Trong bài viết dưới đây, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) xin gửi đến bạn đọc những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục mầm non thông dụng nhất hiện nay!

Tiếng anh chuyên ngành giáo dục mầm non
Tiếng anh chuyên ngành giáo dục mầm non

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành mầm non

 • Nursery school: Mầm non.
 • Preschool student: Học sinh mầm non.
 • Preschool teacher: Giáo viên mầm non.
 • Early Education Department: Ban giáo dục mầm non.
 • ECE (Early Childhood Education): Giáo dục mầm non.
 • Kindergarten, pre – school: Mẫu giáo.
 • Enrichment program: Chương trình bồi dưỡng.
 • Parent – Teacher Association: Hội phụ huynh – Giáo viên.
 • Student record: Hồ sơ học sinh.
 • School – based health center: Trung tâm y tế tại trường.
 • Break, recess: Nghỉ giải lao giữa giờ.
 • Do exercise: Tập thể dục.
 • Summer vacation: Nghỉ hè.
 • Extra curriculum: Ngoại khóa.
 • Enrollment: Nhập học.
 • Exercise: Bài tập.
 • Lesson, unit: Bài học.
 • Classroom: Phòng học.
 • Mark, score, grade: Điểm số.
 • Grading schedule: Bảng điểm.
 • District department of education: Phòng giáo dục
 • (teaching) Staff room: Phòng nghỉ giáo viên
 • Department of studies: Phòng đào tạo
 • Hall of fame: Phòng truyền thống
 • Learner-centered, learner-centeredness: Phương pháp lấy người học làm trung tâm
 • Cheating (in exams): Quay cóp ( trong phòng thi)
 • Student management: Quản lý học sinh

2. Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản với trẻ chuyên ngành mầm non

2.1. Các câu hỏi cơ bản

1. Hello!

A: Hi

B: Hello

2. What is your name?

Vy:  What is your name?  ( What’s your name?)

Hoang: I’m Hoa. What’ your name?

Vy: My name is Vy.

3. How are you?

Vy: Hi, Hoang. How are you?

Hoang: I’m fine. How are you?

Vy: I’m good!

4. How old are you?

Vy: How old are you, Hoang?

Hoang: I’m 6. How old are you, Vy ?

Vy: I’m 7.

5. What is this?

Vy: What is this?

Hoang: It is a book.

6. Thank you!

Vy: Thank you

Hoang: You’re welcome

Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản với trẻ chuyên ngành mầm non
Một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản với trẻ chuyên ngành mầm non

2.2. Các đoạn hội thoại ngắn

1. Do you know what time it is?

Vy: Do you know what time it is?

Hoang: Sure. It’s 5:10PM.

Vy: What did you say?

Hoang: I said it’s 5:10PM.

Vy: Thanks.

Hoang: You’re welcome.

2. I’m hungry

Vy: Hi Hoang, how are you?

Hoang: Fine, how are you doing?

Vy: OK.

Hoang: What do you want to do?

Vy: I’m hungry. I’d like to eat something.

Hoang: Where do you want to go?

Vy: I’d like to go to an Italian restaurant.

Hoang: What kind of Italian food do you like?

Vy: I like spaghetti. Do you like spaghetti?

Hoang: No, I don’t, but I like pizza.

2.3. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cho trẻ thông dụng

 • What ‘s up? / What ‘s going on?
 • What have you been doing?
 • Is that so?
 • What’s bothering you?
 • Got a minute?
 • Come here!
 • Try your best!

Trên đây là một số các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giáo dục mầm non kèm một số các mẫu câu giao tiếp ngắn, đơn giản. Hy vọng bài viết của Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đối với bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 10 Average: 5]

{“@context”:”https://schema.org/”,”@type”:”CreativeWorkSeries”,”name”:”Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non”,”description”:”Trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) xin gu1eedi u0111u1ebfn bu1ea1n u0111u1ecdc nhu1eefng tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t hiu1ec7n nay! 1. Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh mu1ea7m non Nursery school: Mu1ea7m non. Preschool student: Hu1ecdc sinh mu1ea7m non. Preschool teacher: Giu00e1o viu00ean mu1ea7m non….”,”image”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/04/tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-giao-duc-mam-non2-min.jpg”,”width”:1200,”height”:677},”Review”:{“@type”:”Review”,”name”:”Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non”,”reviewBody”:”Trong bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y, Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) xin gu1eedi u0111u1ebfn bu1ea1n u0111u1ecdc nhu1eefng tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t hiu1ec7n nay!nn1. Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh mu1ea7m nonnnNursery school: Mu1ea7m non.nPreschool student: Hu1ecdc sinh mu1ea7m non.nPreschool teacher: Giu00e1o viu00ean mu1ea7m non.nEarly Education Department: Ban giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non.nECE (Early Childhood Education): Giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non.nKindergarten, pre – school: Mu1eabu giu00e1o.nEnrichment program: Chu01b0u01a1ng tru00ecnh bu1ed3i du01b0u1ee1ng.nParent – Teacher Association: Hu1ed9i phu1ee5 huynh – Giu00e1o viu00ean.nStudent record: Hu1ed3 su01a1 hu1ecdc sinh.nSchool – based health center: Trung tu00e2m y tu1ebf tu1ea1i tru01b0u1eddng.nBreak, recess: Nghu1ec9 giu1ea3i lao giu1eefa giu1edd.nDo exercise: Tu1eadp thu1ec3 du1ee5c.nSummer vacation: Nghu1ec9 hu00e8.nExtra curriculum: Ngou1ea1i khu00f3a.nEnrollment: Nhu1eadp hu1ecdc.nExercise: Bu00e0i tu1eadp.nLesson, unit: Bu00e0i hu1ecdc.nClassroom: Phu00f2ng hu1ecdc.nMark, score, grade: u0110iu1ec3m su1ed1.nGrading schedule: Bu1ea3ng u0111iu1ec3m.nDistrict department of education: Phu00f2ng giu00e1o du1ee5cn(teaching) Staff room: Phu00f2ng nghu1ec9 giu00e1o viu00eannDepartment of studies: Phu00f2ng u0111u00e0o tu1ea1onHall of fame: Phu00f2ng truyu1ec1n thu1ed1ngnLearner-centered, learner-centeredness: Phu01b0u01a1ng phu00e1p lu1ea5y ngu01b0u1eddi hu1ecdc lu00e0m trung tu00e2mnCheating (in exams): Quay cu00f3p ( trong phu00f2ng thi)nStudent management: Quu1ea3n lu00fd hu1ecdc sinhnn2. Mu1ed9t su1ed1 mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cu01a1 bu1ea3n vu1edbi tru1ebb chuyu00ean ngu00e0nh mu1ea7m nonn2.1. Cu00e1c cu00e2u hu1ecfi cu01a1 bu1ea3nn1. Hello! nA:u00a0HinB: Hellon2. What is your name? nVy:u00a0 What is your name?u00a0 ( Whatu2019s your name?)nHoang: Iu2019m Hoa. Whatu2019 your name?nVy: My name is Vy.n3. How are you? nVy: Hi, Hoang. How are you?nHoang: Iu2019m fine. How are you?nVy: Iu2019m good!n4. How old are you? nVy: How old are you, Hoang?nHoang: Iu2019m 6. How old are you, Vy ?nVy: Iu2019m 7.n5. What is this? nVy: What is this?nHoang: It is a book.n6. Thank you! nVy: Thank younHoang: Youu2019re welcomenn2.2. Cu00e1c u0111ou1ea1n hu1ed9i thou1ea1i ngu1eafnn1. Do you know what time it is?nVy: Do you know what time it is?nHoang: Sure. Itu2019s 5:10PM.nVy: What did you say?nHoang: I said itu2019s 5:10PM.nVy: Thanks.nHoang: Youu2019re welcome.n2. Iu2019m hungrynVy: Hi Hoang, how are you?nHoang: Fine, how are you doing?nVy: OK.nHoang: What do you want to do?nVy: Iu2019m hungry. Iu2019d like to eat something.nHoang: Where do you want to go?nVy: Iu2019d like to go to an Italian restaurant.nHoang: What kind of Italian food do you like?nVy: I like spaghetti. Do you like spaghetti?nHoang: No, I donu2019t, but I like pizza.n2.3. Mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cho tru1ebb thu00f4ng du1ee5ngnnWhat u2018s up? / What u2018s going on?nWhat have you been doing?nIs that so?nWhatu2019s bothering you?nGot a minute?nCome here!nTry your best!nnTru00ean u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t su1ed1 cu00e1c tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh giu00e1o du1ee5c mu1ea7m non ku00e8m mu1ed9t su1ed1 cu00e1c mu1eabu cu00e2u giao tiu1ebfp ngu1eafn, u0111u01a1n giu1ea3n. Hy vu1ecdng bu00e0i viu1ebft cu1ee7a Ngoại Ngữ Tinh Tú (Ngoaingutinhtu.com) su1ebd mang lu1ea1i nhiu1ec1u thu00f4ng tin hu1eefu u00edch u0111u1ed1i vu1edbi bu1ea1n.nTham khu1ea3o thu00eam:nn249+ Tu1eeb vu1ef1ng tiu1ebfng Anh chuyu00ean ngu00e0nh giu00e1o du1ee5cnPhu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0mnHu1ecdc giao tiu1ebfp tiu1ebfng Anh cho ngu01b0u1eddi u0111i lu00e0m”,”author”:{“@type”:”Person”,”name”:”Hu00e0 Vy”},”datePublished”:”2021-04-30T10:28:55+07:00″,”dateModified”:”2021-06-23T18:48:54+07:00″,”reviewRating”:{“@type”:”Rating”,”ratingValue”:”5″,”bestRating”:5,”worstRating”:1},”publisher”:{“@type”:”Organization”,”name”:”Ngoại Ngữ Tinh Tú”,”logo”:{“@type”:”ImageObject”,”url”:”https://e4life.vn/wp-content/uploads/2021/03/cropped-4Life-English-Center-1.png”,”width”:512,”height”:512}}},”aggregateRating”:{“@type”:”AggregateRating”,”ratingValue”:5,”ratingCount”:10,”bestRating”:5,”worstRating”:1}}

Related posts

Leave a Comment