoyed with me because I was late and he __________ (wait) for a long time.nn6.3. u0110u00e1p u00e1nnBu00e0i tu1eadp 1:nnShe had been watching a film.nHe had been dreaming.nShe had been looking forward to it.nThey had been playing tennis.nWe had been working hard all day.nnBu00e0i tu1eadp 2:nnwere eating.nwere having.nhad been eating.nhad been running.nwas walking.nwas looking.nwas waiting/had been waiting.nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 tu1ea5t cu1ea3 cu00f4ng thu1ee9c vu00e0 vu00ed du1ee5 vu1eadn du1ee5ng vu1ec1 thu00ec quu00e1 khu1ee9 hou00e0n thu00e0nh tiu1ebfp diu1ec5n mu00e0 Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) tu1ed5ng hu1ee3p. Hy vu1ecdng su1ebd giu00fap bu1ea1n trang bu1ecb thu00eam kiu1ebfn thu1ee9c u0111u1ec3 vu1eadn du1ee5ng vu00e0o bu00e0i tu1eadp hay tu00ecnh huu1ed1ng giao tiu1ebfp hu1eb1ng ngu00e0y.nTham khu1ea3o thu00eam:nn14+ Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh hiu1ec7u quu1ea3nLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1edbi bu1eaft u0111u1ea7unLu1ed9 tru00ecnh hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi mu1ea5t gu1ed1c”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Nguyu00ean Phu01b0u1ee3ng”},”datePublished”:”2021-07-08T15:53:09+07:00″,”dateModified”:”2021-08-26T21:52:17+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”4.9″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:3,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment